РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 13.08.2010г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 345/2010

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КАРНОБАТ,
Х.К.К.

М.П.А.

Председател и докладчик: АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА 

Споразумение от 13.08.2010г., в законна сила от 13.08.2010г.
М.П.А.
На осн.чл.343В,ал.2,вр.ал.1,вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б”, предл. първо от НК на обвиняемия М.П.А. се определя наказание ПРОБАЦИЯ, включващо следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес:*** за срок от ДВЕ ГОДИНИ изразяващо се с явяване и подписване на лицето пред пробационен служител или определено от него лице два пъти седмично.
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДВЕ ГОДИНИ
- двеста часа безвъзмезден труд в полза на обществото в рамките на една година.