РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 10.02.2011г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 935/2010

Издръжка

К.Д.П.

Я.П.П.,
ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.КАРНОБАТ

Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА 

Определение от 10.02.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба в следния смисъл: Ответникът Я.П. с ЕГН **********, да заплаща на детето М
. Я.П. с ЕГН ********** и на детето Р. Я. П. с ЕГН ********** за всяко едно от децата по на 80 лева месечна издръжка, начиная от 17.11.2010г. - датата на исковата молба, до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска, както и по 80 лв. месечно представляващо издръжка за минало време от 18.08.2010 до 17.11.2010г., ведно със законната лихва, както и да заплати разноските по делото в размер на 100 лева, платими по банков път.ОСЪЖДА Я.П. с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Районен съд гр.Карнобат държавна такса за предявените искове в размер на 165.20 /сто шестдесет и пет лева 20 ст./.


 

2

ЧГД No 55/2011

Съдебни поръчки

 

РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ,
Р.Д.Т.

Председател и докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ 

Определение от 10.02.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по съдебна поръчка № 55/2011год. по описа на Районен съд гр.Карнобат.
 

3

НОХД No 10/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Х.К.К.

А.Ж.М.,
Ю.А.Ю.

Председател и докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ 

Присъда от 10.02.2011г.


Мотиви от 11.02.2011г.