РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 19.10.2010г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 206/2008

Делби

Д.М.М.

С.М.А.

Председател и докладчик: АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА 

Решение от 19.10.2010г.
 

2

Гражданско дело No 580/2010

Облигационни искове

А.Р.П.

С.В.С.

Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА 

Определение от 19.10.2010г.
ОДОБРЯВА на основание чл.234 от ГПК постигнатата по гражданско дело № 580 от 2010г. по описа на КРС спогодба в следния смисъл:
Ответникът С.В.С. с ЕГН **********, се задължава в срок до 19.12.2010г. да заплати на ищеца А.Р.П. с ЕГН **********, сумата от 750/седемстотин и петдесет/ лева.

 

3

Гражданско дело No 715/2010

Дела по Закона срещу домашното насилие

К.В.А.

С.Ю.И.

Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА 

Определение от 19.10.2010г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.232 от ГПК производството по гр.дело № 715 от 2010г. по описа на КРС.
ОСЪЖДА К.В.А. с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на КРС сумата от 50 лева, представляваща държавна такса.


 

4

Гражданско дело No 775/2010

Развод и недейств. на брака

Й.М.А.

Р.Ж.А.

Докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ 

Определение от 19.10.2010г.
съдът
Р А З П О Р Е Ж Д А :

На основание чл. 130 ал.1 от ГПК прекратявана производството по настоящото гр.д. № 775 / 2010 година в частта му на предявените от ищцата Й.М. А. против Р.Ж. А. искове за предоставянето на нея да упражнява на родителските права спрямо непълнолетното дете З. Р.М.и определяне на режим на лични отношения на същото дете с баща му- ответника Р. А. и в частта на искането на ищцата Й. А. ответника Р. А. да бъде осъден да заплаща ежемесечна издръжка за това същото дете в размер определен от съда , поради тяхната недопустимост.