М О Т И В И към НОХД № 276/2010 г.

 

 Съдебното производство по делото е образувано по обвинителен акт на Карнобатската районна прокуратура против Б.К.Й., живущ ***, ЕГН– ********** за извършено престъпление по чл. 195, ал.1, т.7, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. чл. 28, ал.1 от НК, А.Н.П., живущ ***,  ЕГН –********** за извършено престъпление по чл. 195, ал.1, т.7, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. чл. 28, ал.1, вр. чл. 63, ал.1, т. 3  от НК.

В съдебно заседание представителя на Карнобатската районна прокуратура поддържа обвинението и пледира за наказания, както следва: По отношение на подс. Б.К.Й. – ЛОС под предвидения минимум от една година, а по отношение на подс.А.Н.П. – наказание пробация, със следните мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес в рамките на една година и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година.

Защитата на двамата подсъдими пледира за налагане на наказание по отношение на подсъдимия Й. – 3 месеца Лишаване от свобода, с 3 годишен изпитателен срок, а по отношение на П. едно наказание пробация, с мерки по преценка на  съда.

Двамата подсъдими признават вината си, съжаляват за извършеното престъпление и молят съда за минимално наказание.

Защитника на подсъдимите Й. и П. направи искане за разглеждане на делото по правилата на съкратеното съдебно следствие по чл. 371, т.2 от НПК. Искането бе уважено от съда и съдебното следствие се проведе съгласно разпоредбите на глава ХХVІІ от НПК.

 

Съдът след като се съобрази с направените пълни самопризнания от подсъдимите и събраните на досъдебното производство доказателства поотделно и в тяхната съвкупност приема за установени обстоятелствата изложени в обвинителният акт.

 

І. ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА

 

 

На 07.11.2008година около обяд обвиняемите Б.К.Й. и непълнолетният А.Н.П., който към момента на извършване на деянието е бил на 17 и половина години отишли да търсят работа в къщата на С.Р.С.,***. В къщата се извършва ремонт– поставяне на подпрозоречни мраморни плочки и външна изолация, за извършването на който С. било ангажирала свидетеля Д.А.Х.. Около 12.30 часа Х. преустановил работата си и заедно със С. излезли от къщата, за да търсят скеле за ремонта. Когато обвиняемите Й. и П. пристигнали до къщата, С. и Х. вече били напуснали къщата. Двамата извикали  няколко пъти и след като никой не им отговорил, отворили входната врата, която била отключена и влезли в двора на къщата. Отново извикали няколко пъти, но никой не се показал. Тогава двамата видели, че един от прозорците на първия етаж е отворен и го бутнали. Точно под прозореца се намирала маса, върху която имало портмоне и два мобилни телефона, марки „Сони Ериксон К 550I” и „Нокиа 2310”. Без никой от двамата да влиза в къщата, обв. П. се пресегнал през прозореца, взел вещите, след което двамата се прибрали у дома си. В портмонето имало 429 лева, 270 евро, личната карта на Х., удостоверение за закупуване на газов пистолет, визитки, две дебитни карти – на „Райфайзен банк” и на „Мерканто клуб”, карта № 9 за специализиран превоз. Двамата обвиняеми си разделили парите, а обв. Б.К.Й. взел двата мобилни телефона, които вече били изключени. Х. подал молба в РУП Карнобат за станалото. Според назначената оценъчна експертиза стойността на откраднатите вещи възлиза на 142.00 /сто четиридесет  и два/ лева.      

Описаната фактическа обстановка се приема на основание самопризнанията на подсъдимите Й. и П. и се подкрепя от събраните в хода на досъдебното производство доказателства чрез следните доказателствени средства: съобщение за престъпление от общ характер /л.15/,протокол за оглед на местопроизшествие/ л.16-19/,молба /л.64/ , протоколи за разпити на свидетели /л.29-л.35/, съдебно оценителна експертиза /л.82-л.85/, справки за съдимост /л. 38, 39, 45, 46, 47/, заключение на разследващ орган /л.76/.

 

ІІ. ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

 

         При така изяснената фактическа обстановка подсъдимият Б.К.Й. е осъществил състава на чл. 195, ал.1, т.7, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. чл. 28, ал.1 от НК, като на 07.11.2008 г. около обяд в гр.Карнобат, област Бургаска в съучастие, като извършител с тогава непълнолетния А.Н.П. противозаконно отнел чужди движими вещи –1 бр. кожено портмоне на стойност 13.00 /тринадесет/ лева, 1 бр. мобилен телефонен апарат марка „Нокиа 2310”, модел 2006 година на стойност 57.00 /петдесет и седем/ лева, 1 брой мобилен телефонен апарат, марка „Сони Ериксон КА-550I”, модел 2007година на стойност 270 /двеста и седемдесет/ евро, като общата стойност на отнетото имущество възлиза на 1111.00 /хиляда сто и единадесет/ лева от владението на собствениците Д.А.Х. и С.Р.С. ***, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.

         При така изяснената фактическа обстановка подсъдимият А.Н.П.  е осъществил състава на чл. 195, ал.1, т.7, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. чл. 28, ал.1, вр. чл. 63, ал.1, т. 3  от НК, като на 07.12.2007 година в гр.Сунгурларе, област Бургаска действайки като непълнолетен, но разбирайки свойството и значението на извършеното и можейки да ръководи постъпките си, в съучастие като извършител с Б.К.Й. противозаконно отнел чужди движими вещи –1 бр. кожено портмоне на стойност 13.00 /тринадесет/ лева, 1 бр. мобилен телефонен апарат марка „Нокиа 2310”, модел 2006 година на стойност 57.00 /петдесет и седем/ лева, 1 брой мобилен телефонен апарат, марка „Сони Ериксон КА-550I”, модел 2007година на стойност 270 /двеста и седемдесет/ евро, като общата стойност на отнетото имущество възлиза на 1111.00 /хиляда сто и единадесет/ лева от владението на собствениците Д.А.Х. и С.Р.С. ***, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.

Деянието е извършено при форма на вината “пряк умисъл” по смисъла на чл. 11, ал.2 от НК и за двамата подсъдими.

 

 

                   ІІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАКАЗАНИЕТО

 

 

При определяне на наказанията съдът се съобрази с разпоредбата на чл.373, ал.2 от НПК и определи наказанието при условията на чл.55 от НК. Подсъдимите са направили самопризнания още в началото на разследването, същите са млади хора в незряла младежка възраст и деянието им е повече извършено от лекомислие, като единият от тях към момента на деянието е бил непълнолетен. Стойността на отнетото имущество също не е висока.При тези обстоятелства съдът намира, че наказание от шест месеца лишаване от свобода, което отложи с изпитателен срок от три години за подс. Б.К.Й. ще изпълни целите на генералната и специалната превенция визирани в чл.36 от НК.

Що се отнася до подсъдимия П., същият има две предишни осъждания за кражби като непълнолетен, като и за двете е осъден на ЛОС, чието изпълнение е отложено по реда на чл.69, ал.1 от НК. Определени са му  били изпитателни срокове от една година и една година и шест месеца. Престъплението, предмет на настоящото дело е извършено именно в изпитателния срок от една година. Видно от приложените в съдебно заседание справки П. се е водил на отчет при инспектор ДПС при РУП Карнобат за извършени кражби като непълнолетен. Предвид това на подс. А.Н.П.  съдът наложи наказание  “пробация” със следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 1 /една/ година при явяване и подписване пред пробационен служител не по-малко от два пъти седмично; Задължителни  периодични срещи с  пробационен   служител за срок  1 /една / година, безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа в рамките на една година.

        

ІV. ГРАЖДАНСКИ ИСК

 

Съдът се занима и с предявения от пострадалата С.Р.С. на основание чл. 84 и следващите от НПК граждански иск за имуществени вреди против подсъдимите Б.К.Й. и А.Н.П., като прие същия за разглеждане с настоящото наказателно производство. По отношение на предявената претенция съдът достигна до извода, че тя е напълно основателна, съобразно събраните по делото доказателства, установяващи по несъмнен начин извършването на процесното деяние от страна на подсъдимите, както и тяхната отговорност спрямо ощетеното лице за причинените му вреди. Ето защо и настоящата инстанция уважи предявения граждански иск в размер, както следва: подсъдимите Б.К.Й., ЕГН– **********,*** и А.Н.П., ЕГН –**********,***,  да заплатят солидарно на С.Р.С. *** сумата от 955 лева /деветстотин петдесет и пет/, представляващо обезщетение за причинените й имуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането – 07.11.2008год. до окончателното изплащане на сумата.

Накрая съдът се занима и по въпроса за разноските, като осъди Б.К.Й., ЕГН– **********,***, и А.Н.П.,  ЕГН –**********,***, да заплатят  направените по делото съдебни разноски в размер по на 20.00 /двадесет/ лева за всеки един от двамата поотделно, както и сумата от по 10.00 лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителни листи, които суми да се приведат по сметката на Карнобатския районен съд.

 

Мотивиран от горното съдът постанови присъдата си.

 

 

                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: