ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 538 / 21.10.2010г.

 

Димитър Маринов – районен съдия при Карнобатски районен съд

поставих за разглеждане  Гр.д. № 694/2010 г. по описа на КРС и установих следното:

         С разпореждане   № 2075 от  10.09.2010 г.  постановено по настоящото гражданско дело на основание чл. 127 ал.1 т.2 , т.4 и т.5 от ГПК и чл. 128 т.2 от ГПК   съдът е оставил като нередовна така подадената молба именувана жалба  от Я.Р.Д. ***  с която тя е подала същата за постановяване на мерки за защита на нея или майка й  от извършените спрямо тях прояви на домашно насилие , понеже е счел, че същата молба следва да бъде конкретизирана от молителката с необходимото й съдържание посочено същото разпореждане и необходимите документи- писмени доказателства . Със същото разпореждане на основание чл. 129 ал.2 от ГПК съдът е дал  указание на горепосочената молителка  да отстрани горепосочените нередовности на молбата си в 7-мо дневен срок, считано от съобщаването им, с указание, че ако същите не бъдат отстранени то на основание чл. 129 ал. 2 от ГПК същата молба ще бъде върната на молителят, а производството по делото ще бъде прекратено.Същото разпореждане е било получено лично от молителката  на 15.09.2010 година , но същата в указания й срок не е отстранила многобройните нередовности на молбата .       Понеже     в горепосоченият срок молителката  не е отстранила посочените нередовности на молбата си, въпреки задължителните указания на съда в тази насока, като затова на основание чл. 129 ал. 3 от ГПК съдът намира, че молбата заедно с приложенията следва да се върне на молителката  Я.Д. , а производството по делото следва да бъде прекратено.

 

 

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 694/2010 г. по описа на КРС.

 

 

НА ОСНОВАНИЕ чл. 129 ал. 3 от ГПК, поради неотстраняване на нередовностите на молбата по ЗЗДН  в указания от съда срок от молителката  Я.Р.Д.  ,  същата ведно с приложенията към нея да се върнат на същата.

Настоящото разпореждане за връщане може да се обжалва с частна жалба пред БОС в 7-мо дневен срок, считано от получаване на съобщението от ищцата .

 

 

 

 

 

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: