РЕШЕНИE 177/2.12.2010г.

                                                        гр.Карнобат

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД  КАРНОБАТ, ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ,

 в открито съдебно заседание на осемнадесети ноември през две хиляди и десета година в състав:

                                                                                  Районен съдия : Мариела Иванова

 

при участието на секретаря Г.М. и прокурор, като взе предвид докладваното от съдия Иванова гр.д. № 225/2010г. по описа на КРС, и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е за делба и е във фазата по извършването й.

Образувано по повод  исковата молба от И.Ц.Д. с ЕГН **********,***,  Е.Ц.Г. с ЕГН ********** и Ц.Г.Г. с ЕГН ********** *** против М.Н.В., ЕГН ********** ***, З.Й.К. ЕГН ********** ***54 и Н.И.К. ЕГН ********** ***.

С протоколно определение от 10.06.2010г. съдът е включил в делбената маса поисканите от ответниците недвижими имоти, намиращи се в с.Катунище, общ. Котел.

В с.з. страните не са предявили претенции по сметки, както и желание за поставяне на недвижим имот в дял на някого от съделителите. В исковата молба ищците са направили искане наследствените им дялове да бъдат обединени в един общ дял, като наследственото имущество бъде записано на името на И.Д.. Ответниците Н.И.К. и  З.Й.К. желаят също да получат наследствените имоти в общ дял.

Съдът като взе предвид събраните по делото доказателства и обсъди становищата на страните намира за установено от фактическа страна следното :

С Решение 125/10.08.2010г. постановено по настоящото дело КРС е съдебна делба на следните недвижими имоти: 1.Овощна градина от 4.698 дка, шеста категория, местност ОРЕХИТЕ, имот № 150007 по плана за земеразделяне, при граници (съседи): № 150006 Овощна градина на наследниците на Никола Василев Христов; № 000021 Полски път на Община Сунгурларе; № 000094 Полски път на Община Сунгурларе; № 150011 Овощна градина на наследниците на Атанас Стоянов Мечков; 2. Лозе от 3.700 дка, шеста категория, местност ЗАД СЕЛО, имот Jfe 160025 по плана за земеразделяне при граници (съседи): № 160024 Лозе на ЕООД „ЛОЗИЦА - 2003", № 000024 Полски път на Община Сунгурларе; № 160026 Лозе на наследниците на Георги Алексиев Янев; № 000222 Полски път на Община Сунгурларе; 3.Нива от 8.299 дка, шеста категория, местност ПОД СЕЛО, имот № 200003 по плана за земеразделяне при граници (съседи): № 200002 Нива на Цанка Стоянова Рандева; № 000064 Пасище, мера на Община Сунгурларе; № 200004 Нива на наследниците на Стефан И. Симеонов; 000009 Полски път на Община Сунгурларе,  4. Нива от 4.0001 дка, четвърта категория, местност СУВАН ДЕРЕ, имот № 300005 по плана за земеразделяне, при граници (съседи): № 300006 Нива на Сава Желязков Савов; № 00020 гор. стоп. тер. на кметство Грозден; № 300004 нива на „С. И. Г." ООД; № 000058 Полски път на Община Сунгурларе; 5. Нива от 6.600 дка, девета категория, местност БАИРА, имот № 320001 по плана за земеразделяне, при граници (съседи): № 000016 Полски пьт на Община Сунгурларе; № 000028 Полски път на Община Сунгурларе; №000031 Канал на община Сунгурларе; № 320005 Нива на наследниците ма Сава Цанев Стойчев; 6. нива 042002 по плана за земеразделяне от 1.699дка в землището на с.Катунище, местност „Смесите” при граници  имоти с №№ 042001-нива на Живелинка Костадинова Стоева, 042005 полски път на общ.Котел, 042003 нива на насл. на Паньо Стойчев Цончев и 000496 вътрешна река на Държавата-МОСВ; 7. нива от 0.5105дка,находяща се в с,Катунище, местността До село, представляващ имот с 030011 по картата на землището при граници: имот с 030004-нива на наследниците на Киро Стефанов Стоянов и имот с 030010-нива на наследниците на Христо Жечев Йовчев между страни и при квоти, както следва:За М.Н.В., ЕГН ********** ***- 6/18ид.части, за З.Й.К., ЕГН ********** ***54 и Н.И.К. ЕГН ********** *** по 3/18 ид.части, за И.Ц.Д. с ЕГН **********,***,  Е.Ц.Г. с ЕГН ********** и Ц.Г.Г. с ЕГН ********** *** 2/18 ид.части.

Със същото решение до делба е допуснат и следния недвижим имот: дворно място от 336кв.м., съставляващ парцел VII-51 в кв. 13 по плана за с.Катунище при граници- от изток парцел V-кметство, от запад-Елисавета Атанасова Вълчева, от север- парцел V-църква и от юг-улица, ведно построените в него жилищна сграда със застроена площ- приземен етаж с застроена площ от 23кв.м, първи етаж със застроена площ от 59кв.м. и втори жилишен етаж със застроена площ от 82кв.м. и паянтова стопанска постройка от 23кв.м между страни и при квоти, както следва:за З.Й.К. ЕГН ********** ***54 -3/18 ид. части, за Н.И.К. ЕГН ЕГН ********** *** -9/18 ид.части, за И.Ц.Д. с ЕГН **********,***,  Е.Ц.Г. с ЕГН ********** и Ц.Г.Г. с ЕГН ********** *** по 2/18 ид.части.

По делото е назначена и изслушана СТЕ, видно от заключението на която недвижимия имот, находящ се в с.Катунище и представляващ дворно място ведно с изградена в него жилищна сграда е неподеляем,а реалната му пазарна оценка възлиза на сумата от 60 266лв.

Вещото лице е дало също така няколко варианта за извършване на делбата, както и е определила реалната пазарна оценка на всички земеделски земи, допуснати до делба.

При така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

І. Съдът намира, че недвижимият имот, представляващдворно място от 336кв.м., съставляващ парцел VII-51 в кв. 13 по плана за с.Катунище при граници- от изток парцел V-кметство, от запад-Елисавета Атанасова Вълчева, от север- парцел V-църква и от юг-улица, ведно построените в него жилищна сграда следва да бъде изнесен на публична продан. Тава е така, тъй като съгласно разпоредбата на чл. 348 ГПК, ако недвижимият имот е неподеляем и не може да бъде поставен в дял на някой от съделителите, той следва да бъде изнесен на публична продан. Видно от изслушаната СТЕ, която съдът кредитира процесният имот е неподеляем. Същевременно той не може да бъде поставен и в дял на някой от съделителите съгласно чл. 349 ГПК, тъй като никой от съделителите не е отправил такова искане.

С оглед на горното този имот от делбената маса следва да се изнесе на публична продан при определената от вещото лице пазарна оценка. При този изход съделителите следва да заплатят съобразно дела си държавна такса в размер на 2410.64лева за изнесения на публична продан имот или за З.Й.К. сумата от 401.77лв., за Н.И.К. сумата от 1205.32лв. и за И.Ц.Д.,  Е.Ц.Г. и Ц.Г.Г. по 267.85лв.

II. Досежно допуснатите до делба земеделски земи от правна страна, съдът намира, че процесните недвижими имоти са поделяеми между страните при спазване на изискванията на чл. 7 от ЗСПЗЗ и чл. 72 от ЗН, съобразно квотите, при които е допусната делбата, и съдът следва реално да ги подели между страните в това производство, по начина, предложен във вариант първи от допълнителна задача на СТЕ, изготвено от вещото лице Веселина Георгиева (л.116 по делото).

При разпределяне на имотите между съделителите, съдът се стреми всеки от тях да получи реален дял, като при това се спазва принципът на равноправие на всички страни в производството. По силата на чл. 69, ал. 2, изр. 1 от ЗН, всеки наследник може да иска своя дял в натура, доколкото това е възможно, като неравенството в дяловете се изравнява в пари. Когато съдът разпределя имотите в натура, той се ръководи от тяхната стойност и ги съпоставя с частите на съделителите, като търси да избегне облагодетелстването на някой от тях и прави всички усилия да достигне максимално доближение на дяловете с частите на съделителите. Следва да се отбележи, че при този вариант се получава пълно унищожаване на съсобствеността, което е крайната цел на делбата, като на всеки от съделителите се припадат дялове от процесните ниви, които могат да им се възложат в реални дялове.

Поначало, разделението във втората фаза на делбата е възможно да стане по два начина - чрез теглене на жребий, когато се съставя, предявява и обявява за окончателен проект за разделителен протокол, и след влизане в сила на решението по чл. 350 от ГПК се тегли жребий по реда на чл. 351 от ГПК, а така също и чрез отреждане на дялове от съда по реда на чл. 353 от ГПК. В настоящия казус не е налице приложното поле на чл. 350ГПК, тъй като в съдебната практика константно се приема, че тегленето на жребие е винаги невъзможно когато не съществува възможност всеки съделител да получи реален дял, т.е. че е недопустимо по този ред група съделители да получат общ дял, тъй като законът не установява правила за начина, по който ще бъде извършено теглене на жребие от група лица. Съдът следва да се съобрази и с изразеното от няколко групи съделители желание да получат имотите от наследството в общ дял, което е единствено възможно по този ред на ликвидиране на съсобствеността.

Предвид изразените от съделителите в съдебно заседание желания дял първи от първи вариант на допълнителното заключение на СТЕ следва да се постави в дял на ищците И.Ц.Д.,  Е.Ц.Г. и Ц.Г.Г.. Дял втори от първи вариант на допълнителното заключение на СТЕ следва да се постави в дял на ответниците Н.И.К. и  З.Й.К.. А дял трети от първи вариант на допълнителното заключение на СТЕ следва да се постави в дял на ответницата М.Н.В..

При това разпределение на недвижимите имоти Н.И.К. и  З.Й.К. следва да заплатят на И.Ц.Д.,  Е.Ц.Г. и Ц.Г.Г. сумата от 283лв., а на М.Н.В. сумата от 256лв. за уравнение на дяловете.

При определяне на реалната пазарна оценка на имотите съдът кредитира изцяло представените оценки в първия вариант на допълнителното заключение на вещото лице. При този изход от делото И.Ц.Д.,  Е.Ц.Г. и Ц.Г.Г. следва да заплатят държавна такса за поставеният им в дял недвижим имот в размер на 238.96лв. Н.И.К. и  З.Й.К. следва да заплатят държавна такса за поставеният им в дял недвижим имот в размер на 271.84лв., а М.Н.В. следва да заплатят държавна такса за поставеният им в дял недвижим имот в размер на 240лв.

Мотивиран от горното Карнобатският районен съд

 

 

Р  Е   Ш   И :

 

 

ИЗНАСЯ НА ПУЛБИЧНА ПРОДАН допуснатия до делба недвижим имот, представляващ: дворно място от 336кв.м., съставляващ парцел VII-51 в кв. 13 по плана за с.Катунище при граници- от изток парцел V-кметство, от запад-Елисавета Атанасова Вълчева, от север- парцел V-църква и от юг-улица, ведно построените в него жилищна сграда със застроена площ- приземен етаж с застроена площ от 23кв.м, първи етаж със застроена площ от 59кв.м. и втори жилишен етаж със застроена площ от 82кв.м. и паянтова стопанска постройка от 23кв.м  при квоти от правото на собственост, както следва : за З.Й.К. ЕГН ********** ***54 -3/18 ид. части, за Н.И.К. ЕГН ЕГН ********** *** -9/18 ид.части, за И.Ц.Д. с ЕГН **********,***,  Е.Ц.Г. с ЕГН ********** и Ц.Г.Г. с ЕГН ********** *** по 2/18 ид.части, с пазарна цена 60 266лв , която сума следва да се разпредели между съделителите при посочените по-горе квоти от правото на собственост.

ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ на И.Ц.Д. с ЕГН **********,***,  Е.Ц.Г. с ЕГН ********** и Ц.Г.Г. с ЕГН ********** *** и същите стават изключителни собственици на дял първи от вариант първи на допълнителното заключение по СТЕ,  включващ нива от 0.5105дка,находяща се в с,Катунище, местността До село, представляващ имот с 030011 по картата на землището при граници: имот с 030004-нива на наследниците на Киро Стефанов Стоянов и имот с 030010-нива на наследниците на Христо Жечев Йовчев като стойността на дела възлиза на 5974лв.

ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ на З.Й.К. ЕГН ********** ***54 и Н.И.К. ЕГН ********** ***  и същите стават изключителни собственици на дял втори от вариант първи на допълнителното заключение по СТЕ, включващ нива 042002 по плана за земеразделяне от 1.699дка в землището на с.Катунище, местност „Смесите” при граници  имоти с №№ 042001-нива на Живелинка Костадинова Стоева, 042005 полски път на общ.Котел, 042003 нива на насл. на Паньо Стойчев Цончев и 000496 вътрешна река на Държавата-МОСВ като стойността на дела възлиза на 6796лв.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на М.Н.В., ЕГН ********** *** и същата става изключителен собственик на дял трети от вариант първи на допълнителното заключение по СТЕ, включващ: 1.Овощна градина от 4.698 дка, шеста категория, местност ОРЕХИТЕ, имот № 150007 по плана за земеразделяне, при граници (съседи): № 150006 Овощна градина на наследниците на Никола Василев Христов; № 000021 Полски път на Община Сунгурларе; № 000094 Полски път на Община Сунгурларе; № 150011 Овощна градина на наследниците на Атанас Стоянов Мечков; 2. Лозе от 3.700 дка, шеста категория, местност ЗАД СЕЛО, имот Jfe 160025 по плана за земеразделяне при граници (съседи): № 160024 Лозе на ЕООД „ЛОЗИЦА - 2003", № 000024 Полски път на Община Сунгурларе; № 160026 Лозе на наследниците на Георги Алексиев Янев; № 000222 Полски път на Община Сунгурларе; 3.Нива от 8.299 дка, шеста категория, местност ПОД СЕЛО, имот № 200003 по плана за земеразделяне при граници (съседи): № 200002 Нива на Цанка Стоянова Рандева; № 000064 Пасище, мера на Община Сунгурларе; № 200004 Нива на наследниците на Стефан И. Симеонов; 000009 Полски път на Община Сунгурларе,  4. Нива от 4.000 дка, четвърта категория, местност СУВАН ДЕРЕ, имот № 300005 по плана за земеразделяне, при граници (съседи): № 300006 Нива на Сава Желязков Савов; № 00020 гор. стоп. тер. на кметство Грозден; № 300004 нива на „С. И. Г." ООД; № 000058 Полски път на Община Сунгурларе; 5. Нива от 6.600 дка, девета категория, местност БАИРА, имот № 320001 по плана за земеразделяне, при граници (съседи): № 000016 Полски пьт на Община Сунгурларе; № 000028 Полски път на Община Сунгурларе; №000031 Канал на община Сунгурларе; № 320005 Нива на наследниците ма Сава Цанев Стойчев като стойността на дела възлиза на 6001лв.

ОСЪЖДА З.Й.К. ЕГН ********** ***54 и Н.И.К. ЕГН ********** *** да заплатят на И.Ц.Д. с ЕГН **********,***,  Е.Ц.Г. с ЕГН ********** и Ц.Г.Г. с ЕГН ********** *** сумата от 283лв. за уравняване на дяловете

ОСЪЖДА З.Й.К. ЕГН ********** ***54 и Н.И.К. ЕГН ********** *** да заплатят на М.Н.В., ЕГН ********** *** сумата от 256лв. за уравняване на дяловете

ОСЪЖДА З.Й.К. ЕГН ********** ***54 и Н.И.К. ЕГН ********** *** да заплатят по сметка на Районен съд Карнобат държавна такса в размер на  1878.93лв.
           ОСЪЖДА
И.Ц.Д. с ЕГН **********,***,  Е.Ц.Г. с ЕГН ********** и Ц.Г.Г. с ЕГН ********** *** да заплатят по сметка на Районен съд Карнобат държавна такса в размер на  1042.96лв.
           ОСЪЖДА
М.Н.В., ЕГН ********** *** да заплатят по сметка на Районен съд Карнобат държавна такса в размер на 240лв.

Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.

 

 

РАЙОНЕН  СЪДИЯ: