РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 29.10.2010г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 457/2010

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.

К.М.Н.

Председател и докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ 

Споразумение от 29.10.2010г., в законна сила от 29.10.2010г.
К.М.Н.
на обвиняемия К.М.Н. се определя наказание ПРОБАЦИЯ, включващо следните На осн. чл. 343б, ал.1 от НК се налага наказание пробация със следнитепробационни мерки:
• задължителна регистрация по настоящ адрес:***, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице, с периодичност два пъти седмично за срок от една година и шест месеца;
• задължителни периодични срещи с пробационен служител или определено от него длъжностно лице за срок от една година и шест месеца;
• сто и двадесет часа безвъзмезден труд в полза на обществото годишно в рамките на една година.
На основание чл. 343, буква „Г” се постановява и лишаване от правоуправление за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал. 3 от НК се приспада времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това си право считано от 26.10.2010 година.