РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 21.09.2010г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НАХД No 294/2010

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА,
Щ.Г.П.

М.Г.Н.

Председател и докладчик: ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ 

Решение от 21.09.2010г.
На основание чл. 234,ал.1 от НК,във връзка с чл.1, чл.2, т.1, чл.4, т.т.5,7 и 19,чл.9,ал.1,т.т.1,2 и 3 от ЗАДС,като на ОСНОВАНИЕ чл.378,ал.4,т.1 от НПК,във връзка с чл.78 А,ал.1 и чл.2,ал.2 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административното наказание “ГЛОБА” в размер на 500,00 лева.
На основание чл.379 от НПК,във връзка с чл.20,ал.3 от ЗАНН,във връзка с чл. чл.234,ал.3 във връзка с чл.53,ал.1,б.”б” от НК ОТНЕМА в полза на държавата вещите,предмет на престъплението,извършено от обвиняемия М.Г.Н.,принадлежащи на същия,а именно: 900 лит-ра, минус 45 литра,изразходени във връзка с извършената по делото хими-ческа експертиза,или фактически 855 литра етилов алкохол,както и 90 броя пластмасови туби с вместимост от по 10 литра,намиращи се на съхранение в РУ на МВР-град Карнобат.

М.Г.Н.
Мотиви от 21.09.2010г.
 

2

НАХД No 296/2010

По ЗД по пътищата

А.М.С.

РУ НА МВР ГР.КАРНОБАТ,
Б.Д.Д.

Председател и докладчик: ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ 

Решение от 21.09.2010г.
НП-изменено ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 337/21.06.2010 година на началника на РУ на МВР-град Карнобат,Бургаска област,в частта му,в която на А.М.С. ***,ЕГН-**********,са наложени административните наказания “глоба” в размер на 100 лева на основание чл.175, ал.1,т.1, пред-ложение “трето”,във връзка с чл.140,ал.1, предложение “трето” от ЗДвП и лишаване от правоуправление на МПС за срок от три месеца,като намалява размера на наложената му глоба от 100 лева на 60 лева,а лишаването от право да управлява МПС-от три месеца на един месец.
 

3

НАХД No 312/2010

Административни дела

Г.Д.П.

РЕГИОНАЛНА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА СЛУЖБА,
Т.Ж.И.

Председател и докладчик: ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ 

Решение от 21.09.2010г.
НП-отменено ОТМЕНЯ като незаконосъобразно наказателно постановление № 1497/ 18.06.2010 година на директора на РВМС -град Бургас,с което на Г.Д.П.,ЕГН-**********,***,във връзка с нарушение нормата на чл.469, ал.1от Закона за ветеринарномедицинската дейност е била наложено наказанието глоба в размер на 200 лева.