О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е 202/10.11.2010г.

      град Карнобат

 

КАРНОБАТСКИ РАЙОНЕН СЪД , НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На десети ноември през две хиляди и десета година

В закрито заседание в следния състав:                                                                                                                                                                                Председател: Мариела Иванова

 

като разгледа докладваното от съдия Иванова ч.н.д. № 464  по описа за 2010год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по повод жалба от СД „Хляб-ДМ и съдружие” с ЕИК 102017693 със седалище и адрес на управление гр.Карнобат, ул. „Хаджи Димитър” 15 с управител Д.Х.Д. против Постановление от 08.10.2010. на Районна прокуратура- гр. Карнобат за прекратяване на досъдебно производство- сл.д. № 861/2001 г. по описа на ОСО при ОП Бургас.Излагат   се   доводи   за   незаконосъобразност   и необоснованост на обжалвания акт, като се моли за неговата отмяна.

Съдът, като взе предвид становището на страната, приложения по делото доказателствен материал и съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Следственото дело е образувано с постановление на КРП за преобразуване на полицейско дознание в предварително производство срещу лицето Л.В.Х.ЕГН ********** *** - за това, че през периода м.юни-м.декември 2000г. в с.Детелина общ.Карнобат,в качеството си на длъжностно лице присвоила чужди пари, собственост на СД"Хляб-ДМ" Карнобат на стойност 7 438.50 лв, връчени в това и качество и поверени и да ги пази - престъпление по чл.201 от НК.

В хода на разследването на 29.03.2006г. Л.В.Х.е била привлечена като обвиняем за престъпление по чл.202 ал.2 т.1 вр.чл.201 от НК- за това, че през периода м. септември 1999г- м.май 2000г в с.Детелина, Бургаска област,като длъжностно лице- продавачка на хляб в СД "Хляб-ДМ" Карнобат, присвоила чужди пари-8 205.30 лв./осем хиляди двеста и пет лева и тридесет стотинки/, които са равностойността на 18 234 бр./осемнадесет хиляди двеста тридесет и четири броя/купони за хляб, собственост на СД "Хляб-ДМ" Карнобат, връчени в това и качество и поверени и да ги пази и управлява, като длъжностното присвояване е в големи размери и за престъпление по чл.276 ал.1 от НК-за това, че през месец декември 2000г. в гр.Карнобат, Бургаска област пуснала в обръщение 16 530 бр./шестнадесет хиляди петстотин и тридесет броя/ подправени купони за хляб на СД"Хляб-ДМ" Карнобат.

По делото е установено, че СД"Хляб-ДМ" Карнобат се занимавало с търговска дейност свързана с изкупуване на зърно и преработката му и производство на хляб и хлебни изделия.Част от дейността на дружеството била преработката на хляб на ишлеме. Зърнопроизводители сключвали договори и внасяли зърно във дружеството,срещу което получавали купони, срещу които имали право да получат определен брой хлябове от магазините включени в магазинната мрежа на дружеството. Купоните били възложени за изработка от СД"Хляб-ДМ" Карнобат на фирма „Кроат колор" гр.Бургас, с управител св.И.Я..Първоначално бил изработен проект на купон, който бил одобрен от СД"Хляб-ДМ" Карнобат.След това от фирма „Кроат колор" гр.Бургас предали файловете на фирма „АЯ",която работела с фото наборна машина.След това фото-филмите от фирма „Кроат колор" гр.Бургас били предадени на печатница „Кали" ,където били отпечатани от полиграфиста св.К.К.. Първоначално били отпечатани купони в два цвята-червен и кафяв.През пролетта на 2000г. била изпълнена повторна поръчка само за червените купони, като по молба на СД"Хляб-ДМ" Карнобат била направена малка промяна в оформлението на купона от св.И.Я..

При разследването е установено, че СД "Хляб-ДМ" Карнобат нямало свои магазини поради което взимало такива под наем или сключвало договори с фирми които имали магазини.Съответната фирма получавала търговска отстъпка от продажбата на хляба на СД"Хляб-ДМ" Карнобат. Продажбата на хляб в с.Детелина обаче, не била осъществявана по тази начин. Обв. Л.В.Х.работела във магазин в с.Детелина, който бил собственост на кооперацията в селото.Тя нямала собствена фирма, като не работела и по трудов договор с друга фирма. Не работела по трудов договор и със СД"Хляб-ДМ" Карнобат .Поради това СД"Хляб-ДМ" Карнобат сключило с Л.В.Х.договор за поръчка.

При разследването са установени два сключени договора за поръчка /том II-л.43,л.44/.Първият от тях бил сключен на 01.09.1999г, за периода от 01.09.1999г до 01.09.2000г, а вторият бил сключен на неустановено дата, като бил сключен за периода 01.09.2000г. до 01.09.2001г.В първият договор възложителят СД"Хляб-ДМ" Карнобат възложил на Л.В.Х.да продава хляб, като били уговорени условията за това.Във вторият договор СД"Хляб-ДМ" Карнобат възложил на Л.Х., да раздава бял хляб с купони, като дружеството ще заплаща по 0.025 лв. на купон.

Установено е още, че хлябът бил транспортиран до с.Детелина ежедневно,с изключение на неделя от шофьорите на фирмата св.И.Г.,св.В.М.,св.И.Г.и св.Д.Т..Били доставяни от 50 до 200 хляба дневно,като за това количество няма данни да са се съставяли документи.В края на всеки месец се съставяла стокова разписка за полученият хляб през съответния месец.По делото са приложени 21бр. такива стокови разписки /том П,л.45-65/ съответно от м.09.1999г до 11.05.2001г.На всички стокови разписки като лице предало хляба е посочен св.И.Г., като има положен подпис от същият .Като лице получило хляба е посочена Л.Х..Видно от стоковите разписки нейни подписи,че е получила това количество хляб има само на 7бр. от тях.а на 14 бр. няма подписи на лицето получило хляба. За отчитането на купоните били съставяни приходни касови ордери,като към делото са приложени 9 бр. такива/том П,л.66-75/.Отчитането по тези документи било на 03.12.1999г., 15.01.2000г., 05.02.2000г., 29.02.2000г.,04.2000г.,.05.2000г., 02.06.2000г., 18.07.2000г.,04.09.2000г. и 01.11.2000г. На нито една от тези стокови разписки няма положен подпис от страна на Л.Х.,за това че тя е отчела описаните бройки купони.

С протокол от 04.12.2000г. тричленна комисия е приела от С.Д.19 412 бр. купони за периода 01.07.2000г-31.10.2000г. като е записано че купоните са на магазинера Л.Х./том 1,л.129/.Протоколът е съставен с подписи на всички лица.

По делото е приложена стокова разписка с две дати 01.12.2000г и 04.12.200г., в която е описано, че лицето С.Д.е отчела 19 422 бр. купони за хляб за месеците юли.август.септември и октомври.Като лице приело купоните е посочен Н. С..разписка е съставена със забележка,че купоните са предадени на Икономическа полиция поради съмнения ,че са фалшиви.На съставената стокова разписка няма подпис на лицето С. Д./том11,л.76/

С протокол от 04.12.2000г. св.Д.Х.Д. предал 19 412 бр. купони на Д.Енев служител в РПУ Карнобат./том1,л.130/

Купоните отчетени на 16.01.2001г. и 19.02.2001г. били приети с протокол от комисия като предаващ била посочена Л.Х.жато имало подписи от нейна страна/том И,л.77-78/.

Разпитан като свидетел Николай Събев-счетоводител във фирмата е заявил, че на 01.12.2000г в офиса на фирмата дошла внучката на Л.Х.- св.Л.Д.., която била на 15 години и оставила купони, които били за един месец.За това не съставили протокол, тъй като предположили,че купоните са фалшиви и казали на Л.Д., да предаде на баба си, тя да дойде и отчете купоните в понеделник.

В понеделник дошла дъщерята на Л.Х.-С. Х. Д., която също донесла купони. За това бил съставен протокол като били описани всички купони включително и тези предадени от Л.Д...

С протокол от 11.04.2001г. св.Д.Х.Д. предал на водещият разследването дознател при РДВР Бургас 18 955 бр. купони с основни цветове червен и кафяв.В протокола св.Д.Х.Д. обяснил ,че купоните са отчетени в СД"Хляб-ДМ" Карнобат и ги предава за експертиза /том1,л. 107/.

По делото е назначена експертиза за техническо изследване на документи от НИКК София /том1,л.89-97/,от заключението на която е видно, че представените за изследване 511 бр. купони за хляб,залепени върху едната страна на лист от в-к „Труд" от дата 08.07.1999г, не са идентични с купоните представени като сравнителен материал. Използваните при изработка на купоните -обекти хартии и мастила се различават по оптично-физични свойства от хартиите и мастилата на представените сравнителни образци. Купоните-обекти на експертизата са отпечатани с мастила с офсетов печат върху едностранно хромова хартия.Експертизата не може да отговори на въпроса какви марки мастила са използвани.Експертизата допуска,че е използвана малоформатна машина за офсетов печат.

 По делото е назначена още една експертиза за техническо изследване на документи.Видно от протокола за извършената експертиза /том 1,л.99-106/,на експертизата са били предоставени 18 955 бр. купони. Като 16 530 бр. купони /10 533 с преобладаващ червен цвят и 5 997 бр. с преобладаващ кафяв цвят/ са фалшиви.

С атакуваното постановление КРП е приела въз основа на анализ на събраните доказателства, че обв. Л.В.Х.не е извършила престъпления по чл.202 ал.2 т.1 вр.чл.201 от НК и чл.276 ал.1 от НК. За да отхвърли обвинението по чл. чл.202 ал.2 т.1 НК КРП е приела, че обвиняемата няма качеството на длъжностно лице, за престъплението по чл. 276,ал.1 НК е посочено, че купоните за хляб не представляват официални удостоверителни знаци.

В постановлението е посочено още, че не са събрани и достатъчно доказателства за извършено престъпление по чл.206, ал.З вр.ал.1 от НК от страна на Л.Х.,поради което и не и е повдигнато такова обвинение. Посочено е, че от събраните по делото писмени доказателства не става ясно колко хляб е бил предаден на обвиняемата за инкриминирания период, а от друга страна няма данни тя да е присвоила предоставеният й хляб, тъй като никой от жителите на селото не се е оплакал, че липсва хляб.

Съдът след преценка законосъобразността и обосноваността на обжалвания акт намира, че същия следва да бъде отменен по следните съображения:

Районна прокуратура Карнобат е прекратила наказателното производство по делото основание чл.24,ал.1НПК, според която разпоредба наказателното производство се прекратява деянието не е извършено или не съставлява престъпление. За да е налице тази хипотеза обаче е необходимо след обективно, всестранно и пълно разследване от събраните доказателства да не може да се изведе извод за наличие на престъпление. В настоящия случай обаче не е така.

Действително от събраните по делото доказателства по безспорен начин се установява, че обв. Л.В.Х.не е извършила от обективна страна престъпление по чл.202 ал.2 т.1 вр.чл.201 от НК и чл.276 ал.1 от НК, като в тази насока съдът подкрепя изложените от КРП доводи.

От друга страна обаче по делото остава неизследван въпросът има ли извършено престъпление от обвиняемата Х. по чл. 206 НК с предмет пари, които тя е получавала при продажбата на хляба. Следва да се посочи също така, че от приложените по делото писмени доказателства не може да се установи със сигурност колко хляб е бил предоставен на обв. Х. през инкриминирания период, но в наказателния процес за разлика от гражданския могат да се ценят и събират всякакви доказателства- в това число и свидетелски показания. Било е възможно това количество хляб да се установи и чрез счетоводната документация на фирмата хлебопроизводител.

Ако органите на досъдебното производство са счели, че такова престъпление е било невъзможно, то в този случай неизследван е останал и въпросът за престъпление по чл. 217 НК.

Не е изследван и въпросът за извършено от обв. Х.престъпление по чл. 212 НК, респ. чл. 209 НК. Видно от показанията на св. Н.С.-счетоводител във фирмата, както и от представените договори за поръчка, сключени между обвиняемата Х. и СД”Хляб ДМ” дружеството е предоставяло хляб на обвиняемата срещу задължението тя да го раздава след представяне на купони на фирмата, като за всеки отчетен от нея купон, тя  е получава по 0.025ст. В случая след като обвиняемата е представила пред фирмата 18 955 бр. купони, от които 16 530 от тях са се оказали фалшиви, и срещу които купони е следвало да получи заплащане съгласно договора, е започнала изпълнителното деяние на измамата, което обаче е останало недовършено по независещи от нея причини.

С оглед на гореизложеното настоящия съдебен състав намира, че атакуваното постановление следва да бъде отменено, а делото върнато на РП Карнобат за прилагането на закона.

Мотивиран от горното Карнобатския районен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ Постановление на Районна прокуратура- гр. Карнобат от 08.10.2010г.  за прекратяване на досъдебно производство- сл.д. № 861/2001 г. по описа на ОСО при ОП Бургас

ВРЪЩА делото на РП-Карнобат със задължителни указания относно прилагането на закона.

Определението подлежи на обжалване и протестиране в седмодневен срок от съобщаването му пред Бургаски окръжен съд.

 

 

 

                                                                   Районен съдия: