РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 27.10.2010г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 452/2010

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Н.Г.

Р.Г.Р.

Председател и докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ 

Споразумение от 27.10.2010г., в законна сила от 27.10.2010г.
Р.Г.Р.
На осн.члц343б, ал.1 от НК - задължителна регистрация по настоящ адрес *** месеца, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност - два пъти седмично;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 месеца;
- на основание чл. 343г, във връзка с чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемият се лишава от право да управлява моторно превозно средство за срок от 4 месеца;
- на основание чл.59 ал.4 от НК се приспада времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 29.06.2010г.