РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 24.09.2010г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 164/2010

Делби

Н.А.Н.

Д.А.Д.,
Д.А.П.

Председател и докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ 

Решение от 24.09.2010г.
, К.ският районен съд
Р Е Ш И:

ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между Н.А.н. с ЕГН ********** *** и със съдебен адрес и процесуален представител – адв. М.Н. *** , Д.А.Д. с ЕГН ********** *** и настоящ адрес село Д., Община К. , обл. Б. и Д. А.П. с ЕГН ********** *** по отношение на съсобствените им сънаследствени недвижими имоти находящи се в землището на село Д., Община К., , обл. Б. , а именно : 1. полска култура от 15, 949 дка , трета категория, находяща се в м. Баалар баир представляваща имот № 013029 по плана за земеразделяне на землището на село Д., 2. полска култура от 6, 024 дка , трета категория, находяща се в м. Гюлджи Кайрак и представляваща имот № 030088 по плана за земеразделяне на землището на село Д., 3. полска култура от 12 дка , трета категория, находяща се в м. Верана и представляваща имот № 033168 по плана за земеразделяне на землището на село Д., 4. полска култура от 4, 001 дка , трета категория, находяща се в м. Сътмата и представляваща имот № 037147 по плана за земеразделяне на землището на село Д. и 5. полска култура от 9, 002 дка , пета категория, находяща се в м. Гюлджи кайряк и представляваща имот № 030109 по плана за земеразделяне на землището на село Д. при следните идеални части от правото на собственост спрямо горепосочените сънаследствени недвижими имоти за всеки един от горепосочените съделители както следва : 1. за съделителката Н.Н. – 1 / 3 ид. части , 2. за съделителят Д.Д. – 1 / 3 ид. части и 3. за съделителят Д. П. – останалите 1 / 3 ид. части .

 

2

Гражданско дело No 203/2010

Други дела

М.Д.В.

П.В.К.

Председател и докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ 

Решение от 24.09.2010г.
К.ският районен съд
Р Е Ш И:

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО ПО ОТНОШЕНИЕ НА П.В.К. с ЕГН ********** *** , че същият дължи на М.Д.В. с ЕГН ********** *** и същата с процесуален представител и съдебен адресат адв. Я.Б.Б. *** с адрес на адв. кантора – гр. К., обл. Б. общата сума от 284 лв. която сума включва : сумата от 104 лв. представляваща обезщетение за нанесените й имуществени вреди на дата 18.10.2009 година от животните – крави собственост на ответника П.В.К. , както и сумата от 180 лв. представляваща направените разходи от ищцата М.Д.В. за назначаването на особената комисия при Община К. по чл. 23 от ЗОСИ за оценка на същите нанесени й имуществени вреди ,ведно със законната лихва върху същата обща сума от 284 лв. считано от 25.02.2010 година – датата на подаването на заявлението за издаването на заповед за изпълнение за същите суми в Районен съд К. до окончателното им изплащане , за което в полза на М.Д.В. е издадена заповед за изпълнение № 101 от 25.2.2010 година по ч.гр.д. № 153 / 2010 г. по описа на КРС , както и сумата от 180, 50 лв. представляваща направените от М.Д.В. съдебни разноски по настоящото дело по този предявен от нея иск.

 

3

Гражданско дело No 640/2010

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ

СОРТОВИ СЕМЕНА - ВАРДИМ

Докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА 

Определение от 24.09.2010г.
 

4

НАХД No 121/2010

Административни дела

Д.С.С.

РИОКОЗ ГР.БУРГАС,
М.С.В.

Председател и докладчик: ЧАНКО П. ПЕТКОВ 

Решение от 24.09.2010г.