Р Е Ш Е Н И Е 178/2.12.2010г.

гр.Карнобат

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД  КАРНОБАТ, ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ,

 в открито заседание на тридесети ноември  през две хиляди и десета година в състав:

 

                                                                       Районен съдия : Мариела Иванова

 

при участието на секретаря Г.М. и прокурор Христо Колев, като взе предвид докладваното от съдия Иванова гр.д. № 789/2010г. по описа на КРС, и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по молба на Г.Н.Г., с ЕГН ********** ***8 с правно основание чл.542 ГПК. В молбата се посочва, че майката на молителя ***, ЕГН ********** е починала на 06.01.1986г. в дома си в с.Садово, общ. Сунгурларе без обаче да е съставен акт за смърт. Предвид изложеното е направено искане да се установи смъртта на наследодателката и да се задължи община Сунгурларе да издаде акт за смърт.Представя писмени доказателства.

Община Сунгурларе не изпраща представител за съдебно заседание, но изпраща становище,че  молбата е основателна и следва да се обяви смъртта на лицето, тъй като в община Сунгурларе също няма съставен акт за смърт на лицето.

Представителят на Районна прокуратура – Карнобат счита, че молбата е основателна и следва да бъде уважена.

Съдът като взе предвид събраните по делото доказателства и обсъди становищата на страните намира за установено от фактическа страна следното:

От представения по делото личен регистрационен картон (ЕСГРАН) на молителя ***, ЕГН **********, се установява, че същата е българска гражданка, вдовица.

От представените към молбата удостоверения се установява, че  ***, е майка на Г.Н.Г., Т*о Н.Г.,И*н Н.Г. (починал), Н.Н.В. и В*н Н.В. (починал)

Видно от представеното удостоверение за липса на съставен акт за раждане или смърт от с.Садово, за лицето ***, ЕГН ********** няма съставен акт за смърт.

От събраните по делото гласни доказателства-показанията на св.Василев и св.Пацеков, се установява, че *** е починала в с.Садово в началото на м. януари. Досежно годината двамата свидетели нямат спомен, но твърдят, че е било зимно време, като е било много студено.

При така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

Молбата за установяване факта на смъртта на ***, настъпила на 06.01.1986г. в с. Садово, общ. Сунгурларе в основателна. Съображенията за това са следните: Чл. 542 от ГПК посочва, че когато законът предвижда, че известен факт с правно значение трябва да бъде удостоверен с документ, съставен по надлежен ред (като свидетелство за завършено образование, акт за гражданско състояние и др.), и такъв документ не е бил съставен и не може да бъде съставен, или съставеният е бил унищожен или изгубен, без да има възможност да бъде възстановен, лицето, което черпи права от този факт, може да иска от районния съд да установи факта и когато това е необходимо, да разпореди да се състави съответният документ.

Предвид изложеното, за да се уважи молбата на Г.Г., следва да са налице следните предпоставки: от една страна да не е бил съставен акт за смърт и от друга да не можа да бъде съставен такъв, като молбата следва да изхожда от лице, което черпи права от този факт.

            КРС в настоящия си съдебен състав намира, че Г. е легитимирана да поиска установяване на факта, тъй като като наследник на ** черпи права от факта на установяване на смъртта на конкретната дата и съставяне на акт за смърт.

Видно от представените по делото удостоверения, акт за смърт на ** не е бил съставен и не би могъл да бъде съставен предвид разпоредбата на чл.54,ал.1 ЗГР. Като също така  предвид разпоредбата на чл. 38,ал. 4 ЗГР, че при унищожени регистри за гражданско състояние, липса на съставен акт за раждане или смърт и установяване на вписани неверни данни заинтересуваните лица установяват правата си по съдебен ред, такъв не може да бъде съставен преди постановяване на съдебно решение в този смисъл.

            С оглед и на свидетелските показания, които съдът кредитира като логични и кореспондиращи помежду си, следва да се приеме, ***, ЕГН ********** е починал на 06.01.1986г. в с.Садово. По делото също така не се събраха доказателства оборващи твърденията в молбата досежно точната дата на смъртта, като следва да се приеме, че тя се помни най-добре от синовете и внуците на молителката.

 Така мотивиран Районен съд - Карнобат

 

Р  Е   Ш   И :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 542 ГПК по отношение на Община Сунгурларе, че ***, ЕГН **********, родена на ***г*** е починал на 06.01.1986г. в с.Садово

ДА СЕ СЪСТАВИ акт за смърт на ***, ЕГН **********, от длъжностното лице по гражданско състояние към Община Сунгурларе, след влизането на решението в сила.

Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.

 

                                                     

 

                                                               Районен съдия: