РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 04.11.2010г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 719/2009

Други дела

Г.И.Д.

Н.И.Д.,
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Председател и докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ 

Решение от 04.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл. 26 от ЗЗД предявен от Г.И.Д. с ЕГН ********** с адрес за получаване на съобщения и призовки по настоящото дело, съдебна кореспонденция посочен в исковата молба – гр. С. бул. И. Г. № 102 ет.3 ап.9 и допълнителен такъв съдебен адрес- гр. К., обл. Б. ул. С. К. № 2 – кантора на адв. С.Г. – Т. срещу Н.И.Д. с ЕГН ********** *** и Община С.с адрес на същата гр. С.ул. Г. Д. № 2 представлявана от Кмета на Облщината – д-р Г
.С.К.за обявяване / прогласяване / нищожността като сключен поради противоречието му със закона – нормативните разпоредби на чл. 36 ал.1 от ЗОС , чл. 35 ал.1 от ЗОС във връзка с чл. 36 ал.1 т.2 и чл. 36 ал.2 от ЗОС във връзка с чл. 33 ал.1 от ЗОС на договора за покупко- продажба на недвижим имот – частна общинска собственост № 186 сключен на 02.12.2008 година между Община С.от една страна в качеството й на продавач и Н.И.Д. от друга страна в качеството й на купувач по същия договор и с който Община С.е продала на ответника по настоящото дело / купувач по същата сделка / Н.И.Д. правото си на собственост върху недвижим имот – частна общинска собственост с площ от 29 кв.м. , представляващо придаваемо място при действието на ЗТСУ / отм. / , обезщетението за което не е било изплатено в сроковете и по реда на параграф 6 ал.2 и параграф 8 ал.2 от ПР на ЗУТ към парцел /УПИ / ІІ в квартал 6 по плана на село В., Община С., обл. Б. ,целия с пространство от 1447 кв.м. отреден за имот пл. № 22 , собственост на купувача / ите / - наследниците на Г. З. Г. или също 29/ 1447 ид. части от горепосочения парцел / УПИ ¬/ за сумата от 58 лв., като неоснователен и недоказан изцяло.
ОСЪЖДА Г.И.Д. с ЕГН ********** с адрес за получаване на съобщения и призовки по настоящото дело, съдебна кореспонденция посочен в исковата молба – гр. С. бул. И. Г. № 102 ет.3 ап.9 и допълнителен такъв съдебен адрес- гр. К., обл. Б. ул. С. К. № 2 – кантора на адв. С.Г. – Т. да заплати на Н.И.Д. с ЕГН ********** *** сумата от 100 лв. , представляващи направените от последната съдебни разноски по настоящото дело на основание чл. 78 ал.3 от ГПК .

 

2

Гражданско дело No 257/2010

Вещни искове

ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ " НАРКООП " -КАРНОБАТ

ОБЩИНА КАРНОБАТ

Докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА 

Решение от 04.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от ПК „Наркооп”, ЕИК 000034287 със седалище и адрес на управление гр.Карнобат, ул. „Кооперативна” 6 чрез пълномощника адв.Г.-Т. ***, представлявана от кмета на общината Г.И.Д. иск с правно основание чл. 124,ал.1 ГПК да се приеме за установено спрямо ответника, че ищецът е собственик на следния недвижим имот, находящ се в землището на с.Крушево, обл.Бургаска, а именно: нива от 200.01дка, седма категория, в местността „Кайряка”, съставляваща имот № 048002 по плана на землището на селото при граници: имот №048001-изоставена нива на кметството на с. Крушево, имот №000112-полски път, имот №000465 полски път, имот №000113-полски път с наложени върху имота ограничения, основания: електропровод 220кV на 25м от двете страни до крайните проводници или на 30м от оста на електропровода.
 

3

Гражданско дело No 663/2010

Развод и недейств. на брака

С.Р.К.

А.М.К.

Председател и докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ 

Определение от 04.11.2010г.
НА ОСНОВАНИЕ чл.321, ал.1 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.д. № 663/2010год. по описа на съда.
 

4

НАХД No 362/2010

Административни дела

Й.П.Г.

РИОКОЗ ГР.БУРГАС,
Д.Т.Г.

Председател и докладчик: ЧАНКО П. ПЕТКОВ 

Определение от 04.11.2010г.
 

5

НОХД No 363/2010

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Х.К.К.

С.И.Г.,
И.М.Г.,
И.И.В.

Председател и докладчик: ЧАНКО П. ПЕТКОВ 

Споразумение от 04.11.2010г., в законна сила от 04.11.2010г.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 5 и т. 7, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 28, ал. 1 от НК, при приложение на разпоредбата на чл.55, ал.1, т.1 от НК се определя наказание 6/ШЕСТ/ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, при СТРОГ РЕЖИМ съгласно чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража , което наказание да се изтърпи в затвор и затворническо общежитие от закрит тип. На основание чл. 25, ал. 1, вр. с чл. 23, ал. 1 от НК на подсъдимият С.И.Г. СЕ ОПРЕДЕЛЯ НАЙ-ТЕЖКОТО ОБЩО НАКАЗАНИЕ, а именно 1г./една година/.ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА Така определеното общо наказание от 1г/една година/ лишаване от свобода да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ РЕЖИМ съгласно чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, което наказание да се изтърпи в затвор и затворническо общежитие от закрит тип. НА ОСНОВАНИЕ чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 5, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” и „б” от НК, на подсъдимият И.М.Г. при приложение на разпоредбата на чл.55, ал.1, т.1 от НК се определя нак. 6м. ЛОС, при СТРОГ РЕЖИМ съгласно чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, което наказание да се изтърпи в затвор и затворническо общежитие от закрит тип , което наказание да се изтърпи в затвор и затворническо общежитие от закрит тип. На осн. чл. 25, ал. 1, вр. с чл. 23, ал. 1 от НК на подс. И.М.Г. СЕ ОПРЕДЕЛЯ НАЙ-ТЕЖКОТО ОБЩО НАКАЗАНИЕ а именно 5г. ЛОС. Така определеното общо наказание от 5г/пет години/ лишаване от свобода да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ РЕЖИМ съгласно чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, което наказание да се изтърпи в затвор и затворническо общежитие от закрит тип. НА ОСН. чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 5, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а” от НК на подс. И.В. при прил.разпор. на чл.55, ал.1, т.1 от НК се определя нак. 6 м.ЛОС. при СТРОГ РЕЖИМ съгласно чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС, което наказание да се изтърпи в затвор и затворническо общежитие от закрит тип. На осн.чл.25 ал.2 от НК се приспада от определеното най-тежко общо наказание изцяло изтърпяното от него наказание ЛОС по горепосочените присъди. На основание чл. 25, ал. 1, вр. с чл. 23, ал. 1 от НК на подсъдимият И.И.В. СЕ ОПРЕД. НАЙ-ТЕЖКОТО ОБЩО НАКАЗАНИЕ а именно 3г.и ЛОС. Така определеното общо наказание от 3г/три години/ лишаване от свобода да бъде изтърпяно при първоначален СТРОГ РЕЖИМ съгласно чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС, което наказание да се изтърпи в затвор и затворническо общежитие от закрит тип. На осн.чл.25 ал.2 от НК се приспада от определеното най-тежко общо наказание изцяло изтърпяното от него наказание ЛОС по горепосочените присъди.
С.И.Г.
И.М.Г.
И.И.В.
 

6

НОХД No 417/2010

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

Р.Р.М.

Председател и докладчик: ЧАНКО П. ПЕТКОВ 

Споразумение от 04.11.2010г., в законна сила от 04.11.2010г.
на осн. чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл. 55, ал.1, т.2, б. „б”, предл.І-во от НК , на подсъдимия Р.Р.М. се определя наказание „ПРОБАЦИЯ” при следните пробационни мерки:
• задължителна регистрация по настоящ адрес *** с явяване и подписване на подсъдимия Р.Р.М. пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице при периодичност три пъти седмично за срок от ДВЕ ГОДИНИ,
• задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДВЕ ГОДИНИ,
• 250 /ДВЕСТА И ПЕТДЕСЕТ/ ЧАСА годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
На основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр.чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимият Р.Р.М. се лишава от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.
На основание чл.59, ал.4, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК се приспада времето, през което за същото деяние обвиняемият Р.Р.М. е бил лишен по административен ред от правото да управлява моторно превозно средство, считано от 12.05.2010г.

Р.Р.М.
 

7

НАХД No 444/2010

По ЗД по пътищата

Й.С.В.

РУ "ПОЛИЦИЯ" ГР.КАРНОБАТ,
П.К.Д.

Докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА 

Решение от 04.11.2010г.
НП-потвърдено
 

8

НОХД No 465/2010

ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

Я.Б.И.

Председател и докладчик: АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА 

Споразумение от 04.11.2010г., в законна сила от 04.11.2010г.
Я.Б.И.
Наоснование чл. 234, ал.1, предл.ІІ-ро от НК, вр.чл.2, т.2, чл.4, т.7 и чл.11, ал.1, т.1 от Закона за акцизите и данъчните складове и вр.чл.28, ал.1, чл.25, ал.1 и 2 от Закона за тютюна и тютюневите изделия,на осн. чл. 55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемата Я.Б.И. се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 1000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК се отлага изпълнението на наложеното на обвиняемата за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.