РЕШЕНИE 125/10.8.2010г.

                                                     гр.Карнобат

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД  КАРНОБАТ, ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ,

 в открито заседание на тринадесети юли  през две хиляди и десета година в състав:

 

                                                                                  Районен съдия : Мариела Иванова

 

при участието на секретаря Г.М. и прокурор, като взе предвид докладваното от съдия Иванова гр.д. № 225/2010г. по описа на КРС, и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.341 и сл.от ГПК и е образувано по повод  исковата молба от И.Ц.Д. с ЕГН **********,***,  Е.Ц.Г. с ЕГН ********** и Ц.Г.Г. с ЕГН ********** *** против М.Н.В., ЕГН ********** ***, З.Й.К. ЕГН ********** ***54 и Н.И.К. ЕГН ********** ***. В молбата се твърди, че всички те са наследници на Г. И. К.,***, починала на 11.01.1979г. С решение 11477/10.06.1999г. на ОЗС гр.Сунгурларе на наследниците на Г.К.  е възстановено правото на собственост върху пет недвижими имота, подробно описани в исковата молба и самото решение на ОСЗ. И тъй като наследниците не са успели да постигнат доброволна делба е направено искане да се извърши съдебна делба като се определят наследствените дялове съобразно дела на всеки наследник. Представят писмени доказателства.

В с.з. исковата молба се поддържа.

          В законния едномесечен   срок  ответниците са депозирали писмен отговор, с който изразяват съгласието си да се допусне делба за посочените имоти при посочени в молбата квоти. Също така е направено искане да се включат в делбената маса още два имота, находящи в с.Катунище, общ.Котел, оставени в наследство от общия наследодател- Никола К.. В първото съдебно заседание е направено писмено искане да се включи в делбената маса още един недвижим имот, оставен в наследството от същия наследодател.

В с.з. така депозираният отговор се поддържа. Ангажират се писмени доказателства.

С протоколно определение от 10.06.2010г. съдът е включил в делбената маса поисканите от ответниците недвижими имоти, независимо, че се намират в с.Катунище, общ. Котел, а наследодателят е починал в с.Градец. Съгласно чл. 109 ГПК исковете за за делба на съсобствен недвижим имот се предявяват по мястото, където се намира имотът, а според чл.110 ГПК исковете за делба на наследство се предявяват по мястото, където е открито наследството. Но ако искът за делба се предяви по местонахождението на наследствения недвижим имот и липсва възражение за неподсъдност, съдът не може по свой начин да препрати делото на съда, в чийто район е било последното местожителство на наследодателя ( в т.см. Определение № 57 от 2.XII.1987 г. по гр. д. № 439/87 г., I г. о.), поради което и съдът прие за разглеждане първоначалната искова молба. Когато обаче се касае до хипотеза, когато общите наследодатели на страните са оставили в наследство различни имущества и сме пред хипотеза на фактическо обективно съединение на делбени искове за различни имоти между едни и същи страни, тогава подсъдността е изборна по аргумент на чл. 116 ГПК (виж Кръстю Цончев „Съдебна делба”,второ издание, т.ІІІ, 2а, стр.19), поради което и съдът включи в делбената маса посочените имоти.

Съдът като взе предвид събраните по делото доказателства и обсъди становищата на страните намира за установено от фактическа страна следното :

Видно от удостоверение за наследници 108/09.06.2010г, издадено от общ.Котел Н.И.К. е починал на 28.08.1976г. в с.Г.. Видно от удостоверение за наследници 266/12.03.2010г., издадено от Столична община Витоша, Г. И.а К. е починала на 11.01.1979г. в гр.Добрич, обл.Варна. От цитираните удостоверения се установява, че те двамата са били съпрузи и са оставили като свои наследници дъщеря си М.Н.В., дъщеря си Й. Н. П. и сина си И.Н. К.. Й П. е починала още през 1986г. като е оставила за наследници Р. Н. Г. –нейна дъщеря починала през 2002г., Ц.Г.Г., съпруг на Р. Г. и техните деца И.Ц.Д. и Е.Ц.Г.. И. К. е починал през 1995г.  и е оставил за наследници З.Й.К. негова съпруга и Н. И. К. негов син.

С решение 11477/10.06.1999г. на Общинската служба по земеделие гр.Сунгурларе е възстановено правото на собственост на наследниците на ***. върху следните недвижими имоти: 1.Овощна градина от 4.698 дка, шеста категория, местност ОРЕХИТЕ, имот № 150007 по плана за земеразделяне, при граници (съседи): *** 2. Лозе от 3.700 дка, ****, 3.Нива от 8.299 дка, ***,  4. Нива от 4.0001 дка, ***, 5. Нива от 6.600 дка, ***.

С решение 42008/08.04.1998г. на ОСЗ-гр.Котел е възстановено правото на собственост на наследниците на Никола И.К. върху нива 042002 по плана за земеразделяне от 1.***. С решение 41008/08.04.1998г. на ОСЗ-гр.Котел е възстановено правото на собственост на наследниците на Н* И.К. върху нива от 0.5105дка,находяща се в ***

Видно от н.а. за собственост върху недвижим имот издаден на основание давностно владение 391/1991г. ***, М.Н.В. и ***. са признати за собственици по давностно владение и наследство на по 1/3.ид.част от следния недвижим имот: дворно място цялото състоящо се от 336кв.м. застроена и незастроена площ и построените в него паянтово жилище и паянтова стопанска постройка от 23кв.м., цялото съставляващо парцел VII-51 в кв, 13 по плана за с.Катунище при граници- от изток парцел V-кметство, от запад-Елисавета Атанасова Вълчева, от север- парцел V-църква и от юг-улица. Жилищната сграда се състои от приземен етаж с застроена площ от 23кв.м, първи етаж със застроена площ от 59кв.м. и втори жилишен етаж със застроена площ от 82кв.м.

С н.а. 49 по нот. д. 47/2002г. от 30.04.2002г. на нотариус с рег. Номер 416 от Котленски съдебен район М.Н.В. продава на Н.И.К. собствената й 1/3 ид.ч. от гореописания недвижим имот.

При така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

Предявените искове с правно основание чл. 34 ЗС във връзка с чл. 69 ЗН са основателни и следва да бъдат уважени.

От представените по делото писмени доказателства безспорно се установява, че страните по делото се явяват съсобственици на процесните недвижими имоти. Предвид гореизложеното и съгласно разпоредбите на Закона за наследството, съдът намира, че делбата на земеделските имоти следва да се допусне между страните по делото при следните квоти: М.В. 6/18 ид.части, за З.К. и Н. К. по 3/18 ид. части и за  Ц.Г.Г., И.Ц.Д. и Е.Ц.Г. по 2/18 ид.ч.

Досежно дворното място, находящо се в с.Катунище, ведно с построеното в него жилище делбата следва да бъде допусната между З.К. с 3/18ид.ч., Н. К. по 9/18 ид. части и за  Ц.Г.Г., И.Ц.Д. и Е.Ц.Г. по 2/18 ид.ч.Това е така, тъй като с нотариалния акт за собственост въз основа на давностно владение от 1991г. за собственици на този имот са признати Росица С. Г., М.Н.В. и И. Н. К.. Последният умира през 1995г. като оставя за законни наследници на своята част от имота своята съпруга З.К. и своя син Н.К.. Като през 2002г. М.В. му прехвърля и правото на собственост върху 1/3 ид.част от имота.

С оглед на тези обстоятелства и при установеното приложно поле на чл. 34 от ЗС, във връзка с чл. 69 и следващите от ЗН Районен съд - Карнобат

 

Р  Е   Ш   И :

 

ДОПУСКА съдебна делба на следните недвижими имоти: 1.***; 2. ****; 3.***,  4. *** 5. ***; 6. *** 7. ***

За М.Н.В., ЕГН ********** ***- 6/18ид.части

За З.Й.К., ЕГН ********** ***54 и Н.И.К. ЕГН ********** *** по 3/18 ид.части

За И.Ц.Д. с ЕГН **********,***,  Е.Ц.Г. с ЕГН ********** и Ц.Г.Г. с ЕГН ********** *** 2/18 ид.части

ДОПУСКА съдебна делба на следния недвижим имот: *** между страни и при квоти, както следва:

За З.Й.К. ЕГН ********** ***54 -3/18 ид. части

За Н.И.К. ЕГН ЕГН ********** *** -9/18 ид.части

За И.Ц.Д. с ЕГН **********,***,  Е.Ц.Г. с ЕГН ********** и Ц.Г.Г. с ЕГН ********** *** по 2/18 ид.части

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщението пред Бургаски окръжен съд.

 

 

РАЙОНЕН  СЪДИЯ: