РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 08.09.2010г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 397/2010

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КАРНОБАТ,
Х.К.К.

С.Т.С.

Председател и докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ 

Споразумение от 08.09.2010г., в законна сила от 08.09.2010г.
С.Т.С.
На осн.чл.343б, ал.1, вр.чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б” от НК на обвиняемия С.Т.С. се определя наказание ПРОБАЦИЯ, включващо следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес:***, за срок от 1г./една година / ,изразяващо се с явяване и подписване на лицето пред пробационен служител или определено от него лице два пъти седмично.
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1г./една година/ - 100 часа безвъзмезден труд в полза на обществото в рамките на една година.
4. На основание чл. 343 г във връзка чл. 37, т. 7 от НК обвиняемия С.Т.С. се лишава от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 / шест / месеца. На основание чл.59, ал.4 от НК се приспада времето, през което обвиняемият С.Т.С. е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС, считано от 24.07.2010 г. до влизане в сила на настоящото споразумение.