Р Е Ш Е Н И Е 14/16.2.2011г.

Гр.Карнобат

                                              

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАРНОБАТСКИ РАЙОНЕН СЪД                                                     ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

на десети февруари                                              две хиляди и единадесета година

в публично заседание в състав:

            Председател: Мариела Иванова

 

секретар Г.М. и при участието на прокурора като разгледа докладваното от съдия Иванова гражданско дело № 864 по описа за 2010г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Мотивиран от горното и на основание чл. 59, ал. 9 от Семейния кодекс, Канробатския районен съд

  

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ определените с решение 173/30.10.2008г., постановено по гр.д. 107/2008г. по описа на РС Карнобат мерки относно родителските права спрямо детето Р. С.С., ЕГН **********, роден на ***г като предоставя упражняването на същите на бащата С.Р.С., ЕГН ********** ***20 и определя местоживеенето на детето при този родител.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения между майката К.Б.М., ЕГН ********** *** и детето Р. С.С., ЕГН **********, като майката има право да се срещу с детето си всяка първа и трета седмица от месеца за времето от 09,00 часа в съботния ден до 16,00 часа в неделния ден, както и един месец през лятото, който да не съвпада с годишния отпуск на бащата.

ОСЪЖДА К.Б.М., ЕГН ********** *** да заплаща на С.Р.С., ЕГН ********** ***20 в качеството му на баща и законен представител на детето Р. С.С., ЕГН **********  месечна издръжка в размер на 60 лв. /шестдесет лева/ месечно, считано от датата на влизане в сила на настоящото съдебно решение до настъпване на причини за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска за времето от падежа до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ иска за горницата над тази сума до пълния предявен размер от 80лв.

ПРЕКРАТЯВА присъдената с решение 173/30.10.2008г., постановено по гр.д. 107/2008г. по описа на РС Карнобат и изменена с решение 45/06.04.2010г., постановено по гр.д. 676/2009г. по описа на РС Карнобат месечна издръжка за детето Р. С.С., ЕГН **********  , дължима от бащата С.Р.С., ЕГН ********** ***20

ОСЪЖДА К.Б.М., ЕГН ********** *** да заплати на С.Р.С., ЕГН ********** ***20 сумата от 60 лв., представляваща направените по делото разноски.

ОСЪЖДА К.Б.М., ЕГН ********** *** да заплати държавна такса  по сметка на Карнобатския районен съд в размер на 86, 40 лв. /осемдесет и шест лева и 40 ст./.

Препис от решението да се връчи на ДСП Карнобат за информация и предприемане на действия при нужда.

Решението може да се обжалва пред Бургаският окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.

                      

 

Районен съдия: