Р Е Ш Е Н И Е 174/15.12.2010г.

 

гр. Карнобат

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

РАЙОНЕН СЪД КАРНОБАТ                                           НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На четиринадесети  декември                                            две хиляди и десета година

в публичното заседание в следния състав :

                                                             

                       Районен съдия : Мариела Иванова

Секретар : Г.М.

като разгледа докладваното от съдия Иванова н.а.х.д. №479 по описа на съда за 2010 година, за да се произнесе взе предвид следното :

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по повод постъпила жалба от О.С.М., ЕГН ********** *** 10а против Наказателно постановление № 630/10г. от 23.09.2010г. на началник РПУ – Карнобат. С атакуваното постановление на жалбоподателя за нарушение на чл. 102, пр.1 ЗДвП на основание чл.177, ал.1, т.3, пр.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 200лв. По съображения, подробно изложени в жалбата, се иска отмяна на наказателното  постановление

В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от адв.Кенов, който поддържа жалбата.Сочи допълнителни аргументи в подкрепа на искането.

Ответната страна по жалбата, началникът на РПУ-Карнобат, не изпраща представител в съдебно заседание и не взема становище по жалбата.

Жалбата е подадена от надлежна страна, в срока по чл. 59, ал.2 от ЗАНН и е процесуално допустима.

Карнобатският районен съд, след като анализира събраните по делото доказателства и съобрази закона, намира за установено от фактическа страна следното:

На 08.09.2010 г.  в гр. Карнобат на кръстовището между ул.„Йордан Йовков” и ул. „Антон Иванов”  св. Х., като водач на л.а. „Фолксваген”, бил спрял на знак „стоп”. От лявата му страна идвал мотоциклет „Кимко”, управляван от сина на жалбоподателя- С. Олчаяй М., от дясната му страна идвал л.а. „Опел Астра” сив на цвят. Докато мотоциклетът се движел направо посока към града, водачът на л.а. тръгнал да завива наляво без да изчака мотоциклета, при което между двете МПС възникнал удар. Мотоциклетът първо се ударил в л.а. Опел Астра, а след това и в л.а. „Фолксваген”, като водачът на мотоциклета изхвръкнал на 5 метра от мотора. Св. Х. излязъл от автомобила, за да провери състоянието на момчето, което в този момент тръгнало към него. Попитал го има ли му нещо,  но той казал, че му няма нищо и се обадил на полицията.

На повикването се отзовали св.П. и св.Д., които снели обясненията на водачите на леките автомобили, съставили протокол за ПТП и АУАН на жалбоподателя.

 Изложената фактическа обстановка се установява от показанията на разпитаните по делото свидетели П., Х. и Д., които съдът цени като непротиворечиви и последователни, както и от писмените доказателства по делото. Съдът не кредитира показанията на св. Кънчева, тъй като нейните показания не кореспондират с показанията на св. Х. пряк очевидец на случилото се, както и на обясненията, дадени от самата нея, където е посочила, че не може да каже кой е управлявал мотоциклета.

От правна страна съдът приема следното:

При съставянето на акта и издаването на наказателното постановление не са допуснати нарушения на процесуалните правила, обуславящи отмяна на последното. Актът за установяване на административното нарушение е съставен в присъствието на жалбоподателя, съобразно изискванията на закона, предявен е на същия, за да се запознае със съдържанието му, което той удостоверил с подписа си.

В процесния случай обаче е допуснато нарушение на материалните правила. Това е така, тъй като нормата на чл. 102 ЗДвП предвижда алтернативно две изпълнителни деяния-допуска или предоставя управлението на МПС. Т.е. законът предвижда като наказуемо не само действието - фактическото предоставяне на автомобила на неправоспособно лице, но и бездействието - състоящо се в липса на действие, което да предотврати управлението на автомобила от неправоспособно лице. Субективната страна на двете деяние е различна- докато при изпълнително деяние "допуска” форма на вина е непредпазливост, то при изпълнителното деяние „предоставя” формата на вина е умисъл. Като нарушението следва да се докаже както от обективна, така и от субективна страна, което в настоящия случай не е сторено.

На жалбоподателя е било вменено нарушение за това, че е предоставил управлението на МПС на неправоспособен,т.е. деяние извършено при пряк умисъл. По делото обаче АНО, въпреки предоставената му възможност,  не е представил доказателства за извършване на посоченото деяние от страна на жалбоподателя.

По изложените съображения съдът намира, че обжалваното наказателно постановление следва да бъде отменено като незаконосъобразно, поради което не следва да обсъждат останалите доводи, изложени в жалбата и в с.з.

Мотивиран от горното и на основание чл. 63 от ЗАНН, Карнобатският районен съд

 

Р Е Ш И :

 

 ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 630/10г. от 23.09.2010г. на началник РПУ – Карнобат., с коeто на О.С.М., ЕГН ********** *** 10а  за нарушение на чл. 102, пр.1 ЗДвП на основание чл.177, ал.1, т.3, пр.1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 200лв

            Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

                                                                       

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :