Р Е Ш Е Н И Е

№ 33 / 14.3.2011 г.                                            

                          14.03 -2011 г., град Карнобат

 

                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

     Карнобатски районен съд,                                                ІІ състав

На    двадесет и пети февруари   две хиляди и  единадесета година

В публичното заседание в следния  състав :

                                                Председател АЛЕКСАНДРА КОЕВА

                           Съдебни заседатели :      1.

                                                                   2.

Секретар    Г.М.  

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията КОЕВА

гр. дело №   109  по описа за 2010 година, и за да се произнесе взе предвид :

      Предявеният иск е с правно основание чл. 415, ал.1 от ГПК, вр. чл. 422 от ГПК.

       Производството по делото  е образувано  по повод искова молба от  К.С.Б. – юрисконсулт  във „Водоснабдяване и канализация „ ЕАД със седалище и адрес на управление гр.Б.********************,   представлявано от инж.Г. Й. Т. – изпълнителен директор  против Д.И.К. с ЕГН  ********** ***, с която желае съдът да постанови решение, с което да  приеме за установено , че  длъжникът Д.И.К. дължи  на „Водоснабдяване и канализация „ ЕАД със седалище и адрес на управление гр.Б.************,   представлявано от инж.Г. Й. Т. , сумата в размер на 225,30 лв. , представляваща  равностойността на доставена , отведена и пречистена вода за периода от 18.07-2003г.  до 23.09 -2009г. , ведно със законната лихва върху  определената главница , считано от  датата на подаване на заявлението.Претендира на разноски по делото и юрисконсултско възнаграждение. В подкрепа представя доказателства.      

         В законния срок ответникът Д.И.К. с ЕГН  ********** *** не представя отговор на исковата молба.  Съобщението до ответника  по реда на чл. 131  и сл. от ГПК върнато невръчено , като в същото има отбелязване от  кмет  на с.Г.****,  в смисъл, че “Починал. Акт за смърт № 387 от 05.05-2010г. Б.**  “.

С определение № 308 от 09.06-2010г. съдът  постановил спиране на производството по делото , на основание чл. 229, ал.1, т.2 от ГПК, като на ищцовата страна бил предоставен  шестмесечен срок от получаване на съобщението, в който    да посочат  наследниците  на покойният ответник Д.И.К. ***  , както и техните адреси и ЕГНомера.

                                  С разпореждане № 2800 от 30.11-2010г. по гр.дело № 109 / 2010г. на КРС съдът конституира в качеството на ответниците по деото  наследниците на покойния ответник - Д.И.К. ***  , починал на 05.05-2010г., а именно : А.С.К., ЕГН ********** ***;

 П.Д.К., ЕГН ********** ***;

М.Д.К. с ЕГН ********** ***;

А.Д.К. с ЕГН ********** ***;

С.Д.К.,  с ЕГН ********** ***;

Ф.Д.К. с ЕГН ********** ***;

А.Д.К. с ЕГН ********** *** и БОЖАНКА Д.К. с ЕГН ********** ***.

      В съдебно заседание пълномощникът на ищцовото дружество-  юрисконсулт К.Б.  изразява становище в смисъл, че поддържа предявеният иск  и прави искане за постановяване  на неприсъствено решение, на основание чл. 238 от ГПК.Представя списък на разноски по делото,  по реда на чл. 80 от ГПК.

      Ответниците А.С.К., П.Д.К., М.Д.К. , А.Д.К., С.Д.К. , Ф.Д.К. , А.Д.К. , Б.Д.К.,  не се явяват в съдебно заседание, въпреки редовно призоваване. .

На основание чл. 131, ал.1 ГПК , съдът  връчил препис от  исковата молба ведно с приложенията  на ответниците    ,  като в указания  едномесечен срок същите не   представят писмен отговор на исковата молба .

С определение № 57 , постановено в закрито заседание на 26.01-2011г.  съдът е допуснал  доказателства, приложени към исковата молба и насрочил делото в открито съдебно заседание .

В първото по делото заседание  на 25.02-2011г.  ответниците  , въпреки редовно призоваване   , не  се  явяват, не са направили искане за разглеждане на делото   в тяхно отсъствие , при което     ищцовата страна чрез пълномощника си  юрисконсулт К.Б. в съдебно заседание на 25.02-2011г.    прави искане , при наличие на предпоставките по чл. 238, ал.1 ГПК за постановяване на неприсъствено решение срещу ответниците.

      Съдът обявил  делото за решаване , като приел , че са налице предпоставките на чл. 239 от ГПК , след като :  ответниците в предоставения на тях  срок  не представят отговор на исковата молба  като на ответниците са указани последиците    от неявяването    в съдебно заседание, същитене се явяват в съдебно заседание, без да са направили искане за разглеждането му в тяхно отсъствие.

     Ход на делото  е даден при условията на чл. 142, ал.1 ГПК- страна е била редовно призована , като    ответниците получили препис от исковата молба и приложените към нея доказателства  и същите са уведомени за  съдебно  заседание за 25.02-2011г..

Съобразена е разпоредбата на чл. 131, ал.1 ГПК едновременно със съобщението с указанията за последиците от неподаването на отговор е връчен и препис от исковата молба.

Съдът   като съобрази, че  страните по спора са процесуално правоспособни , наличието на формалните предпоставки по чл. 238, ал.1 ГПК , както и , че искът е вероятно основателен , както и , че в предоставеният срок ответниците не са  представели  отговор на исковата молба, и не се  явяват в съдебно заседание по делото, без да  са направили искане за разглеждане на делото в тяхно отсъствие.

Ищцовата страна  прави искане за постановяване на неприсъствено решение .

С оглед събраните по делото доказателства и  наличието на  формалните предпоставки по чл. 238, ал.1 ГПК,  съдът намира , че няма пречка да постанови неприсъствено решение в съответствие  със заявения петитум,  следва да бъде прието за установено че  ответниците А.С.К., П.Д.К., М.Д.К. , А.Д.К., С.Д.К. , Ф.Д.К. , А.Д.К. , Б.Д.К., като насредници на покойния длъжник Д.И.К. ***  , починал на 05.05-2010г. дължат солидарно  на „Водоснабдяване и канализация „ ЕАД, ЕИК  ***** , със седалище и адрес на управление гр.Б.**********,   представлявано от инж.Г. Й. Т. , сумата в размер на сумата в размер на 225,30 лв. , представляваща  равностойността на доставена , отведена и пречистена вода за периода от 18.07-2003г.  до 23.09 -2009г. , ведно със законната лихва върху  определената главница , считано от  датата на подаване на заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК- 01.12-2009г. , по  повод на което било образувано частно гражданско дело № 845 / 2009г. по описа на Карнобатски районен съд  с правно основание чл. 415, ал.1 от ГПК, вр. чл. 422 от ГПК.

При  преценка на фактите , наведени в исковата молба и  от приложените и събрани в хода на производството доказателства, които от външна  страна са формално редовни ,  съдът счита, че може да се направи извод за обоснована основателността на исковите претенции с правно основание чл. 415, ал.1 от ГПК, вр. чл. 422 от ГПК.

 При този изход на процеса , на основание чл. 78, ал.1 ГПК , съдът счита, че ответниците следва да бъдат  осъдени да заплатят на  ищеца направените по делото  разноски в размер на  480,00 лв. или всеки един от тях да  заплати по на 60,00 лв..

   Мотивиран от горното, съдът

 

                                          Р Е   Ш  И   :

 

      ПРИЕМА  за установено , че  ответниците А.С.К., ЕГН ********** ***; П.Д.К., ЕГН ********** ***;  М.Д.К. с ЕГН ********** ***;  А.Д.К. с ЕГН ********** ***; С.Д.К.,  с ЕГН ********** ***; Ф.Д.К. с ЕГН ********** ***; А.Д.К. с ЕГН ********** *** и БОЖАНКА Д.К. с ЕГН ********** ***, като насредници на покойния длъжник Д.И.К. ***  , починал на 05.05-2010г. дължат солидарно  на „Водоснабдяване и канализация „ ЕАД, ЕИК  *****, със седалище и адрес на управление гр.Б.********,   представлявано от инж.Г. Й. Т. , сумата в размер на сумата в размер на 225,30 лв. , представляваща  равностойността на доставена , отведена и пречистена вода за периода от 18.07-2003г.  до 23.09 -2009г. , ведно със законната лихва върху  определената главница , считано от  датата на подаване на заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК- 01.12-2009г. , по  повод на което било образувано частно гражданско дело № 845 / 2009г. по описа на Карнобатски районен съд  с правно основание чл. 415, ал.1 от ГПК, вр. чл. 422 от ГПК.

     ОСЪЖДА А.С.К., ЕГН ********** ***; П.Д.К., ЕГН ********** ***;  М.Д.К. с ЕГН ********** ***;  А.Д.К. с ЕГН ********** ***; С.Д.К.,  с ЕГН ********** ***; Ф.Д.К. с ЕГН ********** ***; А.Д.К. с ЕГН ********** *** и БОЖАНКА Д.К. с ЕГН ********** *** , като насредници на покойния длъжник Д.И.К. ***  , починал на 05.05-2010г. да заплатят на  „Водоснабдяване и канализация „ ЕАД, ЕИК  ***** , със седалище и адрес на управление гр.Б.********,   представлявано от инж.Г. Й. Т. направените по делото разноски в размер на 480,00 лв./ четиристотин и осемдесет лева / или всеки един от тях да  заплати по на 60,00 лв./ шестдесет лева /.

Неприсъствено решение не подлежи на обжалване.

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ  :