РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 21.04.2011г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 60/2011

Искове по КТ за отмяна на уволнение

Й.Р.В.

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГР.КАРНОБАТ

Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА 

Решение от 21.04.2011г.
 

2

Гражданско дело No 315/2011

Дела по Закона срещу домашното насилие

Д.Й.Т.

Х.Д.Х.,
РУ ПОЛИЦИЯ ГР.КАРНОБАТ,
РУ ПОЛИЦИЯ СУНГУРЛАРЕ

Председател и докладчик: ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ 

Решение от 21.04.2011г.
ЗАДЪЛЖАВА Х.Д.Х.,ЕГН-**********,***,да се въздържа от извършване на домашно насилие над Д.Й.Т.,ЕГН-**********,***. ОТСТРАНЯВА Х.Д.Х.,ЕГН-**********,***, от съвместно обитаваното с ищцата Д.Й.Т. ***, за срок от осемнадесет месеца.
ЗАБРАНЯВА на Х.Д.Х.,ЕГН-**********,***,да приближава на по-малко от 100 метра жилището на ищцата Д.Й.Т.,***,за срок от осемнадесет месеца,както и местата й за отдих и социални контакти също за срок от осемнадесет месеца,считано от 20.04.2011 година.
ДА СЕ ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД ЗА ЗАЩИТА.
НАЛАГА, на основание чл. 5, ал. 3 от ЗЗДН, на Х.Д.Х.,ЕГН-**********,***, глоба в размер на 200 (двеста) лева за това, че е извършил на 01.04.2011 година спрямо Д.Й.Т.,ЕГН-**********,***,акт на домашно насилие.
ОСЪЖДА Х.Д.Х.,ЕГН-**********,***,да заплати по сметката на Районен съд- град Карнобат държавна такса в размер на 5/пет/лева в случай на служебно издаване изпълнителен лист.
Да се издаде ограничителна заповед, съгласно решението, в която да се посочат последиците при неизпълнение,предвидени в чл. 21, ал. 2 от ЗЗСДН - задържане на извършителя от полицейския орган, констатирал нарушението и уведомяване на прокуратурата.
Решението подлежи на изпълнение.
Преписи от решението и заповедта да се връчат на страните и на РУ на МВР-град Сунгурларе.
Решението подлежи обжалване в 7-дневен срок,считано от днес за ищцата и от връчването на препис от същото за ответника,пред Бургаския окръжен съд,като обжалването не спира изпълнението на заповедта.