Р Е Ш Е Н И Е

 

  153 / 15.10.2010г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

К А Р НО Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,      ІІІ    състав

На четиринадесети октомври    две хиляди и десета година.

В публично заседание в следния състав:

 

                                                  

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИМИТЪР МАРИНОВ

 

 

                                               Съдебни заседатели: 1..........................................

                                                                                 2..........................................

 

 

Секретар ……………………М.  П.…….........................................

Прокурор...................................................................................................................

Като разгледа докладваното от съдията  ……….МАРИНОВ……….…………

Гражданско дело номер.......583.........по описа за............2010..................година

Предявеният иск е за извършване на съдебна делба по отношение на съсобствени сънаследствени недвижими имоти и намира своето правно основание в чл. 341 и сл. от ГПК във връзка с чл. 69 ал.1 от ЗН.       

 В исковата си молба ищцата П.Г.М.   твърди, че притежава в съсобственост с ответниците Н.Г.М. , Й.Г.П. , Ц.К.Н. и Т.К.Й.  правото на собственост върху недвижими имоти представляващи земеделски земи находящи се в землището на село В.  , Община С., обл. Б. оставени им в наследство от общия наследодател – баща им Г. К. П. / Ч./  б.ж. на същото село В.  , Община С., обл. Б.  , като удостоверявали тези си права с приложеното към исковата молба  решение на ОС „ З „ гр. С.и съответните  бр. скици и тъй като не можела с ответниците да си поделят доброволно и извънсъдебно посочените в исковата молба недвижими имоти – 15 бр. земеделски земи  , това породило и правния й интерес от прекратяването на съсобствеността помежду им и също и  предявяването на настоящия иск за съдебна делба с който тя моли съдът да извърши съдебна делба на притежаваните от нея в съсобственост с ответниците недвижими имоти представляващи земеделски земи  находящи се в землището на село В. , Община С., обл. Б. , които са точно посочени и индивидуализирани в исковата молба .

В съдебно заседание ищцата чрез процесуалният си представител адв. Савова   поддържа така предявения иск и иска неговото уважаване респективно съдът да допусне и извърши съдебна делба на процесните недвижими земеделски  имоти.

Само ответниците по настоящото дело Ц.Н. и Т.Й.  в преклузивния срок по чл. 131 ал.1 от ГПК  са подали писмен отговор по исковата молба и по този начин  са взели становище по така предявения от ищцата иск за извършването на съдебна делба спрямо процесните недвижими имоти представляващи земеделски земи като същите не са оспорили допустимостта на предявения иск  за съдебна делба , нещо повече двамата ответници посочени по- горе  твърдят, че искът е подсъден на настоящия съд – КРС и затова е допустим и за разглеждане от същия съд  и че искът е абсолютно основателен , като същите не оспорват представените от ищцовата страна писмени доказателства  и молят съда да извърши съдебна делба на процесните недвижими имоти  представляващи земеделски земи  съобразно притежаваните от страните по делото наследствени квоти от правото на собственост спрямо същите земеделски имоти. .

От ответниците редовно призовани в съдебно заседание се явява само ответницата Т.Й. която  взема становище по така предявения иск за извършването на съдебна делба на процесните земеделски съсобствени и сънаследствени земеделски земи , като моли съда да извърши съдебна делба спрямо процесните земеделски земи..

След поотделната и съвкупна преценка на събраните по делото доказателства , съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното :

Видно от приетите като доказателства по настоящото дело удостоверение за наследниците на Г. К. П.  № 30  издадено на 25.08.2009 г. от Кметство село В. , Община Карнобат , обл. Б. , декларация за идентичността на имената на този наследодател  подадена от ищцата П.М. , удостоверение за наследниците на Б. Г. Н. № 001030 издадено от Община Бургас на дата 24.08.2009 година ,  решение № 20681 от 04.11.1998 година  на Общинска служба по земеделие гр. С.постановено по поземлена преписка №  578  от 06.09.1991 година за възстановяването на правото на собственост на наследниците на Г. К. П. / Ч./  върху земеделски земи  съгласно плана за земеразделяне на землището на село В.  , Община С., обл. Б.  и приложените 15 бр. скици   е че ищцата П.Г.М.   и ответниците Н.Г.М. , Й.Г.П. , Ц.К.Н. и Т.К.Й. се явяват единствените законни наследници на Г. К. П. *** , починал на 23.11.1975  г. в същото село  , като с горепосочените решения на Общинска служба по земеделие гр. Карнобат и приложените 15 бр. скици  страните по настоящото дело се легитимират като съсобственици на следните недвижими имоти находящи се в землището на село В. , Община С., обл. Б. , а именно : 1. нива от 10,300 дка в местността АЗАЛАНА,представляваща имот № 024053 по плана за земеразделяне на землището на село В.; 2. индустриална култура от 8,999 дка, находяща се в местността КЛИСАЛТА представляваща имот № 032022, по плана за земеразделяне на землището на село В.; 3. изоставена нива от 8,709 дка, находяща се в местността ТЕПЕГЬОЗА, представляваща имот № 033003, по плана за земеразделяне в землището на село В.; 4. нива от 4,000 дка, находяща се в местността СЪР ТАРЛА, представляваща имот № 043045, по плана за земеразделяне на землището на село В.; 5. нива от 6,001 дка, находяща се в местността МАРАШКАТА представляваща имот № 050031 по плана за земеразделяне в землището на село В.; 6. нива от 3,498 дка, находяща се в местността КОРИЯТА, представляваща имот № 056065 по плана за земеразделяне на землището на село В.; 7. нива от 9,900 дка, находяща се в местността ДВЕТЕ КРУШИ представляваща имот № 060033, по плана за земеразделяне на землището на село В.; 8. нива от 3,701 дка находяща се в местността АЛАЧ КЪШЛА, представляваща имот № 067026, по плана за земеразделяне в землището на село В.; 9. нива от 2,000 дка., находяща се в местността ПАРЦЕЛИТЕ, представляваща имот № 072034 по плана за земеразделяне в землището на село В.; 10. нива от 2,000 дка, находяща се в местността ДЮДЮКЛЮКА, представляващо имот № 079002, по плана за земеразделяне в землището на село В.; 11. нива от 11,099 дка., в местността ДЮДЮКЛЮКА, представляваща имот № 081017 по плана за земеразделяне на землището на село В.; 12. нива от 3,000дка, находяща се в местността МАНАФ БЮК, представляваща имот № 085001 по плана за земеразделяне на село В.; 13. нива от 6,000дка находяща се в местността КЬОЙ БУНАР представляваща имот № 089006, по плана за земеразделяне на село В.; 14. нива от 1,000дка находяща се в местността ЯМАЧА, представляваща имот № 093003 по плана за земеразделяне на село В. и 15. нива от 2,500дка находяща се в местността ЮКЛЯРЮСТЮ, представляваща имот № 095018 по плана за земеразделяне на землището на село В.  , от които горепосочени недвижими земеделски  имоти страните – съделители по настоящото дело притежават от правото на собственост следните равни идеални части , както следва : 1. съделителката П.М.  – 2 / 8 ид. части , 2. съделителката Н.М.  – 2 / 8 ид. части ,  3. съделителят Й.П.  –2 / 8 ид. части 4. съделителят Ц.Н. – 1 / 8 ид. част и 5. съделителката Т.Й. – останалите 1 / 8 ид. части  . Затова само при тези съделители  и при тези квоти съдът намира , че следва да се допусне извършването на съдебна делба по отношение на този горепосочените недвижими имоти.

Тъй като както правилно сочи ищцата П.М.   , страните - съделители по настоящото дело не могат доброволно да извършат извънсъдебна делба по отношение на горепосочените процесни недвижими имоти представляващи земеделски земи  , то съдът намира, че следва да удовлетвори искането на ищцата П.М.   като бъде допусната респективно и извършена съдебна делба по отношение на процесните недвижими сънаследствени между страните по настоящото дело недвижими имоти при горепосочените идеални части от правото на собственост върху същите земеделски имоти по отношение на всеки един от съделителите .

Мотивиран от гореизложените си съображения, Карнобатският районен съд

                                   Р     Е     Ш     И:

        

ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между П.Г.М. с ЕГН ********** ***, Н.Г.М. с ЕГН ********** ***, Й.Г.П. с ЕГН **********с***, Ц.К.Н. с ЕГН ********** *** и Т.К.Й. с ЕГН ********** *** по отношение на съсобствените им сънаследствени недвижими имоти находящи се в землището на село В., Община Сунгурларе, обл. Б., а именно: 1. нива от 10,300 дка в местността АЗАЛАНА,представляваща имот № 024053 по плана за земеразделяне на землището на село В.; 2. индустриална култура от 8,999 дка, находяща се в местността КЛИСАЛТА представляваща имот № 032022, по плана за земеразделяне на землището на село В.; 3. изоставена нива от 8,709 дка, находяща се в местността ТЕПЕГЬОЗА, представляваща имот № 033003, по плана за земеразделяне в землището на село В.; 4. нива от 4,000 дка, находяща се в местността СЪР ТАРЛА, представляваща имот № 043045, по плана за земеразделяне на землището на село В.; 5. нива от 6,001 дка, находяща се в местността МАРАШКАТА представляваща имот № 050031 по плана за земеразделяне в землището на село В.; 6. нива от 3,498 дка, находяща се в местността КОРИЯТА, представляваща имот № 056065 по плана за земеразделяне на землището на село В.; 7. нива от 9,900 дка, находяща се в местността ДВЕТЕ КРУШИ представляваща имот № 060033, по плана за земеразделяне на землището на село В.; 8. нива от 3,701 дка находяща се в местността АЛАЧ КЪШЛА, представляваща имот № 067026, по плана за земеразделяне в землището на село В.; 9. нива от 2,000 дка., находяща се в местността ПАРЦЕЛИТЕ, представляваща имот № 072034 по плана за земеразделяне в землището на село В.; 10. нива от 2,000 дка, находяща се в местността ДЮДЮКЛЮКА, представляващо имот № 079002, по плана за земеразделяне в землището на село В.; 11. нива от 11,099 дка., в местността ДЮДЮКЛЮКА, представляваща имот № 081017 по плана за земеразделяне на землището на село В.; 12. нива от 3,000дка, находяща се в местността МАНАФ БЮК, представляваща имот № 085001 по плана за земеразделяне на село В.; 13. нива от 6,000дка находяща се в местността КЬОЙ БУНАР представляваща имот № 089006, по плана за земеразделяне на село В.; 14. нива от 1,000дка находяща се в местността ЯМАЧА, представляваща имот № 093003 по плана за земеразделяне на село В. и 15. нива от 2,500дка находяща се в местността ЮКЛЯРЮСТЮ, представляваща имот № 095018 по плана за земеразделяне на землището на село В. при следните равни идеални части от правото на собственост спрямо горепосочените сънаследствени съсобствени недвижими имоти за всеки един от горепосочените съделители, както следва : 1. съделителката П.М.  – 2 / 8 ид. части , 2. съделителката Н.М.  – 2 / 8 ид. части ,  3. съделителят Й.П.  –2 / 8 ид. части 4. съделителят Ц.Н. – 1 / 8 ид. част и 5. съделителката Т.Й. – останалите 1 / 8 ид. части  .

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред БОС в 14-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните по делото.

 

  

 

 

 

                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: