РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 06.12.2010г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 372/2010

Облигационни искове

ГАРАНЦИОНЕН ФОНД

Х.Д.Г.

Председател и докладчик: АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА 

Решение от 06.12.2010г.
 

2

Гражданско дело No 737/2010

Вещни искове

Т.К.С.

М.С.С.,
Р.М.С.

Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА 

Решение от 06.12.2010г.
 

3

ЧГД No 965/2010

Други ЧГД

Е.Ж.В.,
П.Ж.Л.

 

Докладчик: АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА 

Определение от 06.12.2010г.
 

4

НАХД No 322/2010

Административни дела

Т.Я.Д.

РИОКОЗ ГР.БУРГАС,
Р.И.П.

Председател и докладчик: ГЕОРГИ Н. ГРЪНЧЕВ 

Решение от 06.12.2010г.
НП-отменено
 

5

НОХД No 497/2010

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.

С.А.Я.,
В.Я.С.,
И.Я.С.,
М.Я.С.

Председател и докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ 

Споразумение от 06.12.2010г., в законна сила от 06.12.2010г.
С.А.Я.
на осн. чл. 195, ал.1, т.2, т.4, предл. второ, т.5, и т.7, вр. Чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2, чл.28, ал.1 от НК, на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на подсъдимия С.А.Я. се определя наказание .ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на 3 /три/ месеца. като на основание чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС наказанието следва да се изтърпи в затворническо заведение от закрит тип - затвор и на основание чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС, се определя първоначален строг режим на изтърпяване.
В.Я.С.
На осн. чл.197 т.3 вр.чл. 195, ал.1, т.2, т.4, предл. второ, т.5, вр. Чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2, от НК, на основание чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б”, предл. първо от НК на подсъдимия В.Я.С. се определя наказание ПРОБАЦИЯ, включващо следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес:*** срок от ТРИ ГОДИНИ изразяващи се с явяване и подписване на лицето пред пробационен служител или определено от него лице с периодичност два пъти седмично.
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ТРИ ГОДИНИ
- безвъзмезден труд в полза на обществото по 300 часа годишно за три поредни години.

И.Я.С.
На осн. чл. 195, ал.1, т.2, т.4, предл. Второ, т.5 и т.7, вр. Чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2, чл.28, ал.1 от НК, на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на подсъдимия И.Я.С. се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на 3/три/ месеца,. като на основание чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС наказанието следва да се изтърпи в затворническо заведение закрит тип- затвор и на основание чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС, се определя първоначален строг режим на изтърпяване.
М.Я.С.
на осн. чл.197 т.3 вр.чл. 195, ал.1, т.2, т.4, предл. Второ, т.5, вр. Чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2, от НК, на основание чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б”, предл. първо от НК на подсъдимия М.Я.С. се определя наказание ПРОБАЦИЯ, включващо следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес:*** срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА изразяващи се с явяване и подписване на лицето пред пробационен служител или определено от него лице с периодичност два пъти седмично.
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА
- безвъзмезден труд в полза на обществото по 200 часа годишно за две поредни години.

 

6

НОХД No 499/2010

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КАРНОБАТ

А.З.Ч.

Председател и докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ 

Споразумение от 06.12.2010г., в законна сила от 06.12.2010г.
На осн. чл. 194 , ал. 1 от НК, на основание чл.55, ал.1, т.2, б.”Б” от НК, на обвиняемия А.З.Ч. се определя наказание ПРОБАЦИЯ, включващо следните пробационни мерки: 1.задължителна регистрация по настоящ адрес:***, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице, с периодичност два пъти седмично за срок от десет месеца; 2. задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от десет месеца; 3. сто и петдесет часа годишно безвъзмезден труд в полза на обществото, за срок от една година;
А.З.Ч.
 

7

НОХД No 501/2010

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.,
А.И.М.

 

Председател и докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ 

Споразумение от 06.12.2010г., в законна сила от 06.12.2010г.
на осн. чл. 343б, ал.2, вр.ал.1 от НК, на основание чл. 55, ал.1, т.2, б. „б”, предл.І-во от НК на обвиняемия А.И.М. се определя наказание „ПРОБАЦИЯ” при следните пробационни мерки:
• задължителна регистрация по настоящ адрес *** явяване и подписване на обвиняемия А.И.М. пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице при периодичност четири пъти седмично за срок от ТРИ ГОДИНИ,
• задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ТРИ ГОДИНИ,
• 320 /ТРИСТА И ДВАДЕСЕТ / ЧАСА годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от ТРИ ГОДИНИ и глоба в размер на 300 лева.
На основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.2, вр.ал.1, вр.чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемият А.И.М. се лишава от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА.