РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 08.11.2010г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 466/2010

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.

М.Л.Д.

Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА 

Споразумение от 08.11.2010г., в законна сила от 08.11.2010г.
На осн. чл. 194, ал. 3, вр. чл. 28, ал. 1 от НК на обвиняемия M
. Л.Д. се определя наказание–пробация, като на основание чл.42 а от НК се определят следните пробационни мерки : задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от 1 година изразяваща се в явяване и подписване на обвиняемия пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност - два пъти седмично; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 година, безвъзмезден труд в полза на обществото 150 часа за срок от 1 (една) година.

М.Л.Д.