П Р О Т О К О Л

 

14.12.2010 година                                                         град  КАРНОБАТ

 

К А Р НО Б А Т С К И Я Т    Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д ,  І    състав

На четиринадесети декември две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                              

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАНКО ПЕТКОВ

   

     Съдебни заседатели: 1...................................

                              2..................................

Секретар ……………………В.Х...................................................

Прокурор............................Г.Г...................................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията ……..ПЕТКОВ……..................

Наказателно общ характер дело номер….517.......по описа за… 2010…година

На именното повикване в ......................14.30....................................часа се явиха:

ОБВИНЯЕМИТЕ  П.А.Х. и С.А.Х., редовно призован лично и с адв. Р. – служебен защитник.

         За районна прокуратура Карнобат се явява прокурорът Г..

         ПРОКУРОРЪТ Г.: Да се даде ход на делото.

ОБВИНЯЕМИЯТ П.А.Х.: Да се даде ход на делото. Желая да ме защитава назначеният ми служебен защитник адв. Р..

ОБВИНЯЕМИЯТ С.А.Х.: Да се даде ход на делото. Желая да ме защитава назначеният ми служебен защитник адв. Р..

АДВ. Р.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Сне се самоличността на обвиняемите.   

   П.А.Х.- ***  , ЕГН-**********.

С.А.Х., ***, ЕГН **********

         СЪДЪТ разясни на страните правата им по чл. 274 от НПК.

АДВ. Р.: Няма да правим отводи по състава на съда и секретаря.

ОБВИНЯЕМИЯТ П.А.Х.: Няма да правя отводи по състава на съда и секретаря.

ОБВИНЯЕМИЯТ С.А.Х.: Няма да правя отводи по състава на съда и секретаря.

Р. ПРОКУРОР: Г-н съдия, на основание чл. 381, ал.1 от НПК постигнахме споразумение, което сме Ви представили. Същото не  противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено.

АДВ. Р.: Г-н председател, на основание чл. 381, ал.1  от НПК, с районния прокурор постигнахме споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

         ОБВИНЯЕМИЯТ П.А.Х.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане по общия ред.

ОБВИНЯЕМИЯТ С.А.Х.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане по общия ред.

   ДЪРЖАВЕН  ОБВИНИТЕЛ :

   Г.Г. - младши прокурор при Районна  прокуратура - гр. Карнобат.

   ОБВИНЯЕМИ:

   П.А.Х.- ***  , ЕГН-**********.

С.А.Х., ***, ЕГН **********

      СЛУЖЕБЕН ЗАЩИТНИК :

    Адвокат - В.М.Р.,***, адрес ***

 

   Б. ПРЕДМEТ  НА СПОРАЗУМЕНИЕТО  

    Спазвайки изискванията на чл.384, ал.І от НПК страните обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси :

     1.ОБВИНЯЕМИЯТ П.А.Х. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление  за това, че  на 04.10.2010 г в местността „Летището” в землището на с. Славянци, общ. Сунгурларе, обл. Бургас след предварителен сговор, в немаловажен случай и в съучастие като извършител със С.А.Х. *** отнел чужда движима вещ – 1 брой женска кобила, бременна в шестия месец на стойност 500.00 (петстотин) лева от владението на собственика Й.Н.К.от с.Ч, обл.Бургас, без негово съгласие и с намерение противозаконно да я присвои, като вещта не се е намирала под постоянен надзор

     - престъплението  извършено при форма на вината “пряк умисъл“

     - престъпление по чл. 195, ал. 1, т.2 и т.5, във вр. чл. 194, ал. 1, във вр. чл. 20, ал.2  от НК.

     2. За посоченото в точка 1- ва престъпление при условията на чл.55, ал.І, т.1 на обвиняемия  П.А.Х.  се определя наказание – 11 месеца лишаване от свобода, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказанието се отлага за срок от 3 години.

         3. ОБВИНЯЕМИЯТ С.А.Х. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление  за това, че  на 04.10.2010 г в местността „Летището” в землището на с. Славянци, общ. Сунгурларе, обл. Бургас след предварителен сговор, в немаловажен случай и в съучастие като извършител със П.А.Х. *** отнел чужда движима вещ – 1 брой женска кобила, бременна в шестия месец на стойност 500.00 (петстотин) лева от владението на собственика Й.Н.К.от с.Ч, обл.Бургас, без негово съгласие и с намерение противозаконно да я присвои, като вещта не се е намирала под постоянен надзор

     - престъплението  извършено при форма на вината “пряк умисъл“

     - престъпление по чл. 195, ал. 1, т.2 и т.5, във вр. чл. 194, ал. 1, във вр. чл. 20, ал.2  от НК.

         4. За посоченото в точка 1- ва престъпление при условията на чл.55, ал.І, т.1 на обвиняемия  С.А.Х.  се определя наказание – 11 месеца лишаване от свобода, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказанието се отлага за срок от 3 години.

 

         5. Веществени доказателства - няма

         6. Разноски по делото – 30.00  лв, които ще се възстановят в 14 дневен срок след подписване на настоящото споразумение.         

         7. Причинени с престъплението имуществени вреди – 500.00 лева – възстановени.

         С П О Р А З У М Е Л И    СЕ :

 

 

1. МЛ. ПРОКУРОР Г.Г.-______________________

 

 

 

2.  СЛ. ЗАЩИТНИК на обвиняемите–

адв. Р.________________________

 

 

 

3.ОБВИНЯЕМ  П.А.Х.-_________________

 

 

 

 

4.ОБВИНЯЕМ  С.А.Х.-_________________

 

 

СЪДЪТ намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което счита, че същото следва да бъде одобрено.

Мотивиран от гореизложените съображения, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л   И  : №

 

         ОДОБРЯВА споразумението между страните, по силата на което:

     1.ОБВИНЯЕМИЯТ П.А.Х. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление  за това, че  на 04.10.2010 г в местността „Летището” в землището на с. Славянци, общ. Сунгурларе, обл. Бургас след предварителен сговор, в немаловажен случай и в съучастие като извършител със С.А.Х. *** отнел чужда движима вещ – 1 брой женска кобила, бременна в шестия месец на стойност 500.00 (петстотин) лева от владението на собственика Й.Н.К.от с.Ч., обл.Бургас, без негово съгласие и с намерение противозаконно да я присвои, като вещта не се е намирала под постоянен надзор

     - престъплението  извършено при форма на вината “пряк умисъл“

     - престъпление по чл. 195, ал. 1, т.2 и т.5, във вр. чл. 194, ал. 1, във вр. чл. 20, ал.2  от НК.

     2. За посоченото в точка 1- ва престъпление при условията на чл.55, ал.І, т.1 на обвиняемия  П.А.Х.  се определя наказание – 11 месеца лишаване от свобода, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказанието се отлага за срок от 3 години.

         3. ОБВИНЯЕМИЯТ С.А.Х. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление  за това, че  на 04.10.2010 г в местността „Летището” в землището на с. Славянци, общ. Сунгурларе, обл. Бургас след предварителен сговор, в немаловажен случай и в съучастие като извършител със П.А.Х. *** отнел чужда движима вещ – 1 брой женска кобила, бременна в шестия месец на стойност 500.00 (петстотин) лева от владението на собственика Й.Н.К.от с.Ч, обл.Бургас, без негово съгласие и с намерение противозаконно да я присвои, като вещта не се е намирала под постоянен надзор

     - престъплението  извършено при форма на вината “пряк умисъл“

     - престъпление по чл. 195, ал. 1, т.2 и т.5, във вр. чл. 194, ал. 1, във вр. чл. 20, ал.2  от НК.

         4. За посоченото в точка 1- ва престъпление при условията на чл.55, ал.І, т.1 на обвиняемия  С.А.Х.  се определя наказание – 11 месеца лишаване от свобода, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказанието се отлага за срок от 3 години.

         5. Веществени доказателства - няма

         6. Разноски по делото – 30.00  лв, които ще се възстановят в 14 дневен срок след подписване на настоящото споразумение.         

         7. Причинени с престъплението имуществени вреди – 500.00 лева – възстановени.

ОСЪЖДА П.А.Х., ЕГН-**********,*** и С.А.Х., ЕГН **********,***, да заплатят направените по делото съдебни разноски в размер по на 15.00 /петдесет/ лева, както и сумата от по 5.00 лева държавна такса за издаване на изпълнителен лист, които да се приведат по сметката на Карнобатския районен съд.

НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ има последиците на влязла в законна сила присъда, съобразно разпоредбата на чл.383, ал.1 от НПК.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА

ОБЖАЛВАНЕ.

         ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 517/2010 година по описа на КРС и внася същото в архива.

 

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието завърши в 14.45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

         След като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в съдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемите мерки за неотклонение и намира, че същата следва да бъдат отменени, поради което

                                               О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ наложената на обвиняемите П.А.Х. и С.А.Х. мерки за неотклонение - “ПОДПИСКА” по отношение и на двамата.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.

                                     

 

СЕКРЕТАР:                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: