РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 13.01.2011г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 202/2010

Облигационни искове

К.А.Ж.,
Ж.Д.Ж.

А.П.П.

Председател и докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ 

Решение от 13.01.2011г.
Карнобатският районен съд

Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на А.П.П. с ЕГН ********** *** , че същият дължи на К.А.Ж. с ЕГН ********** и Ж.Д.Ж. с ЕГН ********** в качеството им на наследници на Д.Ж. *** , починал на 03.06.2007 година , двамата със съдебен адрес и процесуален представител – гр. Сливен бул. Цар Освободител № 31 адв. Г.Д. *** общата парична сума в размер на 10 000 лв. , включваща : сумата в размер на 8 000 лв. представляваща главница по сключен договор за поръчка от 31.08.2006 година , както и сумата от 1 000 лв. представляваща неустойка по чл. 3 от горепосочения договор за поръчка от 31.08.2006 година , както и съответно обезщетение за забава / мораторна лихва / върху същата главница в размер на 1 000 лв. дължимо се за периода от 01.10.2007 година до 12.01.2010 година - датата на подаването на заявлението за издаването на съответната заповед за изпълнение за горепосочените суми в КРС,ведно със законната лихва върху горепосочената главница от 8 000 лв. начиная от датата по подаването на заявлението за издаване на съответната заповед за изпълнение№ 49 от 25.01.2010 г. по чл. 410 от ГПК по ч.гр.д. № 17 / 2010 г . в КРС – 12.01.2010 година до окончателното изплащане на вземането , като ОТХВЪРЛЯ същия установителен иск само в частта му за претендираната законна лихва върху главницата от 8 000 лв. за периода от 01.10.2007 година до 12.01.2010 година като неоснователен и недоказан.

 

2

Гражданско дело No 602/2010

Вещни искове

Н.С.К.

Х.А.Х.,
А.М.Х.

Председател и докладчик: АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА 

Решение от 13.01.2011г.
 

3

НАХД No 526/2010

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КАРНОБАТ,
Г.Н.Г.

К.Т.К.

Председател и докладчик: ЧАНКО П. ПЕТКОВ 

Решение от 13.01.2011г.
К.Т.К.
ОСВОБОЖДАВА обвиняемия К.Т.К., ЕГН – **********,*** от наказателна отговорност по чл.343в, ал.2 от НК, като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК му налага административно наказание “Глоба” в размер на 1200/хиляда и двеста/лв., която сума да се приведе по набирателната сметка на КРС.
Мотиви от 13.01.2011г.