РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за  17.02.2011г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 846/2010

Делби

Е.Б.А.,
Б.Ж.Б.

Р.С.Ф.,
Ю.Х.Д.,
Л.Х.Х.

Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА 

Решение от 17.02.2011г.
 

2

ЧГД No 51/2011

Други ЧГД

А.А.Б.,
Н.С.С.

 

Председател и докладчик: АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА 

Определение от 17.02.2011г.
РАЗРЕШАВА А.А.Б., с ЕГН– ********** и Н.С.С., с ЕГН– ********** – двамата с постоянен адрес
**, в качеството им на родители и законни представители на малолетното дете А. А. Б., с ЕГН –**********, родено на 28.01-2005 г. да изтеглят от спестовен влог на детето А. А. Б. *** – спестовна книжка със сметка сметка **** BIC-***, сумата размер на 2500 /две хиляди и петстотин/ евро, поради нужда и очевидна полза за детето.