О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

  592 / 24.11.2010 г.

                                   24.11-2010г.,град Карнобат

       

      КАРНОБАТСКИЯТ  районен съд ,                                        ІІ състав

На двадесет и четвърти ноември две хиляди и десета  година

В закрито заседание  в следния състав :

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ : АЛЕКСАНДРА КОЕВА

                                                      

                                                    

Като разгледа докладваното от съдията КОЕВА…………………………….

Частно гражданско дело № 888 по описа за 2010 година и за да се произнесе, взе предвид следното  :

Предявената молба е с правно основание   чл. 130, ал.3 от СК.

Производството по делото е образувано е по молба на непълнолетния С.Д.П., ЕГН-**********, действащ със съгласието на своята майка и законен представител В.К.А., ЕГН-********** ***с която моли съда да даде разрешение за продажба на движима вещ – лек автомобил „Фолксваген”, модел „Пасат” с рег. № СТ 26 77 СА, който е наследство от баща му Д. С. П.,*** , починал на 22.01-2008г.,за сумата от 1000 лева/хиляда лева/.

В заявлението си молителят сочи, че продажбата ще бъде в негов интерес, тъй като баща му е починал, живее с майка си. Твърди, че има нужда от парични средства, които ще използва за свои цели, тъй като е ученик, желае да си закупи нов компютър, дрехи, както и че посещава частни уроци по математика. Сочи се също така, че автомобилът ще бъде продаден за сумата от 1000 лева.

         След преценка на събраните по делото доказателства, съдът от фактическа и правна страна установи следното:

Съгласно разпоредбата на чл. 130, ал.3 от СК разпореждане с движими вещи чрез формална сделка, които принадлежат на дете се допуска с разрешение на Районния съд по настоящия му адрес, ако разпореждането не противоречи на интересите на детето. Детето С.Д.П. е с постоянен и настоящ адрес ***. Непълнолетният С.П. живее с майка си, тъй като родителите му са разведени от 2006 година, а по-късно на 22.01.2008 г. неговият баща Д. П. починал, което е известно на съда от становището на Дирекция “Социално подпомагане “ гр.Карнобат № ЗД- 11/0066от 17.11-2010г... Допустимо е да се извърши разпоредителна сделка с процесния автомобил, ако тя е в интерес на непълнолетния С.П.. Посочената в молбата продажна цена от 1000 лева, съдът намира за съответна на продаваната вещ и защитаваща интересите на непълнолетното лице. Получената сума от продажбата ще бъде използвана за да си закупи нов компютър, дрехи, както и да заплаща частни уроци по математика, което очевидно е в полза на непълнолетния, тъй като ще му се създадат по-добри условия за живот.

По делото е постъпило и становище изх. № ЗД-11/0066 от 17.11.2010 година на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Карнобат, от което е видно, че е налице очевидна полза от даване разрешение за продажба на движима вещ – лек автомобил „Фолксваген”, модел „Пасат” с рег. № СТ 26 77 СА. Директор на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Карнобат със становището си твърди, че молителят С.  Д.П. е непълнолетен и не притежава свидетелство за правоуправление на моторно превозно средство.Твърдят, че молителят и неговата майка считат, че нямат възможност да поддържат  автомобила , поради което и желаят  да го продадат и получените средства да бъдат  насочени  изцяло за нуждите на детето.

         Съдът счита, че исканото разрешение за разпореждане с движима вещ следва да бъде уважено, тъй като същото ще бъде в интерес на непълнолетния С.Д.П..

         Мотивиран от гореизложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

         РАЗРЕШАВА на основание чл. 130, ал. 3 от СК на С.Д.П., ЕГН-**********, действащ със съгласието на своята майка и законен представител В.К.А., ЕГН-********** *** да се разпореди с движима вещ – лек автомобил „Фолксваген”, модел „Пасат” с рег. № СТ 26 77 СА, като наследник на Д. С. П.,***, починал на 22.01-2008г.-ДА  ПРОДАДЕ ЛЕК АВТОМОБИЛ  с рег. № СТ 26 77 СА за сумата не по-малко от 1000 /хиляда/ лева.

         ПРЕПИС от настоящото определение да се връчи на молителя.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: