М О Т И В И към НОХД № 13/2011 г.

 

Съдебното производство по делото е образувано по повод обвинителен акт на Карнобатска районна прокуратура против Т.А.К. *** с обвинение по чл. 194, ал.3, във връзка с ал.1, във връзка с чл. 26, ал.1 от НК. В съдебно заседание представителя на Карнобатска районна прокуратура поддържа обвинението, пледира за наказание ЛОС под минимума от една година определяемо при условията на чл. 373 ал.2 от НПК  във връзка с чл. 58а, ал.1 от НПК, като наказанието на подсъдимия Т.К. бъде определено при условията на  чл. 55, ал.1, т.1 от НК, което да бъде отложено при условията на чл. 66 от НК с изпитателен срок от три години.

Подсъдимия Т.А.К. редовно призован се явява лично, заедно със сл.защитник.

Защитата на подсъдимия пледира съобразно разпоредбата на чл. 55 от НК, да му се наложи наказание пробация, като за постигане целите на генералната и специална превенция ще бъде справедливо да му бъде наложено това наказание.

Подсъдимият признава вината си, съжалява за извършеното престъпление. Моли да му бъде определено минимално наказание.

Делото бе разгледано по реда на глава ХХVІІ от НПК и съдебното следствие се проведе по правилата на чл. 371, т.2 от НПК.

Съдът след като се съобрази с направеното пълно самопризнание от подсъдимият и събраните на досъдебното производство доказателства поотделно и в тяхната съвкупност приема за установени обстоятелствата, изложени в обвинителният акт.

 

І. ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА

 

         На неустановена дата през месец април 2010год. подс. Т.А.К. и свидетеля К. К. М. отишли до къщата на свидетеля П.Р.Ч. *** за да косят трева. Двамата накосили трева и я сложили в каруцата на подс. К., след което той предложил да минат от долната страна на двора. Той видял, че има метална врата направена от метални тръби ¾ цола и половин цол и мрежа с размери 1,80м на 2,50м. Тогава К. и свид. М. свалили вратата, К. я начупил на парчета, като ги скрил под тревата в каруцата.Като се върнали в село Л., двамата отишли в село Г. при свидетеля Д. К. петрова и предали начупената врата, която излязла около 30кгр., за което количество предадено желязо свидетеля Петрова дала на подс. К. сума от 5,00 лева.

         Същият месец, няколко дни по-късно подс. К. *** отново да коси трева, като отишли със С. Р. М., с неговата каруца. Докато М. косял трева, подс. К. отново отишъл в къщата на свид. П.Р.Ч., влязъл в къщата като бутнал задната врата. От къщата подс. К. взел 1бр. печка права, метална с чугунена отливка отгоре, тип Чудо, 2бр. чукове с метални дръжки и 1бр. метален стол. Тези вещи той отнесъл до каруцата на С. М. и ги скрил под тревата. Когато се върнали в с. Г., подс. К. предал вещите на отпадъци на свид. Ф. Й. К., като същата ги попитала откъде ги имат тези вещи, а подс. К. й казал, че са негови, почиствал дома си и затова ги предавал. За същите тези вещи подс. К. получил 15 лева.

         При посещение в дома си, свид. П.Ч. установил липсващите вещи и уведомил полицията. След около 3 дни той отново посетил къщата си и установил още липсващи вещи, които не били взети до този момент – метален шкаф, ръчна количка, един топ оградна мрежа, метален капак за шахта и железни тръби, но при разследването не е установено по несъмнен начин подс. Т.К. да е извършител на кражба на тези вещи.

         Видно от приложената по делото съдебно оценителна експертиза, общата стойност на откраднатите метална врата направена от метални тръби ¾ цола и половин цол и мрежа с размери 1,80м на 2,50м, 1бр. печка права, метална с чугунена отливка отгоре, тип Чудо, 2бр. чукове с метални дръжки и 1бр. метален стол, възлиза на обща стойност 99,00 лева, която сума не е възстановена.

         Описаната фактическа обстановка се подкрепя от събраните в хода на разследването доказателства: докладна записка 4бр., уведомително писмо, служебна бележка 2 бр., съдебна експертиза, справка за съдимост, както и от направените пълни самопризнания на подсъдимия К..

 

 

ІІ. ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

         При така изяснената фактическа обстановка съдът приема , че с деянието си подсъдимият Т.А.К. е осъществил от обективна и субективна страна състава на чл. 194, ал.3, във връзка с ал.1, във връзка с чл. 26, ал.1 от НК, за това, че през периода месец април 2010год. в с. Л., община С., обл. Б., при условията на продължавано престъпление, отнел чужди движими вещи – 1бр. метална врата с мрежа, ръчно изработена от метални тръби от половин цол и ¾ цола с височина 1,80м. и ширина 2,5м., 1бр. печка метална, права, с чугунена отливка отгоре, тип Чудо, 2бр. чука с метални дръжки, 1бр. метален сгъваем стол – всички вещи на обща стойност 99,00 лева от владението на собственика П.Р.Ч. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е маловажен, от владението на собственика П.Р.Ч. *** без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои.

Деянието е извършено при форма на вината-пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал.2 от НК.

.

 

                   ІІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАКАЗАНИЕТО

 

При определяне на наказанието съдът се съобрази с разпоредбата на чл.373, ал.2 от НПК и определи наказанието при условията на чл.55, ал.1, т.1, вр. с ал. 2 от НК. Съдът взема предвид и чистото съдебно минало на подсъдимия, това, че той е направил самопризнания както в началото на разследването, така и в съдебно заседание. При тези обстоятелства съдът намира, че следва да му бъде наложено и наказание глоба в размер 80,00 лева в полза на Държавата при спазването на разпоредбите на чл. 58 а ал.4 от НК тъй като намери , че по този начин това наказание ще изпълни целите на генералната и специалната превенция визирани в чл.36 от НК., както и че само това наказание може да му бъде наложено при изпълнение на същата разпоредба на НК с оглед алтернативно предвидените 3 вида и респективно 3 броя наказания предвидени в разпоредбата на чл. 194 ал.3 от НК.

Съдът се занима и с въпроса по разноските по делото, като осъди подсъдимия подс. Т.А.К.  да заплати същите в размер на 40,00 лева, както и 5.00 лева за издаване на изпълнителен лист.

 

Мотивиран от горното съдът постанови присъдата си.

 

 

 

 

 

 

 

                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: