О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 594 / 24.11.2010 г.                                      

                                        24.11-2010г., гр.Карнобат

 

       КАРНОБАТСКИЯТ районен съд,                                                ІІ състав

На   двадесет и четвърти ноември  две хиляди и  десета година

В закрито заседание в следния състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛЕКСАНДРА КОЕВА

Като разгледа докладваното от съдията КОЕВА ………………………

Частно гражданско дело № 878 по описа за 2010г. за да се произнесе, взе предвид следното:

       Предявената молба е с правно основание чл. 165, ал.4 от СК, вр. чл. 130, ал.3 от СК.

         Производството по делото е образувано  по повод  молба от Е.Ж.В. ***, в качеството си  на зам.настойник  на  поставената под пълно запрещение П.Ж.Л. с ЕГН  ********** ***, с която моли съдът  да разреши сключване на  договор за покупко-продажба на недвижим имот , находящ се в **********,подробно описан в молбата ,като на нейна сестра да бъде разрешено да продаде притежаваната от нея 1/6 идеална част от същият недвижим имот.Представя доказателства.

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът от фактическата страна намира за установено следното :Установява се, че с решение от 22.05-1991г. по гражданско дело № 451 по описа на  Варненския окръжен съд  за 1991г. , лицето П.Ж.Л. **********  на основание чл. 5, ал.1 от ЗЛС  поставена под пълно запрещение .Видно, че впоследствие лицето П.Ж.Л. **********   била настанена в социален домв ***** *** **** , тъй като  поставената под пълно запрещение страда от шизофрения, параноидна форма , непрекъснато, хронично протичане, парафренен синдром , с продължително разстройство на съзнанието.Видно, че  в изпълнение на  горепосоченото решение на Варненския окръжен съд , с Протокол № ІV – 09/2010г. Органът  по настойничество и попечителство при Район “ Владислав Варненчик “ община Варна  назначи за  настойник  на поставената под пълно запрещение П.Ж.Л. с ЕГН  ********** *** Ж. Д. Р. – син на поставената под пълно запрещение, като за заместник  настойник  назначи  Е.Ж.В. *** – сестра на поставената под пълно запрещение, като за съветниците  назначи – Д. Д. В.  от *** *** *****  и  А. Д. Р.  от гр.Варна- син на поставената под пълно запрещение. По делото се установява, че поставената под пълно  запрещение , заедно с  молителката Е.Ж.В. са законни наследници на общият им наследодател Ж. Л. Д. б.ж. на гр.К., починал на  ****г. .Видно, че  наследодателят Ж. Л. Д. б.ж. на гр.К., починал на  ****г. притежавал и остави  в наследство  собствените си постройки и подобрения, направени в държавно/ общинско / дворно място , в  парцел *** в квартал № *** по плана на гр.К. по отменения план на гр.К. , а  по действащия план на града – представляващ част от  УПИ  № *****от квартал ****, който УПИ  общинска собственост към 20.04-2010г..

С представената по делото молба от 11.11-2010г. молителката Е.Ж.В. *** представя  декларация  от настойнически съвет  на поставената под пълно запрещение , с която дават съгласието си  и желаят  да  им бъде разрешено , като на законни представители на поставената под пълно запрещение П.Ж.Л. да извършат  продажба на притежаваните от последната  идеални части от  недвижим имот, находящ се в гр.К., а именно масивна жилищна сграда със зцастроена площ от 58,00 кв.м. , изградена в дворно място , образуващо  поземлен имот № ***  с площ от 340,00 кв.м. , който имот заедно с имот № *** с площ от  361,00 кв.м.  образуват  урегулиран поземлен имот  № ***** в кв. *** по плана на гр.К..

Нито с молбата , нито с декларацията си  органът по настойничество  и попечителство на поставената под пълно запрещение  не твърди и не сочи  за каква цена   се уговаря евентуална  продажба на  имота , както и не сочат  евентуална цена на притежаваната от поставената под пълно запрещение П.Л. идеална част, която  би могли да получат от продажба.

Съдът счита, че , от една  страна ,  настойнически съвет   дава  само съгласието си  за продажба  на притежаваната  идеална част от  имот,описан по-горе  на поставената под  пълно запрещение .Като в съгласието си  настойнически съвет  не сочи  размера на евентулни разходи  за това  наложащо лечение  на П.Ж.Л..

При това положение , съдът счита , че няма възможност да се направи преценка за  наличието на реалните разходи за  лечението   , както и да направи преценка за  действителната  нужда  от средства , поради което и приема, че в случая  исканото разпореждане  с притежаваната  от поставената под пълно запрещение П.Ж.Л. противоречи на нейните интереси и молбата следва да бъде оставена без уважение.

  Мотивиран от горното, съдът

                                         О   П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

   ОСТАВЯ  без уважение молбата на Е.Ж.В. с ЕГН  ********** ***, в качеството й  на заместник настойник  на  поставената под пълно запрещение П.Ж.Л. с ЕГН  ********** ***, настанена в Социален дом  в с.Л. , община*** ****  , с която моли съдът  да разреши сключване на  договор за покупко-продажба на недвижим имот , находящ се в гр.К., а именно : на масивна жилищна сграда със застроена площ от **** кв.м. , изградена в дворно място , образуващо  поземлен имот № ***  с площ от *** кв.м. , който имот заедно с имот № *** с площ от  *** кв.м.  образуват  урегулиран поземлен имот  № ***** в кв. *** по плана на гр.К. ,като на нейна сестра- П.Ж.Л. с ЕГН  ********** ***, да бъде разрешено да продаде притежаваната от нея 1/6 идеална част от същият недвижим имот, с правно основание чл. 165, ал.4 от СК, вр. чл. 130, ал.3 от СК, като  противоречи на интересите на поставената под пълно запрещение.

    Определението не подлежи на обжалване.  

 

 

 

                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ  :