РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 02.11.2010г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 729/2010

Чл.19 ЗГР

А.Р.М.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР - ГР.КАРНОБАТ,
ОБЩИНА - БУРГАС

Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА 

Определение от 02.11.2010г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.232 от ГПК производството по гр.дело № 729 от 2010г. по описа на Районен съд гр.Карнобат.
 

2

ЧГД No 730/2010

Отказ от наследство

К.И.Е.

Р.Д.В.,
И.П.В.

Докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ 

Определение от 02.11.2010г.
К.ски районен съд
О П Р Е Д Е Л И :
ДА СЕ ВПИШЕ исканите откази от наследство заявени от К.И.Е. с ЕГН ********** *** по отношение на оставеното й наследство от покойната й наследодателка Р.Д.В. *** , починала на 20.04.2003 година за което е бил съставен акт за смърт № І- 350 от 20.04.2003 година и по отношение на наследството оставено й от покойния наследодател И.П.В. ***, починал на 26.05.2010 г., за което е бил съставен акт за смърт № 3 от 27.05.2010 г., като същите нейни горепосочени откази от наследството на горепосочените наследодатели да бъдат вписани в особената книга за отказ от наследство по чл. 49 ал.1 от ЗН, водена в Районен съд – К..
ПРЕПИС от настоящото определение да се изпрати на молителката К.И.Е. , за сведение.

 

3

ЧГД No 749/2010

Други ЧГД

А.С.К.

 

Докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ 

Определение от 02.11.2010г.
О П Р Е Д Е Л И :

Прекратявам производството по гр.д. № 749 / 2010 г. по описа на КРС.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 118 ал.2 във връзка с ал.1 от ГПК настоящото гражданско дело № 749 / 2010 г. да се изпрати на Районен съд Айтос по компетентност.