РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 27.07.2010г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 186/2010

Развод и недейств. на брака

Т.Х.М.

К.А.М.

Председател и докладчик: АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА 

Решение от 27.07.2010г.
 

2

ЧНД No 292/2010

Съдебни поръчки

С.С.С.

 

Председател и докладчик: ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ 

Определение от 27.07.2010г.

С връчването на гореупоменатите съдебни книжа на Първоинстанционна прокуратура – град Катерини, Република Гърция, съдът счете съдебната поръчка за изпълнена, поради което и
О П Р Е Д Е Л И:
ПРЕКРАТЯВА наказателна съдебна поръчка по ЧНД № 292/2010 година по описа на Карнобатския районен съд, като изпраща същата на Министерство на правосъдието с оглед препращането й по надлежния ред на делегиращата Първоинстанционна прокуратура - град Катерини, Република Гърция /молещата страна/.