РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 23.08.2010г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 737/2009

Облигационни искове

Б.Н.Г.

И.Х.Х.

Докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА 

Решение от 23.08.2010г.
ОСЪЖДА И.Х.Х., ЕГН ********** *** да заплати на Б.Н.Г. с ЕГН ********** *** сумата от 24 603лв., представляваща платеното от нея задължение на ответника за периода от 20.09.2005година до 15.10.2009 година, както и сумата от 288 лв., представляваща платени от ищцата задължителни застраховки „Домашно имущество„ за периода 2006г.-2009г. по същото задължение, ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на исковата молба-16.10.2009г. до окончателното изплащане на вземането.
ОСЪЖДА И.Х.Х., ЕГН ********** *** да заплати на Б.Н.Г. с ЕГН ********** *** сумата от 6 721.93лева, от които сумата от 6 642, 09 лв., представляваща мораторната лихва върху заплатените от ищцата вноски за периода от 20.09.2005 година до 16.10.2009 година, както и сумата в размер на 79, 84 лв. представляваща мораторна лихва върху застрахователни полици за периода от 17.04.2006 година до датата на завеждането на иска – 16.10.2009 година, ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на исковата молба-16.10.2009г. до окончателното изплащане на вземането

 

2

Гражданско дело No 632/2010

Развод по взаимно съгласие

С.Т.К.,
И.Х.К.

 

Председател и докладчик: АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА 

Решение от 23.08.2010г.