П Р О Т О К О Л

 

25.08.2009 година                                                         град  КАРНОБАТ

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т    Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д ,  VІІ    състав

На двадесет и пети август две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                              

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЕЛА ИВАНОВА

 

       Съдебни заседатели: 1...................................

                               2...................................

Секретар …………………Д.С.…............................................

Прокурор............................Г.Г. …........................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията  ……..ИВАНОВА……..........

Наказателно общ характер дело номер …369… по описа за 2010 година.

На именното повикване в ..................13.30.............................часа се явиха:

 

ОБВИНЯЕМИЯТ Д.К.М., редовно призован, се явява лично и с назначения му служебен защитник адв.Т.Б..*** се явява прокурорът Г..

         ПРОКУРОРЪТ   Г.: Да се даде ход на делото.

         АДВ.Б.: Да се даде ход на делото.

ОБВИНЯЕМИЯТ М.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         Сне се самоличността на обвиняемия:

Д.К.М., с ЕГН **********, роден на *** ***– ***.

ОБВИНЯЕМИЯ М.– нямам лична карта. Водя с мен приятеля ми Г. П..

Съдът намира, че на основание чл. 272 ал.2 от НПК самоличността на обвиняемия следва да бъде установена чрез лицето Г.Я. П..

 

Сне се самоличността на Г. Я. П.:

ГАЛИН ЯНЧЕВ ПЕТРОВ – роден на ***, ЕГН – **********,***  **

Г. Я. П. – Познавам Д.К.М.. Приятели сме от малки.

Съдът разясни на страните правата им по чл. 274 от НПК.

         ПРОКУРОРЪТ Г.: Няма да правя отводи по състава на съда, секретаря.

АДВ.Б.: Няма да правим отводи по състава на съда и секретаря и прокурора.

ОБВИНЯЕМИЯТ М.: Няма да правя отводи по състава на съда, секретаря и прокурора.

ПРОКУРОРЪТ Г.: Г-жо съдия, на основание чл. 381, ал.1 от НПК постигнахме споразумение, което сме Ви представили. Същото не  противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено.

АДВ. Б.: Г-жо председател, на основание чл. 381, ал.1  от НПК, с районния прокурор постигнахме споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

ОБВИНЯЕМИЯТ М.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане по общия ред.

          

            ДЪРЖАВЕН ОБВИНИТЕЛ –  Г.Г. –  младши прокурор при РП – Карнобат.

ОБВИНЯЕМ  – Д.К.М., с ЕГН **********, *****.

 

         СЛУЖЕБЕН  ЗАЩИТНИК – адвокат Т.Б. ***, с адрес ***,

 

Б. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

         Страните, спазвайки изискванията на с чл.381 и сл. от НПК, обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси:

1.Обвиняемият  Д.К.М. се признава за виновен в умишленото извършване на престъпление по чл. 354а, ал.3,  т.1  от НК , а именно: за това, че на 03.11.2009 година  без  надлежно разрешително държал в дома си в гр.Карнобат, обл.Бургаска, ул.”Р.К.” №** високорискови наркотични вещества – 6,676 грама канабис (коноп, марихуана) със  съдържание на тетрахидроканабинол – 1.8 %, на  обща  стойност 40.06 (четиридесет лева и шест стотинки) съгласно  Постановление на МС № 23/29.01.1998г  за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите съдопроизводството (Приложение№1)

2. Престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

3.За посоченото в т.1 престъпление, на основание чл. 55, ал. 1 от НК на подсъдимият  Г.Г. се определя наказание 3 /три/ месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА,  като на основание чл. 66 НК се отлага изпълнението на наказанието за срок от  ТРИ ГОДИНИ.

4.Веществени доказателства – няма.

5.Разноски делото – 42.00 лв, които ще се заплатят от подсъдимият Д.К.М. в 14 дневен срок от одобряване на настоящото споразумение.

 

 

      С П О Р А З У М Е Л И    СЕ :

 

 

1. ПРОКУРОР Г.Г.:………………………………

 

 

 

 

2. СЛ. ЗАЩИТНИК на обвиняемия–

       адв.Б.: ……………………………………

 

 

 

 

3.ОБВИНЯЕМ Д.К.М.:……………..

 

 

          

СЪДЪТ като се запозна с материалите по БП № 355/2009г. по описа на РУП-Карнобат, ДП № 355/2009 по описа на РУП-Карнобат намира, че постигнатото между страните споразумение противоречи на закона, поради което не следва да бъде одобрено. Мотивите за това са следните: Д.К.М. е обвинен и се признава за виновен за това, че на 03.11.2009 година  без  надлежно разрешително държал в дома си в гр.Карнобат, обл. Бургаска, ул.”Райна Княгиня” №25 високорискови наркотични вещества – 6,676 грама канабис (коноп, марихуана) със  съдържание на тетрахидроканабинол – 1.8 %, на  обща  стойност 40.06 (четиридесет лева и шест стотинки) съгласно  Постановление на МС № 23/29.01.1998г  за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите съдопроизводството - престъпление по чл. 354а, ал.3,  т.1  от НК.

Деянието на обвиняемия обаче следва да се квалифицира като престъпление по чл.354а, ал.5 НК, вр.чл. 354а, ал.3,т.1 НК, т.е. маловажен случай. От една страна, по делото липсват каквито и да е данни, че деянието на обвиняемия е част от негова целенасочена дейност, свързана с държането на наркотични вещества, от която да извлича материална облага. Касае се за млад човек, неосъждан, с добри характеристични данни. Липсват данни, че към настоящия момент има други висящи наказателни производства срещу него.

От друга страна видно от повдигнатото обвинение в държане на М. са намерени високорискови наркотични вещества – 6,676 грама канабис (коноп, марихуана) със  съдържание на тетрахидроканабинол – 1.8 %, на  обща  стойност 40.06 (четиридесет лева и шест стотинки). Ниското количество на наркотика и ниската му стойност, както и посоченото по-горе дават основание на съда да приеме, че се касае за маловажен случай, тъй като деянието и дееца са с много ниска степен на обществена опасност.

Всичко изложено по-горе мотивира съдът да приеме, че настоящото споразумение противоречи на материалния закон и не следва да бъде одобрено.

Мотивиран от горното съдът,

 

                О П Р Е Д Е Л И :

            

         НЕ ОДОБРЯВА постигнатото между страните по НОХД № 369/2010г. по описа на РС-Карнобат, а именно РП – Карнобат, обв. Д.К.М., с ЕГН ********** и неговия сл. Защитник адв. Т.Б.Б. споразумение за решаване на делото в досъдебната фаза.

            ВРЪЩА делото на Карнобатска районна прокуратура.

Определението не подлежи на обжалване.

                  Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието завърши в 14.00  часа.

 

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:                           СЕКРЕТАР: