ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№ 8 / 18.1.2011г.

  18.01-2011г.,   град Карнобат

 

 

 

       Карнобатски районен съд                             ІІ състав

На осемнадетесети януари две хиляди и единадесета година

В закрито заседание в следния  състав :

 

                                    Председател :  АЛЕКСАНДРА КОЕВА

                        Съдебни заседатели :      1.

                                                        2.

Секретар............................................................................

Прокурор ...........................................................................

като разгледа докладваното от съдията КОЕВА

ЧНДело № 542 по описа за 2010 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

   Предявената жалба е с правно основание чл. чл.243, ал.5 от НПК. 

    Производството по делото  е образувано по повод жалбата на С.Г.К. ***  против постановление от 14.12.2010 г. на Карнобатската районна прокуратура по досъдебно производство № 306/2003 г. на РУ „Полиция” – Карнобат/р.вх.№66/2010г. на КРП/. С постановлението на основание чл.24, ал.1, т.1 от НПК е  прекратено наказателното производство, образувано срещу Р. Б. Б. с ЕГН ********** *** престъпление по чл.129, ал.1, вр.ал.2 от НК, поради това, че деянието не съставлява престъпление.

Срещу постановлението е подадена жалба от С.Г.К. с искане за отмяната му и връщане делото на прокурора. Постановлението е издадено на 14 декември 2010 година. Жалбата е постъпила в РП Карнобат на 23 декември 2010 година. От приложеното по делото известие за доставяне е видно, че К. е получил препис от постановление на 20.12.2010 година, поради което съдът счита, че седмодневния срок за обжалване е спазен.

В жалбата се излагат доводи за незаконосъобразност на постановлението и че обвинението не е доказано. Твърди се в жалбата, че не е налице превишаване пределите на неизбежната отбрана.

Съдът след като се запозна с доводите в жалбата и събраните в хода на досъдебното производство доказателства намира същата за неоснователна. По наказателното производство са разпитани свидетелите Б. С., Д. Р., П. Д., Г. Г., С.К., Р. Ю. .Съдът счита, че от показанията  на горепосоченителица  се установява, че деянието е извършено при превишаване пределите на неизбежната отбрана, дължащо се на уплаха.

От горното следва извода, че е налице деяние по смисъла на чл.12, ал.4 от НК - т. е. деянието е извършено при превишаване пределите на неизбежна отбрана, но това се дължи на уплаха. В тази връзка съдът взе предвид и заключението на съдебно - психиатричната експертиза. Според експертизата към инкриминирания период психичното равновесие на Баев е било разстроено под влияние на провокиращи фактори от създалата се ситуация, довели до възникване на емоционален континуум с негативен заряд: стрес, гняв и най-вече- страх за живота му. Съдът приема се, че с оглед на посегателството срещу личността на Р.  Б. Б. е имало уплаха. При извършване на деянието при превишаване на пределите на неизбежна отбрана, поради уплаха или смущение, деецът се намира в такова психическо състояние, което ограничава до значителна степен възможността му правилно да прецени обстановката и да се защитата в пределите на неизбежна отбрана. Уплахата и смущението са предпоставка за освобождаване на дееца от наказателна отговорност.

Съдът счита, че материалният закон е приложен правилно и постановлението на Районна прокуратура Карнобат за прекратяване на наказателното производство следва да бъде потвърдено.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.243, ал.5 от НПК , Карнобатският районен съд

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

ПОТВЪРЖДАВА постановление от 14.12.2010 г. на Районна прокуратура Карнобат по досъдебно производство № 306/2003 г. на РУ на МВР Карнобат, с което се прекратява наказателното производство образувано срещу Р. Б. Б. с ЕГН ********** *** престъпление по чл.129, ал.1, вр.ал.2 от НК, тъй като деянието не съставлява престъпление.

        Определение може да се  обжалва или протестира в  седемдневен срок пред Бургаския окръжен съд в  седемдневен срок  от получаване на  съобщението от   страните, че е изготвено .  

         

 

                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: