Р Е Ш Е Н И Е 169/2.12.2010г.

гр. Карнобат

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

РАЙОНЕН СЪД КАРНОБАТ                           НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На тридесети ноември                                                  две хиляди и десета година

в публичното заседание в следния състав :

                                    

                                   Районен съдия : Мариела И.

Секретар : Г.М.

като разгледа докладваното от съдия И. н.а.х.д. №470 по описа на съда за 2010 година, за да се произнесе взе предвид следното :

 

Производството е по реда на чл. 50 от Закон за храните, вр. чл.59-63 ЗАНН и е образувано по повод жалбата на К.Н.З.,ЕГН ********** ***5а против наказателно постановление № 03-444/25.08.2010г. на директор на РИОКОЗ – Бургас. С атакувания акт на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 500 лева за нарушение на чл.21а, ал.1, т.1 и ал.3 от Закон за храните. По съображения подробно изложени в жалбата, моли съда да отмени атакуваното наказателно постановление.

В съдебно заседание процесуалният представител на жалбоподателката поддържа жалбата и моли съда да отмени наказателното постановление.

Административно-наказващият орган, РИОКОЗ - Бургас, редовно уведомени не изпращат представител.

Жалбата е допустима, като подадена от надлежно лице в законоустановения срок, и следва да бъде разгледана по същество.

Съдът, като взе предвид разпоредбите на закона и представените по делото доказателства, намира за установено от фактическа страна следното:

На 20 и 27 юли 2010г. св. П. извършила проверки в павилион, находящ се в гр.Карнобат, ул.Индустриална № 18, при които установила, че в обекта се предлагат тестени закуски, които не са етикирани, съгласно изискванията, на Наредбата за етикитирането с цел проследимост на дадената храна – производител, условия на съхранение, срок на годност, които трябва да фигурират на етикета на всеки един продукт.

Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на показанията на свидетелката Р.П., както и от писмените доказателства по делото.

При така установените факти съдът намира от правна страна следното :

От правна страна съдът приема следното :

При съставянето на акта и издаването на наказателното постановление не са допуснати нарушения на процесуалните правила, обуславящи отмяна на последното. Актът за установяване на административното нарушение е съставен в присъствието на жалбоподателя, съобразно изискванията на закона, предявен е на същия, за да се запознае със съдържанието му, което той удостоверил с подписа си.

Настоящия съдебен състав счита, че в процесния случай е допуснато нарушение на материалните правила, което води до отмяна на акта. Съображенията за това са следните. Съгласно чл. 21а, ал. 1, т.1 ЗХ производителите и търговците на храни са длъжни да осигурят възможност за проследяване на храните и на всички други вещества, предназначени за влагане или за които се предполага, че ще бъдат вложени в храни, на всички етапи на производство, преработка и дистрибуция, като за целта: изискват и съхраняват информация за всеки свой доставчик на храни, на животни, отглеждани с цел производство на храни, и на вещества, предназначени за влагане или за които се предполага, че ще бъдат вложени в храни. Ал. 3 на с.р. гласи, че за изпълнение на изискванията на ал. 1 производителите и търговците етикетират и/или маркират храните по начин, който улеснява проследимостта им. Т.е. цитираните разпоредби от ЗХ вменяват горните задължения само и единствено на производителите и търговците на храни. Какво е търговец на храни е посочено в т. 61, §1 ДР на ЗХ- Търговец на храни" - всяко физическо или юридическо лице, което се занимава с търговия с храни по смисъла на т. 60, а именно  процес на внос, износ, съхранение, транспорт, продажба и представяне за продажба на храни, предлагане на храни в места за обществено хранене, както и предоставяне на потребителите на безплатни мостри от храни.(т.60, §1 ДР на ЗХ). В т. 48, §1 ДР на ЗХ е пояснено, че производител на храни е всяко физическо или юридическо лице, което произвежда и/или преработва храни или се представя като производител, като поставя върху храната, опаковката й или върху търговската документация, която я съпровожда, своето име, свой производствен или друг отличителен знак.

Същевременно в атакуваното наказателно постановление АНО на жалбоподателката е ангажирана в качеството й на продавач-консултант, а видно от цитираните разпоредби в това си качество тя няма задължение да спазва нормите, за неизпълнението на които е санкционирана.

По изложените съображение атакуваното НП следва да бъде отменено.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, Районен съд -Карнобат

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление наказателно постановление № 03-444/25.08.2010г. на директор на РИОКОЗ – Бургас, с което на К.Н.З.,ЕГН ********** ***5а  е наложена глоба в размер на 500 лева за нарушение на чл.21а, ал.1, т.1 и ал.3 от Закон за храните

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :