П Р О Т О К О Л

 

14.12.2010 година                                                         град  КАРНОБАТ

 

К А Р НО Б А Т С К И Я Т    Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д ,  І    състав

На четиринадесети декември две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                              

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАНКО ПЕТКОВ

   

     Съдебни заседатели: 1...................................

                              2..................................

Секретар ……………………В.Х...................................................

Прокурор..................................П.И...................................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията ……..ПЕТКОВ……..................

Наказателно общ характер дело номер….516.......по описа за… 2010…година

На именното повикване в ......................14.10....................................часа се явиха:

ОБВИНЯЕМИЯТ  Х.К.Х., редовно призован лично и с адв. Р., редовно упълномощен.

         За районна прокуратура Карнобат се явява прокурорът И..

         ПРОКУРОРЪТ И.: Да се даде ход на делото.

         АДВ. Р.: Да се даде ход на делото.

ОБВИНЯЕМИЯТ Х.К.Х.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Сне се самоличността на обвиняемият.   

       Х.К.Х. - ***

         СЪДЪТ разясни на страните правата им по чл. 274 от НПК.

АДВ. Р.: Няма да правим отводи по състава на съда и секретаря.

ОБВИНЯЕМИЯТ Х.К.Х.: Няма да правя отводи по състава на съда и секретаря.

Р. ПРОКУРОР: Г-н съдия, на основание чл. 381, ал.1 от НПК постигнахме споразумение, което сме Ви представили. Същото не  противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено.

АДВ. Р.: Г-н председател, на основание чл. 381, ал.1  от НПК, с районния прокурор постигнахме споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

         ОБВИНЯЕМИЯТ Х.К.Х.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане по общия ред.

    ДЪРЖАВЕН  ОБВИНИТЕЛ :

    П.И.-прокурор при Районна прокуратура - гр. Карнобат.

   ОБВИНЯЕМ:

         Х.К.Х. - ***,

   ЗАЩИТНИК :

      Адвокат - В.М.Р.,***, адрес ***, упълномощен с пълномощно.

    Б. ПРЕДМEТ  НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

    Спазвайки изискванията на чл.384, ал. 1 от НПК страните обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси :

     1.Обвиняемият Х.К.Х. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление  при форма на вината “пряк умисъл“ за това, че   на 06.08.2010 г в с.Везенково, обл.Бургас придобил и  държал боеприпаси по смисъла на ЗКВВООБ (изм.нов ЗОБВВПИ)-1 бр. метална кутия с хартиена жълта опаковка, запечатана с надпис “ПОРОХ   ОХОТНИЧИЙ БЕЗДИМНИЙ СОКОЛ”- 200  грама съдържаща барут; 1брой разпечатана метална кутия с хартиена бяла опаковка с надпис “Ловен бездимен барут” марка “Сокол” – 200 грама; 66 броя капси; ловни патрони както следва: 7 броя черни патрони 12 калибър марка “Премиер” – 6/0; 1 брой бял патрон 12 калибър марка “Кондор” 13/0; 1 брой син патрон 12 калибър марка “Мини Магнум” - 1/0; 1 брой червен патрон 12 калибър, пласмасова гилза, червен на цвят марка “Мини Магнум”; 12 калибър-13/0; 1 бр.червен патрон с хартиена гилза 12 калибър – бринеке;  1 бр.червен патрон с хартиена гилза 12 калибър 2/0; 1 бр. зелен патрон 12 калибър, пласмасова гилза ръчно изработен; 1 бр.червен патрон с хартиена гилза ръчно изработен; 3 бр. черни патрони с пласмасова гилза снарядени със сачми 12 калибър без да има за това надлежно разрешение

      -престъпление по чл. 339, ал.1 от НК.              

     2. За посоченото в точка І-ва престъпление, при условията на чл. 55, ал. 1, т.1 от НК на обвиняемия  Х.К.Х. се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага за срок от три години.

     3. Разноски по делото - 50 лева, които ще се възстановят в 14 дневен срок от подписване на настоящото споразумение.     

      4. Причинени с престъплението имуществени вреди – няма

      На основание чл.53 ал.2 буква ”а” от НК се отнемат в полза на държавата ловните капси и барута предмети на престъплението, които се намират на съхранение в РУП Сунгурларе.

         С П О Р А З У М Е Л И    СЕ :

 

 

1. ПРОКУРОР П.И.-____________________________

 

 

 

2.  ЗАЩИТНИК на обвиняемия–

адв. Р.________________________

 

 

 

 

3.ОБВИНЯЕМИЯТ  Х.К.Х.-_________________

 

СЪДЪТ намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което счита, че същото следва да бъде одобрено.

Мотивиран от гореизложените съображения, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л   И  : №

 

         ОДОБРЯВА споразумението между страните, по силата на което:

1.Обвиняемият Х.К.Х. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление  при форма на вината “пряк умисъл“ за това, че   на 06.08.2010 г в с.Везенково, обл.Бургас придобил и  държал боеприпаси по смисъла на ЗКВВООБ (изм.нов ЗОБВВПИ)-1 бр. метална кутия с хартиена жълта опаковка, запечатана с надпис “ПОРОХ   ОХОТНИЧИЙ БЕЗДИМНИЙ СОКОЛ”- 200  грама съдържаща барут; 1брой разпечатана метална кутия с хартиена бяла опаковка с надпис “Ловен бездимен барут” марка “Сокол” – 200 грама; 66 броя капси; ловни патрони както следва: 7 броя черни патрони 12 калибър марка “Премиер” – 6/0; 1 брой бял патрон 12 калибър марка “Кондор” 13/0; 1 брой син патрон 12 калибър марка “Мини Магнум” - 1/0; 1 брой червен патрон 12 калибър, пласмасова гилза, червен на цвят марка “Мини Магнум”; 12 калибър-13/0; 1 бр.червен патрон с хартиена гилза 12 калибър – бринеке;  1 бр.червен патрон с хартиена гилза 12 калибър 2/0; 1 бр. зелен патрон 12 калибър, пласмасова гилза ръчно изработен; 1 бр.червен патрон с хартиена гилза ръчно изработен; 3 бр. черни патрони с пласмасова гилза снарядени със сачми 12 калибър без да има за това надлежно разрешение

      -престъпление по чл. 339, ал.1 от НК.              

     2. За посоченото в точка І-ва престъпление, при условията на чл. 55, ал. 1, т.1 от НК на обвиняемия Х.К.Х. се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се отлага за срок от три години.

     3. Разноски по делото - 50 лева, които ще се възстановят в 14 дневен срок от подписване на настоящото споразумение.     

      4. Причинени с престъплението имуществени вреди – няма.

      На основание чл.53 ал.2 буква ”а” от НК се отнемат в полза на държавата ловните капси и барута предмети на престъплението, които се намират на съхранение в РУП Сунгурларе.

ОСЪЖДА Х.К.Х., ЕГН-********** *** да заплати направените по делото съдебни разноски в размер на 50.00 /петдесет/ лева, която сума да се приведе по сметка IBAN ***, б.к. 30002010 на ОД “Полиция” Бургас при Банка ДСК гр. Бургас, както и сумата от 5.00 лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителен лист, която сума да се приведе по сметката на Карнобатския районен съд.

НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ има последиците на влязла в законна сила присъда, съобразно разпоредбата на чл.383, ал.1 от НПК.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА

ОБЖАЛВАНЕ.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Съдът, след като одобри споразумението намира, че следва да се произнесе и по въпроса за веществените доказателства по делото – ловни капси и барут, принадлежащи на обвиняемия и послужили за извършване на умишленото престъпление.

Съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия Х. мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде отменена, поради което

 

                                               О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

НА ОСНОВАНИЕ чл.53, ал.2, буква „а” от НК отнема в полза на държавата вещите, принадлежащи на обвиняемия и послужили за извършване на умишленото престъпление, а именно– ловни капси и барут.

 

ОТМЕНЯ наложената на Х.К.Х. мярка за неотклонение  “Подписка”.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.

         ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 516/2010 година по описа на КРС и внася същото в архива.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието завърши в 14.30  часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: