РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 14.10.2010г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 754/2009

Развод и недейств. на брака

М.Е.С.

Г.С.С.

Председател и докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ 

Решение от 14.10.2010г.
К.ският районен съд
Р Е Ш И:
ПРЕКРАТЯВА гражданския брак сключен между М.Е.С. с ЕГН ********** *** Б и Г.С.С. с ЕГН ********** *** , сега с неизвестен адрес , но със съдебен адрес за призоваване – гр. К., обл. Б.– адв.кантора на адв. Л.Т. с акт за граждански брак № 136 от 02.09.1988 година на Община К..
ОБЯВЯВА, че вина за дълбокото и непоправимо разстройство на брака имат само съпругът Г.С.С.. .
ОСЪЖДА Г.С.С. с ЕГН ********** *** , сега с неизвестен адрес , но със съдебен адрес за призоваване – гр. К., обл. Б.– адв.кантора на адв. Л.Т. да заплати на Държавата държавна такса в размер на 50 лв. , както и държавна такса в размер на 5 лв. за издаването на изпълнителен лист за същата горепосочена сума , които суми следва да се преведат по сметката на Районен съд К..

 

2

Гражданско дело No 396/2010

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

ХАЛИ - ГАЛИ ГР.КАРНОБАТ

ЕТ КОРОНА КОСТАДИН ПЕТРОВ

Докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА 

Решение от 14.10.2010г.