РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 09.12.2010г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 405/2009

Облигационни искове

ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ

И.Н.К.

Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА 

Решение от 09.12.2010г.
ОСЪЖДА И.Н.К., ЕГН ********** *** да заплати на Институт по земеделие гр. Карнобат, представляван от директора му ст.н.с. д-р В.К. сумата от 3575.48лв, представляваща обезщетение за ползването на недвижим имот, находящ се в землището на гр. Карнобат, м. Бабалията без правно основание за периода месец май 2006 година до месец май 2009 година вкл., ведно със законната лихва от 15.06.2009 година до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ иска за горницата над тази сума до пълния предявен размер от 5616лв, както и иска с правно основание чл. 86 ЗЗД за сумата от 1 400 лв., представляваща мораторна лихва върху сумата от 5616лв. за периода от 15.05.2008 година до 15.06.2009 година.
ОСЪЖДА И.Н.К., ЕГН ********** *** да заплати на Институт по земеделие гр. Карнобат, представляван от директора му ст.н.с. д-р В.К. сумата от 2069.98лв, представляваща обезщетение за ползването на недвижим имот, находящ се в землището на гр. Карнобат, м. Бабалията без правно основание за периода от септември 2004г. до април 2006г. и от юни 2009г. до септември 2009г,ведно със законната лихва върху тази сума от 09.09.2009г. до окончателното изплащане на вземането, като ОТХВЪРЛЯ иска за горницата над тази сума до пълния предявен размер от 3 744лв, както и иска с правно основание чл. 86 ЗЗД за сумата от 700 лв., представляваща мораторна лихва върху сумата от 3744лв. за периода от 15.05.2008 година до 09.09.2009 година

 

2

НОХД No 504/2010

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Н.Г.

В.Д.Р.

Председател и докладчик: АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА 

Споразумение от 09.12.2010г., в законна сила от 09.12.2010г.
На основание
чл.343б, ал.1, вр. чл. 54 от НК на обвиняемия В.Д.Р. се определя наказание 8 /осем/ месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66 НК се отлага изпълнението на наказанието за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр.чл.343б, ал.1, вр.чл.37, ал.1 т.7 от НК наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 /осем/ месеца

В.Д.Р.
 

3

НОХД No 505/2010

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

Р.А.М.

Председател и докладчик: АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА 

Споразумение от 09.12.2010г., в законна сила от 09.12.2010г.
Р.А.М.
На основание чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр.чл. 20, ал. 2 от НК, на основание чл. 55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемия Р.А.М. се определя наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК се отлага изпълнението на наложеното на обвиняемия Р.А.М. наказание в размер на десет месеца лишаване от свобода за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
 

4

НОХД No 506/2010

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.

С.Д.М.,
Д.В.М.

Председател и докладчик: АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА 

Споразумение от 09.12.2010г.
С.Д.М.
На основание чл. 195, ал.1, т.3, т.4, т.5, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК, при приложение на разпоредбата на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, на обв. С.М. се определя наказание: „ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА”. На основание чл. 66, ал.1 от НК се отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
Д.В.М.
На основание чл. 195, ал.1, т.3, т.4, т.5, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК, при приложение на разпоредбата на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, на обв. Д.М. се определя наказание се определя наказание „ ПРОБАЦИЯ „ включващо следните пробационни мерки Задължителна регистрация по настоящ адрес:***, за срок от една година, която ще се изпълни чрез явяване и подписване на осъденият пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице при периодичност два пъти седмично; 1.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година; 2. Безвъзмезден труд в полза на обществото: 200 часа в рамките на една година.
 

5

НОХД No 507/2010

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

А.К.А.

Председател и докладчик: АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА 

Споразумение от 09.12.2010г., в законна сила от 09.12.2010г.
А.К.А.
. На основание чл. 343б, ал.1 от НК, на основание чл. 54, ал.1 от НК на обвиняемия А.К.А. се определя наказание 3 мес.ЛОС. На осн. чл.66, ал.1 от НК се отлага изпълнението на наложеното на обвиняемия А.К.А. наказание в размер на три месеца лишаване от свобода за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр.чл.37, ал.1, т.7 от НК обв. А.К.А. се лишава от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На осн. чл.59, ал.4, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК се приспада времето, през което за същото деяние обвиняемият е бил лишен по административен ред от правото да управлява моторно превозно средство, считано от 02.12.2010г. до влизане в сила на настоящото споразумение.