Р Е Ш Е Н И Е

№ 163 / 24.11.2010 г.                              

                        24.11- 2010 г.,град Карнобат

 

              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

    Карнобатски районен съд,                                   ІІ състав

На  осми ноември две хиляди и десета  година

В публичното заседание в следния  състав :

                               Председател:АЛЕКСАНДРА КОЕВА

               

Секретар  В.Х. 

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията КОЕВА

АНХД № 376 по описа за 2010 година, и за да се произнесе взе предвид :

Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на Г.Д.П., ЕГН-**********,***  *****  против наказателно постановление № 67/2010 от 04.08.2010 година на началника на Митница Б., с което на жалбоподателя  на основание чл.126 от ЗАДС е наложена глоба в размер на 18 781.84/осемнадесет хиляди седемстотин осемдесет и един лв. 84 ст./ лева.

Със  жалба се излагат основания за материална и процесуална незаконосъобразност на наказателното постановление и се претендира цялостната му отмяна.

Процесуалният представител на административнонаказващия орган изразява становище за неоснователност на жалбата и потвърждаване на наказателното постановление.

 Жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН. Допустима е, а разгледана по същество е основателна.

       След преценка на събраните по делото доказателства съдът намира за установено от фактическа и правна страна следното:

На 01.12.2009 година за времето от 15.30 ч. до 18.00 ч. служители на Митница-Б. , ОД на МВР-Б. сектор “БОП”  и дознател от РУ на МВР К. извършили проверка в имота на Г.Д.П.,***. Установили, че жалбоподателят съхранява в различни помещения на къщата си високоалкохолни спиртни напитки, разпределени в различни по вид и вместимост съдове, като общото количество възлиза на  1404 литра етилов алкохол, на стойност  12550,50лв.

По случая е образувано досъдебно производство № 710/2009 г. по описа на ОД на МВР-Б. за престъпление по чл.234, ал.1 от НК, приключило със решение по АНХД № 243/2010 г. по описа на РС-К.. С решението № 97 от 06.07-2010г.  съдът  признал  обвиняемият Г.Д.П.  за виновен в това, че  на 01.12-2009г. , в дома си  на ****  в гр.К.  продавал и  държал на склад акцизни стоки без бандерол , а именно – 1394,5литра етилов  алкохол  с различен алкохолен  градус , вариращ от  42,9 до 96,7  градуса, на обща стойност 12550,50 лв., макар  такъв бандерол да се изисквма по закон – съгласно Закона за акцизите  и данъчните складове , като случаят не е маловажен - престъпление  по чл. 234, ал.1 от НК , във връзка с  чл.1, чл.2, т.1 чл. 4, т.5,7 и 19 , чл. 9  ал.1, т. 1, 2,3  от ЗАДС като на основание 378, ал.4 , т.1 от НПК  във връзка с чл.

чл. 78а , ал.1 и 2  от НК го освободил от наказателна отговорност  и му  наложил административното наказание глоба в размер на 500 лева, а веществените доказателства предмет на престъплението, а именно: 1394.5 литра, минус 19 литра,изразходени във връзка с извършената по делото химическа експертиза,или фактически 1375.5 литра етилов алкохол,както и седем бидона от по 120 литра,три бидона от по 25 литра,25 туби от по 10 литра, девет туби от по 12.5 литра,една туба от 20 литра,двадесет туби с вместимост от по 5 литра са отнети в полза на държавата.

Процесуалният представител на административнонаказващия орган твърди, че с деянието си П. е засегнал различни обществени отношения и затова следва да носи, както наказателна, така и административнонаказателна отговорност. Съставът на нарушението по чл.126 от ЗАДС е различен от този по чл.123 от същия закон. Налице е съвкупност и жалбоподателят законосъобразно е санкциониран и за нарушение на данъчното законодателство.

Защитата на жалбоподателя твърди, че той е понесъл своята отговорност по чл.234 от НК и е незаконосъобразно той да бъде наказан повторно за същото деяние.

Деянието на жалбоподателя разкрива немаловажен случай на държане на акцизни стоки без бандерол, обявено от законодателя за престъпление, поради което същият е понесъл наказателна отговорност. Недопустимо е за едно и също деяние да носи наказателна и административнонаказателна отговорност, поради което наказателното постановление е издадено в нарушение на чл. 33 от ЗАНН и следва да бъде отменено.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

Р      Е     Ш     И   :

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 67/2010 от 04.08.2010 година на началника на Митница Б., с което на Г.Д.П., ЕГН-**********,*** **** на основание чл.126 от ЗАДС е наложена глоба в размер на 18 781.84/осемнадесет хиляди седемстотин осемдесет и един лв. 84 ст./ лева.

        РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Б. в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните, че е изготвено.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: