РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 27.04.2011г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 71/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Н.Г.

Х.Х.Б.,
Х.Х.Б.

Председател и докладчик: АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА 

Споразумение от 27.04.2011г.
Х.Х.Б.
На основание чл.215, ал. 1 от НК при условията на чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на подсъдимия Х.Х.Б. с ЕГН-********** се определя наказание пробация, като на основание чл.42 а от НК се определят следните пробационни мерки: 1. задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от една година, изразяваща се в явяване и подписване на подсъдимия пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност два пъти седмично; 2. задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година.
Х.Х.Б.
На основание чл.215, ал. 1 от НК при условията на чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на подсъдимия Х.Х.Б. с ЕГН-********** се определя наказание – 6 месеца лишаване от свобода, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказанието се отлага за срок от 3 години.
 

2

НОХД No 92/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КАРНОБАТ,
П.И.И.

М.М.Х.,
А.Д.К.,
Д.А.Х.

Председател и докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ 

Споразумение от 27.04.2011г.
М.М.Х.
На осн.чл.195,ал.1,т.5,вр.чл.194,ал.1,вр.чл.20,ал.2,вр.чл.55,ал.1,т.1 от НК го осъжда на шест месеца лишаване от свобода. На осн. чл. 66 от НК отлага изпълнението на наложеното наказание за срок от три години.
А.Д.К.
На основание чл.195,ал.1,т.5,вр.чл.194,ал.1,вр.чл.20, ал.2, вр.чл.55, ал.1,т.1 от НК е определено наказание от шест месеца лишаване от свобода. На основание чл. 66, ал.1 от НК отлага изпълнението на определеното му наказание за срок от три години.
Д.А.Х.
На основаниечл. 195,ал.1,т.3,предл. първо, т.5, вр.чл.20, ал.2,вр.чл.194,ал.1,вр.чл.64,ал.1,т.3,вр.чл.26, вр.чл.55,ал.1,т.1 от НК се определя наказание шест месеца лишаване от свобода. На основание чл. 69, ал.1 от НК изпълнението на определеното му наказание се отлага за срок от три години.
 

3

НАХД No 136/2011

По ЗД по пътищата

Р.К.Ж.

АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ГРАД СОФИЯ

Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА 

Определение от 27.04.2011г.