ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№ 147 / 14.3.2011г.                      град Карнобат

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,      ІІІ    състав

На четиринадесети март  две хиляди и единадесета година

В закрито заседание в следния състав:

                                                    

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИМИТЪР МАРИНОВ

 

                                                Съдебни заседатели: 1..........................................

                                                                                   2.........................................

 

Секретар ……………………...............................……............................................

Прокурор...................................................................................................................

като разгледа докладваното от съдията  ………..МАРИНОВ………….………

Гражданско дело номер.........235............по описа за............2009.............година

          С разпореждане № 1930 от 20.08.2010 г. на КРС, съдът е оставил като нередовна подадената от ищеца ТПК П. село Л. , Община С. искова молба с която тя е предявила срещу  ответниците Х.П.Б. *** и Г.Ж.Г. *** следните искове : 1. иск по чл. 40 във вр. с чл. 26  от ЗЗД – с който моли съдът да прогласи нищожността  на договора за покупко- продажба  на недвижим имот находящ се в село Л. , ведно с построените в него  сгради и останалите подобрения и насаждения , който договор е обективиран в нотариален акт  № 53 том ХІІ н.д. № 1257 / 2006 г. по описа на Нотариус Т. В. , като същата горепосочена ТПК П. село Л. е предявила отделен иск кумулативно съединен с горепосочения  срещу ответника Х.П.Б. който иск е с правно основание чл. 108 от ЗС с който моли  съда да осъди същия ответник да й предаде  владението върху горепосочения недвижим имот , ведно с построените в него сгради, подобрения и насаждения , като същият съд е указал на горепосочения ищец да отстрани в преклузивния 7-дневен срок указаната му нередовност на исковата молба- задължил я е да посочи  и представи справка за постоянния и настоящ адрес на ответника Х.П.Б. на основание чл. 47 ал.3 от ГПК с оглед на неговото редовно призоваване .. Същото разпореждане на КРС е било връчено на ищеца посочен по- горе  чрез неговия процесуален представител адв. Н.К. , но същият не е отстранил нередовностите на исковата молба, съгласно горепосоченото разпореждане. С ново разпореждане № 2111 от 17.09.2010 г. по настоящото гр.д. съдът отново е разпоредил да се връчи препис от същото разпореждане на ищеца   по настоящото дело, като отново му е указал, че в 7-дневен срок следва да отстрани същата нередовност на исковата молба, като същото отново е било получено от горепосочения процесуален представител на ищцовата ТПК . В тази връзка по искане на ищеца  съдът му е съдебно удостоверение което да му послужи пред Община Бургас  за установяване на постоянния и настоящия адрес на същия ответник Х.Б. , което той – ищецът е получил чрез горепосоченият си процесуален представител  на 08.10.2010 година но оттогава не е предприел никакви действия по делото за да изпълни същите горепосочени разпореждания на КРС установяващи нередовността на исковата молба подадена от него.        Тъй като ищецът  по настоящото дело въпреки указанията на настоящия съд не е отстранил посочената нередовност на исковата молба в преклузивния 7-дневен срок, като е бил предупреден за санкционните последици спрямо него при неизпълнение на това негово задължение то съдът намира, че исковата молба отново се явява нередовна на основание чл. 127 ал.1 т.2 от ГПК , като на основание чл. 129  ал.3 от ГПК  производството по настоящото дело следва да бъде прекратено.

          Мотивиран от горното, съдът

                                             О   П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

          ПРЕКРАТЯВА производство по гр.дело № 235/2009 г. по описа на Карнобатски районен съд, на основание чл. 129 ал.3  от ГПК.

                 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Бургаския окръжен съд в седмодневен срок от получаване на съобщението от ищцовата страна , че е изготвено.

 

 

 

                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: