Р Е Ш Е Н И Е

 

                                            20 / 26.1.2011г.    град Карнобат

 

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Карнобатският районен съд                                       ІІІ състав

На двадесет и шести януари                                       2011 година

В публичното заседание в следния  състав :

 

 

                                                     Председател :   ДИМИТЪР МАРИНОВ

                                    Съдебни заседатели :     1.

                                                                          2.

 

Секретар ….М.П.……………………………………………….

прокурор ……….................................................................................................

като разгледа докладваното от съдията………МАРИНОВ…………………

АНХ дело № 500 по описа за 2010 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по постановление на Карнобатската районна прокуратура, с което се предлага освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемият В.Д.К., ЕГН ********** *** извършено престъпление по чл. 343в,  ал.2, вр. с ал.1 от НК с налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

Представител на Карнобатската районна прокуратура редовно призована не се явява и не взема становище.

Обвиняемият К. се явява в съдебно заседание и моли за наказание в минимален размер.

Съдът, като взе предвид обстоятелствата, изложени в постановлението намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Обвиняемият К. не е правоспособен да управлява моторно превозно средство и не притежава свидетелство за управление. Въпреки това същият управлявал лек автомобил „Опел Вектра” с рег. № ***. Нарушението на ЗДвП, което извършил обвиняемия, било констатирано от органите за контрол на пътното движение. С наказателно постановление № 1040/15.09.2009год. на Началника на РУП гр. Карнобат, влязло в законна сила на 05.11.2009год. той бил санкциониран.

На 27.08.2010год. в 15,30 часа в с. С., община С. свидетелите А.И.С. и Г.З.К. - служители на РУП-С., извършили контрол върху движението на моторни превозни средства и спрели за проверка лек автомобил „Опел Вектра” с рег. № ***, управляван от обвиняемият В.К.. При извършената проверка се установило, че К. е  неправоспособен и не притежава свидетелство за правоуправление на МПС.

От събраните по досъдебното производство доказателства е видно, че обвиняемият В.К. е осъществил от обективна и субективна страна състава на чл. 343 в, ал.2, вр. ал.1 от НК,  като  на 27.08.2010год. в 15,30 часа в с. С., община С. управлявал МПС – лек автомобил „Опел Вектра” с рег. № ***, без свидетелство за управление на МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП № 1040/15.09.2009г. на началника на РУП-Карнобат, влязло в законна сила на 05.11.2009 год. за управление на МПС, без съответното свидетелство за управление.

Деянието е извършено при форма на вината “пряк умисъл” – чл.11, ал.2 от НК.

В чл. 343в, ал.2 от НК е предвидено наказание до две години лишаване от свобода. Обвиняемият  не е осъждан за престъпление от общ характер и  не е освобождаван  от наказателна отговорност по глава осма, раздел ІV на Наказателния кодекс. От деянието не са последвали имуществени вреди. При тези факти съдът намира, че са налице едновременно условията, предвидени в чл.78а, ал.1 от НК за освобождаване на обвиняемия К. от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

При определяне на размера на наказанието съдът съобрази  смекчаващите отговорността обстоятелства, а именно: самопризнания, искрено разкаяние за извършеното деяние, обстоятелството че до настоящият момент е наказван един път за нарушение на ЗДвП, факта че е безработен. С  оглед на горните обстоятелства съдът счита, че целите на наказанието могат да бъдат изпълнени с налагането на минималното наказание, предвидено в закона - глоба в размер на  1000 /хиляда/ лева, което е съобразено с материалното състояние на обвиняемия и ще изпълни целите на наказанието, а именно да се превъзпита обвиняемия и да  въздейства предупредително спрямо него.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

Р      Е     Ш     И   :

 

         ОСВОБОЖДАВА обвиняемия В.Д.К., с постоянен адрес:***, ЕГН ********** от наказателна отговорност по чл. 343 в, ал.2, вр. с ал.1 от НК, като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК му налага административно наказание глоба в размер на 1000,00 /хиляда/ лева, която сума да се приведе по набирателната сметка на КРС.

         ОСЪЖДА В.Д.К., с постоянен адрес:***, ЕГН ********** да заплати сумата 5,00 лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителен лист, която сума да се приведе по сметка на КРС.

         НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на обжалване и протестиране пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от днес за обвиняемия и датата на получаване на съобщението за Районна прокуратура Карнобат.

 

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: