Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 152  / 15.10.2010 г.              град К.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,      ІІІ    състав

На четиринадесети октомври две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                                                  

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Д. МАРИНОВ

 

                                               Съдебни заседатели: 1..........................................

                                                                                 2..........................................

 

Секретар ……………………М.П.…............................................

Прокурор...................................................................................................................

Като разгледа докладваното от съдията  ……….МАРИНОВ……….…………

Гражданско дело номер..........701....по описа за............2010…...............година

 

Правното основание на предявения иск е чл.50 от СК, като с нарочна писмена молба подадена от съпрузите, същите като страни в настоящото бракоразводно производство, са направили искане да бъде прекратен сключения между тях граждански брак по взаимно съгласие, като са представили и съответното споразумение по чл. 51 ал.1 от СК относно всички отношения помежду им и роденото от брака им малолетно дете, което и съдът е приел за разглеждане като напълно допустимо и основателно.

В съдебно заседание искането респективно молбата на молителите за развод се поддържа и от двамата съпрузи и си иска нейното уважаване , като молят съдът да прекрати гражданския брак помежду им при последици от това уредени с подписаното от тях споразумение , което молят съдът да одобри .

В тази същата връзка съдът е приел всички събрани по делото доказателства и след тяхната цялостна преценка приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Не се спори между страните по делото, а е видно от приетото като доказателство по настоящото дело удостоверение за сключен граждански брак, издадено на 26.09.1998 г. от Община К., обл. Б., че страните по делото К.Д.К. и Д.К.К. са действително съпрузи, като са сключили граждански брак на 26.09.1998 г. в същото населено място- гр. К., обл. Б. с акт за граждански брак № 66  от същата дата – 26.09.1998 г., който брак е първи поред и за двамата. Видно от приетото като доказателство по настоящото дело препис от удостоверения за раждане, издадени от Община К.  е, че страните по настоящото дело са родители на малолетното дете В. Д.К. - родена на ***г. .

Съдът намира, че  първоначално след сключването на брака страните са се устроили да живеят в жилище собственост на родителите на съпруга, находящо в гр. К., ул. „Т. № 18 . След сключването на брака семейният живот на страните по делото протичал нормално като отношенията между съпрузите се изграждали на основата на взаимно уважение, общи грижи за семейството и разбирателство. Постепенно чувствата им охладнели и те се отчуждили един към друг, което пък довело до това, че съпрузите  престанали  да поддържат нормални отношения помежду си и от 21.05. 2010  г. същите са във фактическа раздяла. След тази дата страните не са правили каквито и да било опити или действия да се съберат и да заживеят отново като съпрузи, както и затова съдът приема, че фактическата им раздяла е настъпила на горепосочената дата и не е прекъсвана и оттогава са прекъснати всякакви икономически, духовни и физически връзки между съпрузите. Съдът намира в тази връзка, че по този начин брака между страните се е разстроил дълбоко и непоправимо изцяло. От момента на фактическата раздяла между страните по настоящото дело основните грижи за отглеждането и възпитанието на роденото през време на брака малолетно дете В. К.  полага съпругата  К.Д.К. , която в момента живее с малолетното горепосочено дете  в жилище под наем находящо се в гр. К. на ул. А. Б. № 13 като ползва под наем една стая в избеното помещение на жилищната сграда и е осигурила добри битови условия за неговото  отглеждане и възпитание. В тази връзка съдът се съобразява и със становището на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр. К., приложено към настоящото дело, в което точно е описана и горепосочената така приета за установена от съда фактическа обстановка по настоящото дело и е предложено настоящия съд да постанови решение, с което да предостави упражняването на родителските права и задължения спрямо малолетното дете В. Д.К.   на майка  му – К.Д.К. , тъй като това е изцяло в защита на интересите на детето  и съдът следва да се съобразява с него в тази насока, обективирано в същото становище.

   Страните по настоящото дело са представили писмено споразумение по чл.51 от СК, с което са уредили всички лични и имуществени отношения между тях и относно отношенията им с роденото през брака им малолетно дете, което сега живее заедно с майка си в гр. К., обл. Б., в горепосоченото  жилище под наем / както е посочено в писменото становище на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр. К./, което жилище засега задоволява жилищните нужди на детето и родителя му , тъй като в него са създадени добри битови условия за отглеждането и възпитанието на малолетното дете на страните по делото, като затова и съдът намира, че така представеното споразумение не противоречи на закона и морала и е в интерес изцяло на малолетното дете В.  и поради това следва да бъде утвърдено изцяло, понеже и допринася за напълно нормалното физическо и психическо израстване на същото малолетно дете.

   Съобразно и материалното състояние на страните по делото, за което те  не са представили каквито и да било писмени доказателства по настоящото дело, но такива косвени доказателства в тази връзка  се споменават в писменото Становище на Директора на Дирекция „ СП „ гр. К.,      а именно, че молителката К.К. работи по трудово правоотношение към фирма „ Стоян К.- Трейдинг „ като магазинер- консултант в търговска верига „ Перла „ и тя получава средно месечно трудово възнаграждение в размер на 370 лв. и  че молителят – другият съпруг Д.К. по постоянен трудов договор като шофьор във фирма „ Д. „ ЕООД  и получава средно месечно трудово възнаграждение в размер на 380 лв., като страните по делото са здравно и социално осигурени  и с оглед на това страните  по делото следва да бъдат осъдени да заплатят на Държавата и съответните държавни такси, като те не претендират една спрямо друга за направените от тях съдебни разноски по настоящото дело.

   Мотивиран от гореизложените си съображения, К.ският районен съд

 

Р    Е    Ш    И  :

 

          ПРЕКРАТЯВА гражданския брак сключен на 26.09.1998 г. с акт за граждански брак № 66 от 26.09.1998 г. на Община К., обл. Б. между К.Д.К. с ЕГН ********** *** и настоящ адрес град К.  ул. А. Б. № 13  и Д.К.К.  с ЕГН ********** *** , поради дълбоко и непоправимо разстройство на същия.

          УТВЪРЖДАВА постигнатото между К.Д.К. и Д.К.К.  споразумение, както следва:

         1. Относно местоживеенето на детето :   малолетното дете В. Д.К. с ЕГН ********** , родено на *** година ще има местоживеене *** .    

2.Относно упражняването на родителските права: Упражняването на родителските права спрямо малолетното дете В. Д.К. с ЕГН ********** , родено на *** година се предоставят за упражняване на майката на същото малолетно дете  К.Д.К. .

     3.Личните отношения спрямо същото малолетно дете ще се осъществяват както следва: Бащата Д.К.К.  има право на лични контакти респективно отношения с детето В. Д.К.   всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09 часа в съботния ден до 18.00 часа в неделния, както и един месец през лятната ваканция, когато майката не е в платен годишен отпуск .

     4.Относно дължимата издръжка на малолетното дете : Бащата Д.К.К.  се задължава да заплаща месечна издръжка на детето  В. Д.К. с ЕГН ********** , родено на *** година  в размер на 80 /осемдесет / лева, платима до 30- то число на месеца, начиная от влизането в сила на това съдебно решение по брачното дело до възникване на законни причини за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска, чрез майката на малолетното дете К.Д.  К. .

     5.Относно ползването на семейното жилище: Семейното жилище, находящо се в гр. К., обл. Б., ул. „Т. ” №  18  се предоставя за ползване на съпруга Д.К.К. .

     6.Относно имуществените отношения между съпрузите: Страните не притежават недвижими имоти, както и други движими вещи и влогове, придобити в режим на съпружеска имуществена общност, поради което нямат каквито и да било взаимни претенции в тази връзка от същия имуществен характер, като същите нямат взаимни претенции  към притежаваните от всеки един от тях банкови сметки .

     7.Относно дължимата издръжка между съпрузите: Такава не се определя, тъй като те двамата са здрави и трудоспособни и нямат претенции за издръжки един към друг.

     8.Разноските направени от съпрузите по настоящото дело: Ще се поемат от всяка една от страните по делото, така както са ги направили, като по този начин те са уредили всички свои лични и имуществени отношения по повод прекратяването на брака им и нямат каквито и да било претенции един към друг в бъдеще.

     9.Относно фамилното име на съпругата след прекратяването на гражданския брак между съпрузите: След прекратяването на брака между страните по делото съпругата К.Д.К.  ще

възстанови предбрачното си фамилно име „КОЛЕВА ” и за в бъдеще ще се именува К.Д. КОЛЕВА .

     ОСЪЖДА Д.К.К.  с ЕГН ********** *** да заплати на Държавата държавна такса в размер на 77, 60  лв. , както и държавна такса в размер на по 5 лв. за издаване на всеки изпълнителен лист за горепосочените суми, които суми следва да се преведат по сметката на Районен съд К..

     ОСЪЖДА К.Д.К. / Колева /  с ЕГН ********** *** и настоящ адрес град К.  ул. А. Б. № 13  да заплати на Държавата държавна такса в размер на 35 лв., както и такава в размер на 5 лв. за издаване на изпълнителен лист за горепосочената сума, които суми следва да се преведат по сметката на Районен съд К..

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: