РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 03.09.2010г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 744/2009

Облигационни искове

П.С.К.

Ж.Й.Й.

Докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ 

Разпореждане от 03.09.2010г.
КРС

Р А З П О Р Е Ж Д А М :

НА ОСНОВАНИЕ чл. 263 ал. 1 от ГПК препис от жалбата против решение № 106 от 19.07.2010 г. по гр.д.744/2009 г. по описа на КРС да се изпратят на ответника по делото – Ж.Й.Й. респективно на процесуалният му представител адв. Д. Д.В. БАК с адрес на адвокатска кантора на същата – град К. ул. Георги Димитров № 6 , на когото указвам, че в 14-дневен срок от получаването й може да подаде писмен отговор по жалбата, респ. да направи писмени възражения срещу същата и да посочи доказателства за тях, като представи писмени такива, като му указва, че отговора следва да отговаря на разпоредбите на чл. 259 ал. 2 – 4 , чл. 260 т. 1,2,4 и 7 и чл. 261 от ГПК.
След изтичане на горепосочения срок делото заедно с жалбата и евентуално подадения писмен отговор, респ. писмени възражения срещу нея да се изпратят на БОС по компетентност .


 

2

Гражданско дело No 600/2010

Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ

М.Б.Б.

ГАЛУС-КО ЕООД

Докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ 

Определение от 03.09.2010г.
съдът

О П Р Е Д Е Л И :


ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 600/2010 г. по описа на КРС.


НА ОСНОВАНИЕ чл. 129 ал. 3 от ГПК, поради неотстраняване на нередовностите на исковата молба в указания от съда срок от ищцата М.Б.Б. , същата ведно с приложенията към нея да се върнат на същата.
Настоящото разпореждане за връщане може да се обжалва с частна жалба пред БОС в 7-мо дневен срок, считано от получаване на съобщението от ищцата .