Р Е Ш Е Н И Е

№ 34 / 14.3.2011 г.                                             

                          14.03- 2011 г.,  град Карнобат

 

                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

      Карнобатски районен съд ,                                              ІІ състав

На  двадесет и  първи  февруари    две хиляди и единадесета  година

В публичното заседание в следния  състав :

                                                Председател АЛЕКСАНДРА КОЕВА

                           Съдебни заседатели :      1.

                                                                   2.

Секретар   М.П.   

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията КОЕВА

гр. дело №    933   по описа за 2010 година, и за да се произнесе взе предвид : 

    Предявената молба е с правно основание чл. 250, ал.1 ,вр. чл. 248, ал.1 от ГПК.

    Постъпила е молба от  молителите М.К.Д. с ЕГН  ********** и С.П.Д. с ЕГН  **********,*** ,действащи чрез пълномощника си адвокат Д.Д.В. *** ,с адрес ***, с която твърди , че с решение № 197 от 27.12-2010г. КРС утвърди сключеното между страните споразумение.Твърди, че в представеното и одобрено от съда споразумение са допуснати две грешки :

1.Относно  недвижимия имот , находящ се в град Б.******** , в шестетажна  с тавански етаж , масивна жилищна сграда , изградена в УПИ  № ІV- 33, 34 / парцел четвърти за имоти с планоснимачни номера – тридесет  и  три и тридесет и четири / в кв. ** / *****/ , по плана на град********** , с площ на целия имот **** /****/  кв.м. , при граници  на имота : североизток – залесителен пояс  към бул.”***** „  , югоизток – УПИ V- 43 , югозапад – път  към бл. 51 , северозапад -  залесителен пояс  към бул.”***** „ , а именно : САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ  обозначен като АПАРТАМЕНТ № 10 / десет / , разположен на втори жилищен етаж  в СГРАДА „А” , с площ на апартамента  от 68,63 / шестдесет и осем  цяло шестдесет и три стотни / кв.м. , състоящ се от : дневна , спалня, коридор , дрешник , баня с тоалетна и тераса , при  граници : югоизток- външен зид , югозапад- външен зид , северозапад – апартамент № 11 и коридор , североизток- външен зид , от горе – апартамент  0 17 на трети жилищен етаж , отдолу – апартамент № 3  на първи жилищен етаж ,ВЕДНО  С ИЗБА  № 10 / десет / на сутеренен етаж , на площ  от 3, 60 / три цяло и  шестдесет стотни 8 кв.м. , при граници : югоизток-  изба № 11, югозапад- коридор , северозапад – изба № 9  ,североизток – външен  зид , ВЕДНО  със съответстващите им 2,082 % / две цяло осемдесет и две  хилядни процента / ид. части , равняващи се на 9,06 %/ девет цяло и шест стотни / кв.м. ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху гореописания имот , в който е построена сградата , като продавачът „****** „ ООД запазва  безсрочно и безвъзмездно , изключителното ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ  върху  всички външни фасадни стени и покрива на сградата.

Твърди , че този имот остава в дял и изключителна собственост на съпруга С.П.Д..

С молбата си  адв.В.  твърди, че на страница 12 от горепосоченото съдебно  решение при описанието на този имот  на ред 7 отгоре надолу след „ разположен на втори жилищен етаж в сграда „  следва да се добави „ А” и да се чете „ разположен на втори жилищен етаж в СГРАДА „А”.Твърди, че  пропусната е  индивидуализацията на сградата.

С молбата си адвокат Д.В. твърди , че по отношение на недвижим имот  , находящ се в гр.************************************************/**** /, а именно : ½ ид.ч./една втора идеална част / от дворно място , цялото с площ  283 кв.м./ двеста осемдесет и три кв.м./, при граници и съседи на имота: изток - улица , запад- упи № Х- 385 ; север- улица ; юг – упи №ХІІ - 387  заедно и реално с изградената в западната половина от гореописаното дворно място- масивна жилищна сграда със застроена  площ от 41 кв.м. / четирдесет и един  квадратни метра/, състояща се от две  стаи , кухня и коридор , паянтов  навес със застроена площ 12 кв.м. /дванадесет квадратни метра /, както и  останалите подобрения и насаждения в западната половина на имота.

Твърди, че  имот остава в дял и изключителна собственост на съпруга С.П.Д..

С молбата си адв.Д.В. твърди , че са пропуснали да посочат  номера на УПИ  и КВАРТАЛА.

На страница  11 на ред 15 отдолу нагоре след ..”три квадратни метра „ да се  добави „ съставляващ УПИ ХІ – 386 / единадесети за планоснимачен  номер триста осемдесет и шести / в кв.49 / четирдесет и девети / по застроителния и  регулационен / подробен  устройствен / план на град Карнобат.

Твърди , че същата  грешка допусната и на страница 7 на ред 15 отгоре надолу след „ … три  квадратни метра „ да се добави „ съставляващо упи № ХІ- 386 /  единадесети за планоснимачен  номер триста осемдесет и шести / в кв.49 / четирдесет и девети / по застроителния и  регулационен / подробен  устройствен / план на град Карнобат.

С молбата си твърди , че същата  грешка допусната на страница 3 на ред 25 отгоре надолу след ..”три квадратни метра „ да се  добави „съставляващ УПИ ХІ – 386 / единадесети за планоснимачен  номер триста осемдесет и шести / в кв.49 / четирдесет и девети / по застроителния и  регулационен / подробен  устройствен / план на град Карнобат.

Моли съдът да допусне  отстраняването на допуснатите грешки.

В съдебно заседание  молителите  от гр.Карнобат,  въпреки редовно призоваване, не се явяват.Не се явява пълномощникът на двамата адвокат  Д.В. ***.

    След преценка на събраните по делото доказателства, съдът от фактическата страна намира за установено следното : Разгледана по същество , съдът счита, че молбата се явява основателна.

По делото се установява от прието  надлежно заверено копие от нотариален акт  за продажба на недвижим  имот ******************************* на нотариалната камара с район на действие РС-Б. , надлежно вписан в служба по  вписвания към Агенция по вписванията гр.Б. вх.рег.№ **********************г. от съдия по вписвания , че описаният  по- горе недвижим имот  получен в дял от  молителя С.П.Д. *** , ж.к.*****  в шестетажна  с тавански етаж  масивна жилищна сграда ,изградена в УПИ  № ІV – 33, 34 - / парцел четвърти за имоти с планоснимачни номера – тридесет  и  три и тридесет и четири / в кв. 15 / петнадесети / , по плана на град ********* , с площ на целия имот 1272 / хиляда двеста  седемдесет и два/  кв.м. , при граници  на имота : североизток – залесителен пояс  към бул.” **** „  , югоизток – УПИ V- 43 , югозапад – път  към бл. 51 , северозапад -  залесителен пояс  към б****** „ , а именно : САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ  обозначен като АПАРТАМЕНТ № ** / **** / , разположен на втори жилищен етаж  в СГРАДА „А” , с площ на апартамента  от 68,63 / шестдесет и осем  цяло шестдесет и три стотни / кв.м..

Видно , че с представеното от съпрузите споразумение и в решение № 197 от 27.12-2010г. по настоящото гр.дело № 993/2010г. на КРС съдът  пропуснал да посочи пълна индивидуализация на имота- СГРАДА – следвало да  изпише и „ А „  . При това  положение, съдът счита, че молбата в тази й част следва да се уважи , като на страница 12 от горепосоченото съдебно  решение при описанието на този имот  на ред 7 отгоре надолу след „ разположен на втори жилищен етаж в сграда „  следва да се добави „ А” и да се чете „ разположен на втори жилищен етаж в СГРАДА „А”, на основание  чл. 250, ал.1 от ГПК .

По отношение на искането  по т.2 от молбата за допълване на решение № 197 от 27.12-2010г.:  Видно , че с представеното от съпрузите споразумение и в решение № 197 от 27.12-2010г. по настоящото гр.дело № 993/2010г. на КРС съдът  пропуснал да посочи пълна индивидуализация на имот получен в дял от молителя  С.П.Д. – недвижим имот  , находящ се в гр.К.*** , *** *****/***** / съставляващ УПИ ХІ – 386 / единадесети за планоснимачен  номер триста осемдесет и шести / в кв.49 / четирдесет и девети / по застроителния и  регулационен / подробен  устройствен / план на град К., съгласно  представен по делото  нотариален акт  за покупко-продажба на недвижим имот №47 , том І , дело № 100 /1995г. на КРС. При това  положение, съдът счита, че молбата в тази й част следва да се уважи , като на страница 11 на ред 15 отдолу на горе след  думи ..”три квадратни метра „ да се  ЧЕТЕ „ съставляващ УПИ ХІ – 386 / единадесети за планоснимачен  номер триста осемдесет и шести / в кв.49 / четирдесет и девети / по застроителния и  регулационен / подробен  устройствен / план на град Карнобат.

        Мотивиран от горното , съдът

                                            Р  Е  Ш  И   :

 На основание чл. 250, ал.1 от ГПК допълва решение № 197 от 27.12-2010г. по настоящото гр.дело № 993/2010г. на КРС   като на страница 12 от горепосоченото съдебно  решение   на ред 7 отгоре надолу след думи  „ разположен на втори жилищен етаж в           СГРАДА  „ ДА СЕ ЧЕТЕ  „ А” и да се  ЧЕТЕ  „ разположен на втори жилищен етаж в СГРАДА „А”.

На основание чл. 250, ал.1 от ГПК допълва решение № 197 от 27.12-2010г. по настоящото гр.дело № 993/2010г. на КРС   като

на страница  11 на ред 15 отдолу нагоре след  думи ..”три квадратни метра „ да се  ЧЕТЕ „ съставляващ УПИ ХІ – 386 / единадесети за планоснимачен  номер триста осемдесет и шести / в кв.49 / четирдесет и девети / по застроителния и  регулационен / подробен  устройствен / план на град К..

         Решението може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено.

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ :