РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 04.10.2010г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 102/2010

Облигационни искове

И.Х.Х.

Б.Н.Г.

Докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА 

Решение от 04.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от И.Х.Х., ЕГН ********** *** чрез адв.С
.Х. Г.. с Б.Н.Г. с ЕГН ********** *** искове с правно основание чл. 45 ЗЗД във връзка с чл. 52 ЗЗД да се осъди ответницата да заплати на ищеца сумата в размер на 1250 лева, представляваща обезщетение за причинени му неимуществени вреди от подадената на 02.06.2009 г. тъжба в РП-Карнобат, ведно със законна лихва върху тази сума, начиная от 02.06.2009 г. до окончателното й изплащане, както и сумата в размер на 1250 лева, представляваща обезщетение за причинени му неимуществени вреди от подадената на 23.06.2009 г. тъжба в РП-Карнобат, ведно със законна лихва върху тази сума, начиная от 23.06.2009 г. до окончателното й изплащане
 

2

Гражданско дело No 103/2010

Облигационни искове

Р.В.Х.

Б.Н.Г.

Докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА 

Решение от 04.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от Р.В.Х. с ЕГН ********** *** чрез адв.С
. Х. Г.. Б.Н.Г. с ЕГН ********** *** искове с правно основание чл. 45 ЗЗД във връзка с чл. 52 ЗЗД да се осъди ответницата да заплати на ищцата сумата в размер на 1250 лева, представляваща обезщетение за причинени й неимуществени вреди от подадената на 02.06.2009 г. тъжба в РП-Карнобат, ведно със законна лихва върху тази сума, начиная от 02.06.2009 г. до окончателното й изплащане, както и сумата в размер на 1250 лева, представляваща обезщетение за причинени й неимуществени вреди от подадената на 23.06.2009 г. тъжба в РП-Карнобат, ведно със законна лихва върху тази сума, начиная от 23.06.2009 г. до окончателното й изплащане, сума в размер на 1250 лева, представляваща обезщетение за причинени й неимуществени вреди от подадената на 07.07.2009 г. тъжба в РП-Карнобат, ведно със законна лихва върху тази сума, начиная от 07.07.2009 г. до окончателното й изплащане, сума в размер на 1250 лева, представляваща обезщетение за причинени й неимуществени вреди от подадената на 10.12.2009 г. тъжба в РП-Карнобат,ведно със законна лихва върху тази сума, начиная от 10.12.2009 г. до окончателното й изплащане
 

3

Гражданско дело No 473/2010

Искове по СК

Г.А.А.

М.Т.М.

Докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА 

Решение от 04.10.2010г.
 

4

ЧГД No 739/2010

Други ЧГД

С.Ж.Х.

 

Докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ 

Определение от 04.10.2010г.
съдът
О П Р Е Д Е Л И :
НА ОСНОВАНИЕ чл. 168, ал. 2, във връзка с чл. 165, ал. 4 във връзка с чл. 130, ал. 3 от СК дава разрешение на С.Ж.Х. с ЕГН ********** *** , действащ със съгласието на попечителя си – С.С.Х. с ЕГН ********** *** и със съгласието на заместник – попечителя си Х.Н.Х. с ЕГН ********** *** да прехвърли 1 / 2 идеална част от правото си на собственост спрямо притежаваният от него недвижим имот находящ се в гр. К. и представляващ дворно място – незастроено с площ от 411 кв.м. , образуващо УПИ VІІ – 4208 от квартал 204 по действащия застроителен и регулационен / подробен устройствен / план на гр. К. , при граници / съседи / на същото , точно посочени в договора за продажба на същия имот – частна общинска собственост от 17.03.2006 г. и скица на същия недвижим имот № 739 от дата 21.09.2010 г. издадена от Община К. на чичо си Х. С.Х. с ЕГН ********** с лична карта № 194316577 , издадена на 02.02.2007 г. от МВР – Б. и с постоянен адрес на същия – град К., обл. Б.ка ул. И. № 1 , само при условието / поетата тежест уговорена в съответен нотариален акт / от Х. С.Х. да построи със собствени материали и средства в същото дворно място еднофамилна едноетажна жилищна сграда , съгласно одобрен от надлежните власти архитектурен проект и строителен план , като след построяването на същата жилищна сграда тя да стане съсобственост между молителят С.Ж.Х. и чичо му – Х. С.Х. при равни идеални част от правото на собственост спрямо същата по отношение на горепосочените , като всеки от тях ще притежава по 1 / 2 идеална част от правото на собственост от същата жилищна сграда .
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


 

5

НАХД No 346/2010

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

И.Е.С.

Председател и докладчик: ГЕОРГИ Н. ГРЪНЧЕВ 

Решение от 04.10.2010г.
Освобождава от наказателна отговорност по чл.234, ал.1 от НК и налага на основание чл. 78а НК административно наказание глоба в размер на 900 лева.
И.Е.С.
 

6

НАХД No 360/2010

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.

Н.С.Т.

Председател и докладчик: ГЕОРГИ Н. ГРЪНЧЕВ 

Решение от 04.10.2010г.
Освобождава от наказателна отговорност по чл. 343в, ал.1 от НК и на основание чл. 78а НК налага адм. наказание глоба в размер на 500 лева.
Н.С.Т.
 

7

ЧНД No 385/2010

Кумулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.

М.П.А.

Председател и докладчик: ГЕОРГИ Н. ГРЪНЧЕВ 

Определение от 04.10.2010г.

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал.1, във връзка с чл. 23, ал.1 от НК на М.П.А., ЕГН-**********,*** 28, едно общо наказание пробация по НОХД № 345/2010 г. и по НОХД № 377/2010 година – двете по описа на РС Карнобат, както следва:Задължителна регистрация по настоящ адрес-*** 28, за срок от три години, която ще се изпълни чрез явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице при периодичност два пъти седмично;Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от три години; Безвъзмезден труд в полза на обществото по 200 часа годишно, за срок от три поредни години.
ПОСТАНОВЯВА М.П.А., ЕГН-********** да изтърпи отдело наказанието по НОХД № 247/2010 г. на КРС пробация със следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес:*** срок от една година и шест месеца, изразяващо се с явяване и подписване на лицето пред пробационен служител или определено от него лице два пъти седмично; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година и шест месеца; двеста часа безвъзмезден труд в полза на обществото в рамките на една година.
ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал.2 от НК изтърпяната част от наказанието пробация от М.П.А., ЕГН-********** до момента по кое и да е от трите наказателни дела.

М.П.А.
 

8

НОХД No 423/2010

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.

Х.Л.К.

Председател и докладчик: АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА 

Споразумение от 04.10.2010г., в законна сила от 04.10.2010г.
На осн чл. 343 в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, на основание чл. 54 от НК на обвиняемия Х.Л.К. се определя наказание 4 мес. ЛОС. На основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага изпълнението на наказанието лишаване от свобода, определено на обвиняемия Х.Л.К. за срок от 3 години.
Х.Л.К.
 

9

НОХД No 426/2010

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Х.К.К.

К.А.К.

Председател и докладчик: АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА 

Споразумение от 04.10.2010г., в законна сила от 04.10.2010г.
На осн чл. 343 в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, на основание чл. 54 от НК на обвиняемия К.А.К. се определя наказание 3 /три/ месеца ЛОС.На основание чл.66 от НК така определеното наказание от 3 /три/ месеца ЛОС се отлага с изпитателен срок от 3 /три/ години.
К.А.К.