Р Е Ш Е Н И Е

№ 150 / 3.11.2010г.                град Карнобат

 

             В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Карнобатски районен съд                                                    І състав

На трети ноември                                                      2010 година

В публичното заседание в следния  състав :

                                               Председател :      ЧАНКО ПЕТКОВ

                           Съдебни заседатели :     1.

                                                                  2.

Секретар М.П.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията Петков

АНХ Дело № 424 по описа за 2010 година, и за да се произнесе взе предвид:

Производството е образувано по повод постановление на Карнобатска районна прокуратура за освобождаване от наказателна отговорност по чл. 343в, ал.2 от НК на обвиняемия Г.Б.Д., ЕГН–**********,*** и налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

Представител на Карнобатска районна прокуратура редовно призован не се явява и не взема становище по постановлението.

Обвиняемият Д. редовно призован се явява в съдебно заседание. Признава вината си и моли за минимално наказание.

Защитата на обвиняемия пледира за налагане минимално наказание.

Съдът, като взема предвид обстоятелствата изложени в постановлението намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            На 27.11.2009г. около 16.10 часа на ул. *** в гр. К., Бургаска област обв. Д. управлявал моторно превозно средство – лек автомобил Фолксваген Голф” с ДК № СТ 2731 НН. Обв. Г.Д. бил спрян от служителите на РУП К. – св. Р. Р., В. З. и Ж. С. След това на обв. Г.Б.Д. бил съставен АУАН № 057581/27.11.09 г. за извършеното нарушение. При последваща проверка било установено, че обв. Г.Б.Д. е неправоспособен водач на МПС и е наказван по административен ред за същото деяние с НП № 661/09 от 03.08.2009г. на началника на РУ на МВР Карнобат, влязло в сила на 06.09.2009г. Постановлението  било връчено лично на Г.Б.Д., като същият не го обжалвал.

          С  наказателно постановление № 661/09 от 03.08.2009г. на началника на РУ на МВР Карнобат, обвиняемия Д. е наказван по административен ред за същото деяние, влязло в сила на 06.09.2009г.

         Видно от приложена справка от Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР-гр.К. обв. Г.Б.Д. не се води на отчет като водач на моторно превозно средство.

С деянието си обв. Г.Б.Д. е осъществил от обективна и субективна страна състава на чл. 343 В, ал.2 от НК - като на 27.11.2009г. по ул*** в гр.К обл.Бургаска, управлявал МПС-л.а.”Фолксваген Голф” с ДК№СТ 2731 НН,без да притежава свидетелство за управление на МПС, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние, наложено му с НП № 661/09 от 03.08.2009г. на началника на РУ на МВР К., влязло в сила на 06.09.2009г.

Престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл.11 ал.2  от НК.

Тъй като съгласно чл. 343 В, ал.2 от НК предвиденото наказание е до две години лишаване от свобода, а обвиняемият Д. не е осъждан, не е освобождаван досега от наказателна отговорност по реда на Раздел ІV от Глава VІІІ от НК и налагане на административно наказание по чл. 78а от НК. От престъплението няма причинени имуществени вреди, обвиняемият признава вината си, съжалява за извършеното, безработен е. Поради това  съдът намира, че са налице предпоставките за освобождаване на обвиняемия Д. от  наказателна отговорност за извършеното от него престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК, като му бъде наложено административно наказание глоба в размер  на  500 лева.

Мотивиран от гореизложеното, Карнобатският районен съд

 

Р      Е     Ш     И   :

 

ОСВОБОЖДАВА обвиняемия Г.Б.Д., ЕГН–**********,*** от наказателна отговорност по чл.343в, ал.2 вр.ал.1 от НК, като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК му налага административно наказание глоба в размер на 500 лева, която сума да се приведе по набирателната сметка на КРС.

         ОСЪЖДА Г.Б.Д., ЕГН– **********,*** да заплати сумата 5.00 лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителен лист, която сума да се приведе по сметката на КРС.

         НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: