Р Е Ш Е Н И Е 149/3.11.2010г.

 

гр. Карнобат

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

РАЙОНЕН СЪД КАРНОБАТ                       НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На двадесет и шести октомври                        две хиляди и десета година

в публичното заседание в следния състав :

                                                             

                   Районен съдия : Мариела Иванова

Секретар : Дияна Стайкова

като разгледа докладваното от съдия Иванова н.а.х.д. 382 по описа на съда за 2010 година, за да се произнесе взе предвид следното :

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по повод постъпила жалба от Т.Г.П., ЕГН ********** *** против Наказателно постановление №22-0000596 от 25.06.2010г. на Началник на областен отдел „КД-ДАИ”-гр.Бургас, с което за нарушение на чл. 6,ал.1 от ЗАвт.П  на основание чл.93, ал.1, т.1 ЗАвт.П му е наложена глоба в размер на 1000лв. По съображения подробно изложени в жалбата се иска отмяна на атакуваното постановление, респ. изменение на НП досежно размера на наложеното наказание. В съдебно заседание жалбоподателят поддържа жалбата и представя доказателства.

Ответната страна по жалбата, не изпраща представител в съдебно заседание.

Жалбата е подадена от надлежна страна, в срока по чл. 59, ал.2 от ЗАНН и е процесуално допустима.

Карнобатският районен съд, след като анализира събраните по делото доказателства и съобрази закона, намира за установено от фактическа страна следното:

На 03.06.2010г. св.К. и св.П. извършвали проверка  до СБА в гр.Карнобат. Около 14.30часа на същия ден спрели за проверка товарен автомобил, марка „Мерцедес”, който в десния долен ъгъл на предното стъкло имал поставен надпис „превоз за собствена сметка”, управляван от жалбоподателя. При проверката жалбоподателят представил стокова разписка за превозвания товар(теракот), закупен от СД „Хикови и сие”, гр.Ямбол за „БАС-98” ЕООД,гр.Ямбол. Последният представил още и трудов договор с „Юро Пласт” ЕООД, с.Белодол.

Видно от представения договор за отдаване на моторно превозно средство под наем от 01.06.2010г. фирмата работодател е предоставила за ползване товарния автомобил на „БАС-98” ЕООД,гр.Ямбол. При извършена проверка в системата на АА проверяващите установили, че за автомобила няма издадена лицензия, каквато се изиска по закон.

Изложената фактическа обстановка се установява от показанията на разпитаните по делото свидетели К. и П., които съдът цени като непротиворечиви, както и от писмените доказателства по делото.

От правна страна съдът приема следното :

Настоящото производство е от административно-наказателен характер. Същественото при него е да се установи спазена ли е процедурата по съставяне на акта, за установяване на извършеното административно нарушение; съставеният акт съдържа ли императивно определените в закона реквизити; актът предявен ли е на нарушителя и правилно и законосъобразно ли е оформено предявяването; компетентността на актосъставителя; има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение по смисъла на чл. 6 от ЗАНН, дали това деяние е извършено от лицето, посочено в акта като нарушител, и дали е извършено виновно (умишлено или непредпазливо); наказателното постановление издадено ли е при спазване на императивните разпоредби за съдържание, реквизити и срокове. Процесуални предпоставки, за които съдът следи служебно, и когато се установи, че в хода на административно-наказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения, наказателното постановление следва да бъде отменено изцяло, като незаконосъобразно.

Настоящият съдебен състав намира, че в хода на АНП е допуснато нарушение на процесуалните правила, което обаче не е съществено. Тава е така, тъй като при съставянето на АУАН жалбоподателят-нарушителят е отказал на подпише акта и този му отказ не е бил удостоверен с подписа на един свидетел съгласно изискването на чл. 43,ал.2 ЗАНН. Независимо от горното обаче това нарушение не е довело до накърняване на правото на защита на жалбоподателя, тъй като той е присъствал при съставянето на акта, бил е наясно, че му се съставя акт и за какво нарушение, същият е реализирал правото си да даде възражение по акта и е получил копие от него.

От материалноправна страна съдът намира, че правилно АНО е преценил, че се касае за извършено нарушение на чл. 6 от ЗАвт.П. Посочената разпоредба гласи, че обществен превоз на пътници и товари се извършва от превозвач, който притежава лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България, лиценз за извършване на международен превоз на пътници или товари - лиценз на Общността, или удостоверение за регистрация - за извършване на таксиметрови превози на пътници, и документи, които се изискват от този закон.

Съдът не кредитира тезата на жалбоподателя, че се касае за превоз за собствена сметка. Това е така, тъй по дефиниця, дадена в §1,т.4,б.”а” от ДР на ЗАвтП, това е превоз на товари без заплащане, предназначен единствено за собствена дейност или произтичащ от собствена дейност, извършван със собствени или наети без водач пътни превозни средства, управлявани от водачи, назначени по трудов договор с лицето, за чиято сметка се извършва превозът, когато този превоз не е основна дейност за него и превозът е предназначен да се доставят товари на лицето, за чиято сметка се извършва превозът, да се експедират негови товари, товарите да се превозят в рамките на предприятието му или за негови собствени нужди извън предприятието, а товарите принадлежат на лицето, за чиято сметка се извършва превозът, или са били продадени, закупени, дадени под наем или наети, произведени, добити, преработени или поправени от него.

Видно от представените писмени доказателства- договор за отдаване на моторно превозно средство под наем от 01.06.2010г. и трудов договор на жалбоподателя, превозът се е извършвал с МПС отдадено под наем, но се е управлявало не от водач, назначени по трудов договор с лицето, за чиято сметка се извършва превозът. Предвид изложеното правилно АНО е санкционирал нарушителя.

Досежно наложеното наказание съдът намира, че същото е прекомерно завишено. Това е така, тъй като нормата на чл. 93,ал.1 ЗАвтП предвижда наказание глоба от 500 до 1500 лв. - при първо нарушение. Предвид липсата на предишни провинения по ЗАвтП, съдът намира, че глоба в минимален размер би изиграла възпитателна и възпираща роля за в бъдеще.

Мотивиран от горното и на основание чл. 63 от ЗАНН, Карнобатският районен съд

 

Р Е Ш И :

 

ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление №22-0000596 от 25.06.2010г. на Началник на областен отдел „КД-ДАИ”-гр.Бургас, с което за нарушение на чл. 6,ал.1 от ЗАвт.П  на основание чл.93, ал.1, т.1 ЗАвт.П на Т.Г.П., ЕГН ********** *** е наложена глоба в размер на 1000лв, като НАМАЛЯВА размер на наложената глоба от 1000лева на 500лева.

  Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

                                                                       

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :