П Р О Т О К О Л

 

26.01.2011 година                                                          град  КАРНОБАТ

 

          К А Р Н О Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,      ІІІ    състав

На двадесет и шести януари две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                          

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИМИТЪР МАРИНОВ

 

                                            Съдебни заседатели:1...........................................

                                                        2...........................................                                                      

 

Секретар …………………М.П.…...............................................

Прокурор..................................................................................................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията  ………..МАРИНОВ………

Гр. дело номер......858................по описа за..............2010..................година

На именното повикване в ...................10,35..................................часа се явиха:

 

Ищцата Т.М.А., действаща като майка и законен представител на малолетните деца П. С. А. и В. С. А., редовно призована се явява лично, заедно с адв. С..

Ответникът С.В.А., редовно призован не се явява. За него се явява адв. Т..

Дирекция Социално подпомагане-Карнобат, редовно призавана, не изпраща представител. Представят становище.

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

АДВ. Т.:  Да се даде ход на делото.

            Предвид липсата на възражения и процесуални пречки пред хода на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

          НА ОСНОВАНИЕ чл.143 от ГПК, съдът ДАВА думата на страните

АДВ. С.: Поддържам исковите претенции. Постигнахме споразумение с ответника С.В.А. за плащане на издръжка за детето В. С. А. с ЕГН ********** в размер на 100 лева ежемесечно, която издръжка е за бъдеще време, начиная от 21.10.2010год.до настъпване на законни причини за нейното прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска, като същия ответник В. С. А. се задължава да заплаща на същото непълнолетно дете и издръжка за минало време в размер на 100лева ежемесечно, считано за периода от 17.07.2010год., до 21.10.2010год., като последните издръжки за минало време ответника С.В.А. се задължава да изплати изцяло до 10.02.2011год. Ответника С.В.А. се задължава да заплаща издръжка за малолетното дете П. С. А. с ЕГН **********, чрез нейната майка и законна представителка Т.М.А. с ЕГН ********** *** в размер по на 70 лева ежемесечни издръжки за бъдеще време, начиная от 21.10.2010год., до настъпване на законни причини за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска,  както и  издръжки за минало време в размер на 70 лева, дължими се за периода от 17.07.2010год. до 21.10.2010год., като последните издръжки за минало време ответника С.В.А. се задължава да изплати изцяло до 10.02.2011год. Моля да одобрите спогодба в този смисъл.

 

АДВ. Т.: Ваша чест, моля да одобрите спогодбата при така посочените условия описани по-горе в настоящия протокол.

 

 

 

 

 

                             С П О Г О Д И Л И    С Е:

 

 

 

 

 

ИЩЕЦ Т.М.А.:…………………………

 

 

 

 

 

 

ОТВЕТНИК С.В.А.

чрез пълномощника му адв.Л.Т.:……………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съдът намира, че така постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрена.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

                             О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, по силата на която:

С.В.А. с ЕГН **********,*** СЕ ЗАДЪЛЖАВА да плаща издръжка за детето В. С. А., с ЕГН ********** в размер на 100 /сто/ лева ежемесечно, която издръжка е за бъдеще време, начиная от 21.10.2010год., до настъпване на законни причини за нейното прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска, като се задължава да заплаща и на същото непълнолетно дете и издръжка за минало време в размер на 100 /сто/ лева ежемесечно, считано за периода от 17.07.2010год., до 21.10.2010год., като последните издръжки за минало време ответника С.В.А. се задължава да изплати изцяло до 10.02.2011год.

С.В.А. с ЕГН **********,*** СЕ ЗАДЪЛЖАВА да заплаща издръжка за малолетното дете П. С. А. с ЕГН **********, чрез нейната майка и законна представителка Т.М.А. с ЕГН ********** *** в размер по на 70 /седемдесет/ лева ежемесечни издръжки за бъдеще време, начиная от 21.10.2010год., до настъпване на законни причини за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска,  както и  издръжки за минало време в размер на 70 /седемдесет/ лева, дължими се за периода от 17.07.2010год. до 21.10.2010год., като последните издръжки за минало време ответника С.В.А. се задължава да изплати изцяло до 10.02.2011год.

ОСЪЖДА С.В.А. с ЕГН **********,*** да заплати държавна такса в размер на 244,80 лева, която сума да се приведе по сметка на Районен съд гр. Карнобат., както и държавни такси за издаване на всеки изпълнителен лист за горепосочените суми в размер на по 5 лева.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. №  858/2010год. по описа на КРС и внася делото в архива на съда.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието завърши в 11,35 часа. 

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: