РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 21.10.2010г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 693/2010

Дела по Закона срещу домашното насилие

С.Т.К.

Н.Р.К.,
Г.В.К.,
РУ НА МВР ГР.КАРНОБАТ

Председател и докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ 

Определение от 21.10.2010г.
 

2

Гражданско дело No 694/2010

Дела по Закона срещу домашното насилие

Я.Р.Д.

Н.Р.К.

Докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ 

Определение от 21.10.2010г.
съдът

О П Р Е Д Е Л И :


ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 694/2010 г. по описа на КРС.


НА ОСНОВАНИЕ чл. 129 ал. 3 от ГПК, поради неотстраняване на нередовностите на молбата по ЗЗДН в указания от съда срок от молителката Я.Р.Д. , същата ведно с приложенията към нея да се върнат на същата.

 

3

ЧГД No 852/2010

Други ЧГД

Е.Т.А.

 

Докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ 

Определение от 21.10.2010г.
съдът
О П Р Е Д Е Л И :
НА ОСНОВАНИЕ чл. 165, ал. 4 във връзка с чл. 130, ал. 3 от СК не дава разрешение и ОТХВЪРЛЯ молбата подадена от Е.Т.А. с ЕГН **********о*** , действащ в качеството му на настойник на поставената под пълно запрещение К. Г. Ж.с ЕГН ***********о*** настанена в Дом за възрастни хора с деменция село О. , с която се иска издаване на съдебно разрешение за продажбата на съсобствените на горепосоченото лице поставено под пълно запрещение 4 бр. земеделски земи находящи се в землището на село И., Община К., обл. Б., които тя притежава в съсобственост по наследство от нейния наследодател Г. Ж. Г., неин баща , б.ж. на село И., починал в същото населено място , точно посочени в решение № 15 от 11.11.1997 година на ОС „ З „ гр. К. постановено по поземлена преписка № ИА 563 / 1992 г. по описа на ОС „ З „ К. , КАТО НАПЪЛНО НЕОСНОВАТЕЛНА И НЕДОКАЗАНА ИЗЦЯЛО .