О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 569 / 10.11.2010г.

 

град Карнобат

 

Карнобатски районен съд, граждански състав

на десети ноември  две хиляди и десета година

в закрито заседание в следния състав:                                                                                  

                                                                                     Председател: Мариела Иванова

                                                                               

като разгледа докладваното от съдия Иванова гр. д.    902 по описа на КРС за 2010 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

           

Производството е по реда на чл. 52, вр. чл. 49, ал. 1 от ЗН.

Образувано е по молба на С.Р.Р., ЕГН ********** *** 29, с която прави писмено изявление с нотариална заверка на подписа за отказ от наследството на прадядо й С.П.К., ЕГН **********,*** и моли същият да бъде вписан в особената книга в Карнобатски районен съд.

Съдът, след като се запозна с молбата и приложените към нея писмени доказателства, приема за установено следното:

Отказът от наследство е едностранно изявление от лице, за което се е породило право на наследяване, насочено към прекратяване на правото на наследяване и пораждащо права за другите наследници - чл. 53 от ЗН, за действителността на което е достатъчна писмена форма и чието действие се поражда след вписването в специалната книга към районния съд по разпореждане на районния съдия. Местно компетентният районен съд да извърши вписването е този по местооткриването на наследството.

Видно от представеното удостоверение за наследници № 111/15.07.2010г., молителката като правнучка на починалия на 03.02.1991г. С.П.К., ЕГН **********е наследник по закон на същия. Лицето е починало в с. Подвис, общ. Сунгурларе, където съгласно чл. 1 от ЗН, е мястото на откриване на наследството. Следователно, компетентен да се произнесе по молбата е именно Карнобатски районен съд.

Със смъртта на С.П.К., ЕГН ********** и откриване на наследството за молителя възниква право на наследяване на имуществото на починалото лице в съответна, определена от Закон за наследството, част - чл. 5 - 10 от ЗН. Отказът от наследство не е ограничен със срок, поради което и към настоящия момент е валидно направен.

С оглед на гореизложеното, съдът счита, че са налице предпоставките за извършване на вписване на едностранното изявление на молителяза отказа й от наследството на С.П.К., ЕГН **********.

Така мотивиран и на основание чл. 52, вр. чл. 49, ал. 1 от ЗН, Карнобастски районен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

                                                         

Да се впише в особената книга по чл. 49, ал. 1 от ЗН водена в Карнобатски районен съд отказът на С.Р.Р., ЕГН ********** *** 29от наследството на С.П.К., ЕГН **********,***., удостоверено с акт за смърт №05/04.02.1991г. на община Сунгурларе, с. Подвис.

Да се издаде удостоверение за извършения отказ от наследствени права.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ:...........................